U „Službenom glasniku RSˮ broj 96/2019 od 31. 12. 2019. godine objavljeno je više rešenja koje je doneo direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radi sprovođenja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – odluka US i 86/19 – dalje: Zakon) u 2020. godini. Saglasno ovim rešenjima, stiču se sledeća prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja.

  1. Usklađivanje penzija i novčanih naknada za telesno oštećenje i za pomoć i negu od 1. januara 2020. godine

Saglasno inoviranom članu 80. stav 1. Zakona, penzija se, počev od penzije za mesec januar 2020. godine, usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa (tzv. švajcarska formula).

Saglasno ovoj metodologiji i podacima Republičkog zavoda za statistiku, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje rešenjem je utvrdio da se:

– penzije i

– najniži iznos penzije

usklađuju – povećavaju od 1. januara 2020. godine za 5,4%.

Po istom procentu (+ 5,4%) usklađuju se – povećavaju i druga primanja iz penzijsko-invalidskog osiguranja koja prate kretanje penzija, a to su:

– novčane naknade za telesno oštećenje i

– novčane naknade za pomoć i negu drugog lica.

  1. Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u 2020. godini

Prema članu 15. Zakona, lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona mogu da se uključe u obavezno osiguranje i obezbede prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja. Radi uključivanja u obavezno osiguranje pomenuta lica moraju da uplaćuju doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje pod uslovima koje utvrde podzakonski propisi koji regulišu ovo pitanje. Prema odredbama člana 29. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RSˮ, br. 84/04… i 86/2019), osnovicu doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje predstavljaju osnovice propisane aktom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

U skladu sa ovim zakonskim odredbama, a radi njihovog sprovođenja, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo je REŠENjE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2020. godini („Sl. glasnik RSˮ, br. 96/2019 – dalje: Rešenje). Tim rešenjem utvrđeni su nominalni iznosi mesečnih osnovica doprinosa na koje se obračunava i plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: osnovica doprinosa) za 2020. godinu, za lica uključena u obavezno osiguranje u skladu sa članom 15. Zakona.

U narednoj tabeli navedene su osnovice na koje može da se plaća doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje u 2020. godini, kao i iznosi doprinosa koji se uplaćuju, obračunati po propisanoj stopi od 25,5%:

Osnovice osiguranja i iznosi doprinosa za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje – za 2020. godinu

Varijanta Osnovica osiguranja Procenat Iznos doprinosa za uplatu – mesečno
1 2 3 4 (red. br. 3 x 25,5%)
1. 25.801 35% 6.579,26
2. 29.487 40% 7.519,19
3. 39.808 54% 10.151,04
4. 47.914 65% 12.218,84
5. 58.974 80% 15.038,37
6. 64.135 87% 16.354,43
7. 84.773 115% 21.617,88
8. 93.622 127% 23.873,61
9. 114.263 155% 29.137,07
10. 147.436 200% 37.596,18
11. 221.154 300% 56.394,27
12. 294.872 400% 75.192,36
13. 368.590 500% 93.990,45

 

Navedene osnovice primenjuju se do decembra 2020. godine, dok se podnošenjem zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje lice, odnosno osiguranik opredeljuje za jednu od iznetih trinaest osnovica doprinosa, bez obzira na stručnu spremu koju je stekao. Doprinos se obračunava i uplaćuje do 15. u mesecu za prethodni mesec, pri čemu je uplatni račun 840-721413843-95 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje. U poziv na broj odobrenja upisuju se kontrolni broj, šifra opštine, šifra grada i obeležje za identifikaciju obveznika (JMBG).

  1. Usklađivanje naknada zarade invalidima rada IIIIIkategorije od 1. januara 2020. godine

Prema odredbama Zakona, invalidi rada rade sa skraćenim radnim vremenom, pa na taj način za časove koje ostvare na radu kod poslodavca imaju pravo na zaradu, a za preostalo radno vreme za koje ne rade dobijaju naknadu zarade od Republičkog fonda PIO. Prema članu 224. Zakona, invalidi rada II i III kategorije zadržavaju iznos naknade koju su koristili na dan stupanja na snagu Zakona, s tim što on ne može da bude veći od 50% od iznosa prosečne zarade po zaposlenom u Republici u 2002. godini, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, a usklađuje se na način predviđen za usklađivanje penzija.

Treba podsetiti na to da je prosečna zarada po zaposlenom u Republici u 2002. godini, koju pominje Zakon, iznosila 13.260,00 dinara, kao i da je 50% te zarade iznosilo 6.630,00 dinara. Od tada se ova naknada usklađuje po godišnjem procentu koji važi za penzije, dok se, prema Rešenju direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, iznos novčane naknade po osnovu invalidnosti iz člana 224. Zakona od 1. januara 2020. godine usklađuje – povećava za 5,4% i ne može da bude veći od 24.722,78 dinara.

U  skladu sa prethodnim objašnjenjima u narednoj tabeli data su dva primera usklađivanja naknada zarade za dvoje zaposlenih – invalide II kategorije invalidnosti, u zavisnosti od njihovog zatečenog nivoa naknade zarade na dan 31. decembra  2019. godine:

 

Red. br. Opis Zaposleni I Zaposleni II
1. Bruto iznos naknade na 31. 12. 2019. 24.000,00 25.000,00
2. Koeficijent za usklađivanje od 1. 1. 2020. 1,054 1,054
3. Usklađeni iznos od 1. 1. 2020. (1 x 2) 25.296,00 Ne usklađuje se
4. Usklađeni limit na 1. 1. 2020. godine 24.722,78 24.722,78
5. Naknada zarade za isplatu od 1. januara 2020. godine 24.722,78 25.000,00

 

U prvom primeru procenat usklađivanja daje veću naknadu zarade nego što je nominalni limit od 24.722,78 dinara, tako da će ovaj zaposleni primiti naknadu zarade povećanu samo do limita. U drugom primeru usklađivanje se ne vrši, pa zaposleni nastavlja da i u 2020. godini prima naknadu koju je primao do 31. decembra 2019. godine.

  1. Visina naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija u 2020. godini

Prema novom članu 124b Zakona, licu koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja isplatiće naknadu pogrebnih troškova u visini usklađenog iznosa za konkretnu kalendarsku godinu. Prema Rešenju direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, naknada pogrebnih troškova u 2020. godini iznosi 41.650 dinara, pri čemu je dati iznos dobijen usklađivanjem – povećanjem za 5,4% naknade iz 2019. godine.

Podsećamo na to da je osnov za isplatu naknade pogrebnih troškova original računa, koji Fondu dostavlja lice koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije, zajedno sa brojem svog tekućeg računa, radi isplate naknade pogrebnih troškova.

Redakcija