Ефикасност локалних самоуправа (ЛС) у обезбеђењу јавних добара и услуга и коришћењу расположивих ресурса у битној мери одређује укупну квалитативну и трошковну ефикасност јавног сектора, јер локалне јавне услуге непосредно утичу на квалитет услова живота и привређивања, при чему се преко 12% јавне потрошње опште државе реализује на локалом нивоу. Трошковна ефикасност ЛС, као и квалитет локалних јавних добара и услуга у великој мери зависе од дизајна система финансирања. Постојећи систем финансирања ЛС има неколико битних недостатака, од којих су најбитнији неодговарајућа алокација ненаменских трансфера, одсуство вертикалне равнотеже у расподели прихода између различитих нивоа државе, одсуство подстицаја за веће коришћење изворних прихода, те непредвидљивост локалног пословног окружења узрокована честим и знатним променама појединих локалних пореза, такси и накнада. С тим у вези, основни циљеви реформе финансирања ЛС у Републици Србији су: 

– унапређење система финансирања ЛС – кроз побољшање алокације ненаменских трансфера и уређење изворних и уступљених прихода у складу са принципима доброг економског управљања и најбољом међународном праксом; 

– унапређење ефикасности ЛС у прикупљању изворних прихода, као и у располагању јавним средствима – кроз системско подстицање ЛС да у већој мери користе потенцијале пореза на имовину у статици, као и кроз системско подстицање осетнијег повећања учешћа јавних инвестиција у укупним локалним расходима; 

– унапређење услова за локални економски развој и унапређење ефикасности пореског система – кроз реформу система изворних локалних прихода у циљу отклањања двоструког опорезивања и надопорезивања, те унапређење предвидљивости висине локалних дажбина; 

– успостављање вертикалне равнотеже у расподели прихода између различитих нивоа државе – полазећи од фискалних кретања остварених у претходне три године, те од битних елемената споразума о аранжману са Међународним монетарним фондом, неопходно је обезбедити равнотежу између прихода и надлежности по нивоима државе, те обезбедити да терет фискалне консолидације буде расподељен на све нивое државе;

– унапређење транспарентности система финансирања ЛС – кроз увођење редовног системског извештавања јавности о стању и токовима у локалним јавним финансијама, по јединицама ЛС, као кроз афирмацију улоге Комисије за финансирање локалних самоуправа.

Полазећи од постојећег стања и дефинисаних циљева, Министарство финансија Републике Србије дефинише основне принципе и смернице, који ће бити коришћени као оквир за израду новог модела финансирања локалних самоуправа. Потребно је да финансирање локалних самоуправа буде системски уређено и да почива на принципима стабилности, транспарентности, предвидљивости и једноставности. У том смислу, неопходно је унапредити системска правила за израчунавање и расподелу ненаменског трансфера уз обезбеђење егзактног механизма за уједначавања, ради смањивања регионалних и локалних разлика. С обзиром да приходни потенцијал свих нивоа државе фундаментално зависи од кретања привредне активности, укупан износ ненаменског трансфера биће прописан Законом и као до сада, утврђен као фиксни проценат од бруто домаћег производа, а механизми хоризонталног уједначавања ће у обзир узети најбољу међународну и упоредну праксу, као и значајне разлике између региона и ЛС у Србији.

Кроз систем финансирања ЛС потребно је промовисати повећање удела изворних прихода у укупним приходима ЛС, у циљу јачања њихове финансијске самосталности, те промовисати ефикасно коришћење средстава, у циљу подстицања локалног економског развоја. Сходно томе, требало би размотрити механизме помоћу којих би се подстицала ефикаснија наплата локалних изворних прихода (пре свега пореза на имовину), како би се смањио подстицај на понашање по принципу моралног хазарда, које подразумева пропуштање могућности за прикупљање изворних прихода уз веће ослањање на финансирање из трансфера. Код одлучивања о увођењу таквог механизма, потребно је у обзир узети његове потенцијалне ефекте, као и могућност његове проверљиве и транспарентне операционализације.

Осим тога, потребно је анализирати могућности да се кроз систем трансфера уведу аутоматски подстицају помоћу којих би се ЛС мотивисале да знатно повећају удео јавних инвестиција у укупним расходима. Потребно је да нови систем финансирања ЛС буде једноставнији у односу на постојећи, у циљу унапређења транспарентности и ефикасности, те подстицања локалног економског развоја. У том смислу, неопходно је успостављање јасне разлике између локалних пореза, такси и накнада, те извршити рекласификацију свих локалних дажбина у ове три групе. У склопу тога потребно је анализирати могућности реформисања неких локалних пореза и такси, спајањем сличних дажбина (нпр. накнаде за заштиту и унапређење животне средине и пореза на имовину), заменом неких пореза ефикаснијим облицима (размотрити модалитете за реформу таксе за истицање фирме), како би систем био једноставнији и предвидљивији, како за администрирање тако и за обвезнике. Наведене промене нису предмет новог закона о финансирању локалне самоуправе, већ ће бити реализоване кроз измене одговарајућих пореских закона.

Реформа система изворних прихода ће се спровести на приходно неутралан начин, тако да након спајања неких дажбина, укупан износ прихода ЛС по овом основу буде приближно непромењен. Осим тога, потребно је размотрити прерасподелу прихода од пореских инструмената са знатним аутоматским стабилизирајућим дејством (нпр. порез на зараде), која би била у складу са принципима доброг економског управљања и добром међународном праксом. Полазећи од остварених фискалних резултата по нивоима државе у претходне три године, те обавеза преузетих кроз закључење аранжмана са ММФ-ом, кроз реформу система финансирања ЛС неопходно је извршити вертикално уравнотежење расподеле прихода и надлежности по различитим нивоима државе. Да би систем јавних финансија на нивоу опште државе био одржив неопходно је да расподела прихода буде приближна расподели надлежности по нивоима државе, те да терет фискалне консолидације буде равномерно расподељен на све нивое државе.

У циљу унапређења ефикасности система финансирања и афирмације принципа инклузивности, неопходно је унапредити положај и рад Комисије за финансирање локалне самоуправе, која представља пример примене добре међународне праксе у смислу механизма за обезбеђење институционалног дијалога Влада Републике Србије и ЛС. Пре ступања на снагу новог система финансирања локалних самоуправа неопходно је обезбедити системске претпоставке за размену података о локалним јавним финансијама (по јединицама ЛС). С тим у вези, биће успостављен механизам за систематско објављивање података о стању и токовима у локалним јавним финансијама по јединицама ЛС (најмање једном у кварталу, а по потреби и чешће), чиме ће се унапредити транспарентност јавних финансија, и створити оквир за подстицање позитивне конкуренције између ЛС у смислу трошковне и квалитативне ефикасности. Полазећи од наведених циљева и принципа, Министарство финансија Републике Србије ће у октобру 2015. године интензивирати активности радне групе задужене за припрему новог Закона о финансирању локалних самоуправа, у чији рад ће поред представника Министарства финансија бити укључени и представници других државних институција (Министарства државне управе и локалне самоуправе, Фискалног савет и др.), као и представници Сталне конференције градова и општина, те независни стручњаци.

Радна група ће у свом раду, између осталог, користити резултате расположивих анализа и студија које се баве проблемима локалних јавних финансија, израђених у претходном периоду, као и постојеће податке Министарства финансија и других институција о локалним јавним финансијама. Задатак радне групе ће бити да до краја октобра 2015. припреми нацрт Закона о финансирању локалних самоуправа, који би затим у новембру био стављен на јавну расправу, након чега би, полазећи и од сугестија добијених у јавној расправи, од стране Владе Републике Србије био усвојен предлог Закона о финансирању локалних самоуправа, са циљем да буде усвојен у Народној скупштини Републике Србије до краја 2015. године. С обзиром да је реч о темељној реформи финансирања локалних самоуправа, 2016. година ће бити остављена за припрему Министарства финансија и ЛС за примену новог Закона, тако да ће се са његовом ефективном применом почети од 1. јануара 2017. године. На овај начин се афирмише принцип предвидљивости и оставља довољно времена за припрему институционалних капацитета за ефикасну примену новог система финансирања, као и за прилагођавање политика локалних самоуправа.

Извор: сајт Министарства финансија