Инг-Про д.о.о. је 10. фебруар 2016. године, у Београду у Хотелу „М“,организовао бесплатно за претплатнике наше компаније једнодневно саветовање на актуелне теме:

1. измене пореских закона и
2. припремне радње за састављање финансијских извештаја према контном плану за буџетски систем 

Предавачи и теме су били

мр Јован Чанак са темама:

– Припремне радње које претходе састављању финансијских извештаја за 2015. годину код корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем
       1.  Краћи коментар законских прописа који се односе на буџетско рачуноводство и финансијско извештавање

       2.  Најзначајније припремне радње које претходе састављању финансијских извештаја:

● обавеза провере свеобухватности књижења,

● усаглашавање примљених и утрошених буџетских средстава,

● усклађивање стања главне књиге с помоћним књигама,

● усаглашавање финансијских пласмана потраживања и обавеза,

● попис имовине и обавеза и задаци пописних комисија, те рокови за израду извештаја о извршеном попису и разматрање извештаја о попису и његово усвајање, те књижење инвентурних разлика,

● обрачун исправке вредности нефинансијске имовине на терет капитала,

● провера евиденције о ПДВ-у,

● провера свих радњи у вези с књижењима која проистичу из примене члана 4. Правилника о финансијским извештајима,

● пресек закључног листа пре књижења у вези са утврђивањем резултата пословања,

● утврђивање резултата пословања,

● коначна израда закључног листа (бруто биланса) после утврђивања резултата пословања

– Питања и одговори

и предавач Никола М. Јовановић, дипл. правник, специјалиста за област пореског саветовања, порески саветник у консултантској кући Ernst&Young доо Београд, са темама:

– Најновије измене пореских закона

      1. Измене Закона о порезу на добит правних лица:

● Увођење пореза по одбитку на услуге пружене од стране нерезидената;

● Прецизирања у вези са признавањем расхода у пореске сврхе;

● Нова правила за признавање отписа потраживања у пореском билансу;

● друге релевантне измене закона.

      2.  Измене Закона о порезу на доходак грађана:

● Нова правила у вези са порезом на капиталне добитке;

● Порез на приходе од непокретности;

● Прецизирања у вези са другим приходима и порезом на зараде;

● друге релевантне измене закона.

     3.  Измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

– Питања и одговори