Na Trećoj sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije dana 9. 11. 2018. godine, pored ostalih zakona, usvojen je i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 87/2018 od 13. 11. 2018. godine, stupio je na snagu 21. 11. 2018, a primenjuje se od 1. oktobra 2019. godine, izuzev odredaba čl. 44–52, koje počinju da se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Donošenje navedenog zakona više puta je odlagano iz raznih razloga, a mora se i ukazati na to da je donošenje navedenog zakona deo Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine. Prema tom planu bilo je predviđeno da navedeni zakon bude donesen još u četvrtom kvartalu 2013. godine. Na početku se mora ukazati i na to da je pravo na pravnu pomoć regulisano i Ustavom RS i odredbom člana 67, koja navodi da se „svakome, pod uslovima određenim zakonom, jemči pravo na pravnu pomoć. Pravnu pomoć pružaju advokatura, kao samostalna i nezavisna služba, i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom. Zakonom se određuje kada je pravna pomoć besplatna.”

U osnovnim odredbama, koje su u Zakonu navedene od člana 1. do člana 15, nalaze se odredbe o predmetu i cilju Zakona, pojmu i uslovima za pružanje besplatne pravne pomoći, oblicima pomoći, slučajevima kada nije dozvoljena besplatna pravna pomoć, načelima pomoći, kao i o tome ko može biti pružalac, tražilac i korisnik pomoći.

Prema članu 2. navedenog zakona predviđeno je da je cilj Zakona da se svakom licu omogući jednak pristup pravdi. To znači da Zakon svakom licu obezbeđuje jednak pristup pravdi u skladu sa načelima vladavine prava i ravnopravnosti građana u postupku pred sudom, organom uprave ili drugom organu javne vlasti pred kojima se ostvaruju ili štite pojedinačna prava, obaveze i interesi. I prema čl. 22. stav 1. Ustava RS predviđeno je da „svako ima pravo na sudsku zaštitu ako mu je povređeno ili uskraćeno neko ljudsko ili manjinsko pravo zajemčeno Ustavom, kao i pravo na uklanjanje posledica koje su povredom nastale.”

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.