< <

Агенција за привредне регистре (у даљем тексту:
Агенција) путем свог сајта  обавестила је
све заинтересоване кориснике да је од 22. јануара 2018. године у оквиру дела Финансијски извештаји омогућен приступ Посебном
информационом систему Агенције
, којим се обезбеђује јединствени поступак
уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и
финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2017. годину.

Подсећамо да Закон о рачуноводству (у даљем
тексту: Закон) обавезује сва
правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство
да
извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану
документацију за 2017. годину, достављају Агенцији искључиво у електронском облику,
применом Посебног информационог система Агенције, и потписане квалификованим електронским
потписом законског заступника.

За примену Посебног информационог система
Агенција је и ове године обезбедила Техничко
упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским
потписом
и Техничко
упутство за електронско плаћање
, као и одговарајућа видео-упутства
која се односе на креирање захтева, попуњавање образаца, потписивање и
ажурирање документације и плаћање накнаде, као и на потписивање и достављање
извештаја, која ће корисницима бити на располагању у Посебном информационом
систему Агенције. Такође, доступна су детаљна корисничка
упутства
за састављање и достављање свих врста извештаја за 2017. годину.

Поред наведеног, Агенција је корисницима
обезбедила и увид у евиденцију обвезника путем линка Претрага
евиденције обвезника
. Претрага може да се врши по матичном броју, пореском
идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица, односно предузетника.
Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за
сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском
заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије и рачуноводствена
регулатива, као и обрасци на којима обвезник саставља извештаје.

Подсећамо обвезнике на њихову обавезу да провере
ажурност података у евиденцији обвезника пре достављања извештаја за
статистичке потребе, односно финансијских извештаја и прописане документације
путем Посебног информационог система Агенције. Уколико утврде да подаци у
евиденцији нису ажурни, нужно је да упуте рекламацију за ажурирање тих података
на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.
 

Само ако поступе на описани начин, обвезницима
може да се гарантује да неће имати проблема у поступку достављања извештаја
путем Посебног информационог система Агенције (уколико подаци у евиденцији
обвезника нису ажурни, обвезници уопште неће моћи да доставе извештаје путем
тог система или то неће моћи да ураде на правилан начин). Такође, обвезници
који се не региструју у статусним регистрима Агенције, у прилогу рекламације морају
да доставе доказе којима потврђују истинитост навода из исте, а све у циљу да
се поступак ажурирања података спроведе у што краћем року и тиме обезбеде
услови за достављање извештаја у складу са прописима.

За додатне информације везане за све врсте
извештаја корисници могу да се обрате на електронску адресу finizvestaji@apr.gov.rs.

За решавање техничких питања у вези са применом
Посебног информационог система Агенције корисници могу да се обрате на
електронску адресу sd@apr.gov.rs.