Član 20. Zakona o stanovanju

Stan se otkupljuje pod uslovima koji su važili na dan podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, a u slučaju zahteva koji su podneti pre stupanja na snagu ovog zakona pod uslovima na dan stupanja na snagu ovog zakona.
Otkupna cena stana, u smislu stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu prosečne mesečne zarade u Republici u mesecu koji prethodi danu iz stava 1. ovog člana, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima (kvalitet i spratnost zgrade, visinski položaj stana u zgradi, lokacija i dr.) i površine stana.
Otplatom na rate, u smislu ovog zakona, smatra se otplata na dvanaest i više meseci.
Umanjenje po osnovu starosti zgrade iz stava 2. ovog člana, obračunava se po stopi od 1,0% godišnje, a najviše do 50%.
Ministarstvo nadležno za stambene poslove doneće uputstvo o načinu utvrđivanja otkupne cene stana, u skladu sa zakonom.
Na otkup stana po odredbama ovog zakona, ne plaća se porez na promet nepokretnosti.

Napomena Redakcije: Podatak iz stava 2. ovog člana (prosečna mesečna zarada u Republici) za obračun otkupne cene stana za zahteve podnete u maju 2019. godine: 74.755 dinara.