Предузетнице, пољопривреднице и жене ангажоване ван радног односа убудуће ће имати право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а родитељски додатак за прво дете биће повећан и то са 39.000 динара на 100.000 динара. То је утврђено Законом о финансијској подршци породици са децом који је данас усвојила Скупштина Србије.

Прецизирано је да ће право на породиљски додатак, које су до сада имале жене запослене на уговору о раду, бити проширено и на жене које самостално обављају неку делатност, као и оне ангажоване на уговор о делу или на уговор о привременим и повременим пословима.

Основица за исплату тог додатка зависиће од уплаћених доприноса на основу неке врсте прихода које су имале у последњих 18 месеци. Примена тог закона почеће од 1. јула 2018. године. Предвиђено је да се накнада за прво дете од 100.000 динара исплати једнократно.

Прецизирано је да се право на родитељски додатак не може остварити ако мајка или чланови заједничког домаћинства плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 30 милиона динара, ако родитељи у моменту подношења захтева живе у иностранству, али и ако је мајка страни држављанин која је исто или слично право остварила у земљи чији је држављанин.

Једна од новина је и паушал, у износу од 5.000 динара, за свако рођено дете, за набавку беби-опреме, уведен уместо раније мере повраћаја ПДВ-а на беби-опрему.

Нова решења, кажу надлежни, треба да смање могућност злоупотреба које су се дешавале.

Тако су законом, између осталог, предвиђене новчане казне од 50.000 до 150.000 динара за послодавца ако изда неистиниту потврду о оствареним приходима подносиоцима захтева за коришћење права из тог закона.

Извор: сајт Блиц-а