Vlada Republike Srbije saopštila je danas da
oznaka “Službeno“ koja je uvedena izmenom Uredbe o kancelarijskom
poslovanju, nije oznaka tajnosti, već da se odnosi na sva akta koja
nastanu u radu državnih organa, a koja prema pravilima Evropske unije
moraju nositi oznaku „Limite“, odnosno „Limited“.

Izmenom Uredbe o kancelarijskom poslovanju (Službeni glasnik RS, broj
46/2016) u članu 10. stav 3. predviđeno je da akti i predmeti organa
državne uprave, kao i drugih državnih organa koji primenjuju ovu uredbu, a
koji sadrže podatke koji nisu određeni kao tajni podaci, ali koji su po
svojoj prirodi osetljivi i zahtevaju ograničenu distribuciju, budu
označeni oznakom „Službeno“.

Rukovanje aktima pod oznakom
„Službeno“ detaljnije se uređuje Uputstvom o kancelarijskom poslovanju i
Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju.

Zaključkom Vlade
Republike Srbije o načinu postupanja svih državnih organa u pristupnim
pregovorima sa Evropskom unijom, određeno je da oznaku “Službeno“ nose
sva akta koja nastanu u radu državnih organa, a koja prema pravilima
Evropske unije moraju nositi oznaku „Limite“, odnosno „Limited“.

Navedena
oznaka ne predstavlja oznaku tajnosti u smislu Zakona o tajnosti
podataka, niti se korišćenjem ove oznake može ograničiti pravo bilo kome
na informaciju koja je sadržana u dokumentu sa ovom oznakom. Oznaka
„Službeno“ nije oznaka tajnosti.

Oznaka „Službeno“ je internog
karaktera i primenjuje se samo unutar državnog organa i označava ko od
državnih službenika ima pravo uvida i rukovanja ovakvim dokumentima.

Takođe,
oznaka „Službeno“ nema nikakvog uticaja ka spolja, prema građanima ili
javnosti. Svaki dokument koji nosi ovu oznaku, apsolutno je moguće
dobiti kao informaciju od javnog značaja.

Izvor: sajt Vlade Republike Srbije