Zemljište, kuća, stan, poslovni prostor, garaža. Sve to spada u nepokretnosti koji građani mogu da izdaju u zakup. Svako ko na taj način ostvaruje prihode postaje obveznik poreza na prihode od izdavanja pomenutih nepokretnosti i samim tim je u obavezi da samostalno popuni, podnese poresku prijavu i plati utvrđeni porez.

Poreska prijava se podnosi na obrascu PP OPO koji se može preuzeti sa sajta Poreske uprave. Fizičko lice podnosi poresku prijavu u papirnoj formi ili u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave upotrebom elektronskih servisa. Oporezivi prihod čini iznos zakupnine umanjen za normirane troškove u iznosu od 25 odsto. Stopa poreza na prihod kod izdavanja u zakup nepokretnosti iznosi 20 odsto.

Oni pak koji se bave pružanjem usluga smeštaja u objektima domaće radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva u vremenskom trajanju do 30 dana obveznici su poreza na prihode od pružanja ugostiteljskih usluga.

Dragan Agatunović, načelnik u Sektoru za kontrolu Poreske uprave objašnjava da fizičko lice podnosi prijavu u papirnom obliku ili u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Oporeziv prihod čini iznos od pet procenata prosečne mesečne zarade po zaposlenom u opštinama u kojima se nalaze smeštajni kapaciteti pomnožen sa brojem ležaja i koeficijentom kategorizacije turističkog mesta.

Neki međutim nisu vlasnici nikakve nepokretnosti. Upravo oni mogu da podnesu zahtev za povraćaj PDV-a kada reše da kupe svoj prvi stan. Uslovi su vrlo jednostavni, da je podnosilac punoletni državljanin Srbije sa prebivalištem na njenoj teritoriji. Da nema u svojini ili susvojini stan u Srbiji, kao i da je ugovorenu cenu stana sa PDV u potpunosti isplatio prodavcu na njegov tekući račun.

Agatunović kaže da kupac prvog stana ostvaruje pravo na povraćaj PDV-a za stan površine do 40 kvadrata za sebe odnosno dodatnih 15 kvadrata za svakog člana porodičnog domaćinstva. Kupac prvog stana podnosi zahtev na obrascu RFN koji može preuzeti sa sajta Poreske uprave i podnosi ga nadležnom poreskom organu, a to je organizaciona jedinica Poreske uprave prema sedištu prodavca stana.

Uz zahtev se podnosi i odgovarajuća dokumentacija: ugovor o kupo-prodaji nepokretnosti, račun ili drugi dokument koji može poslužiti kao račun, dokaz da su uplaćena sredstva na tekući račun prodavca, overena izjava kupca prvog stan za sebe i članove porodičnog domaćinstva da kupuje prvi stan i nadležni poreski organ proverava uslovljenost uslova za ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a.

Kada se obavi sva procedura vrši se povraćaj finansijskih sredstva na tekući račun podnosioca zahteva.

Izvor: sajt Poreske uprave