Ing-Pro d.o.o. je 10. februar 2016. godine, u Beogradu u Hotelu „M“,organizovao besplatno za pretplatnike naše kompanije jednodnevno savetovanje na aktuelne teme:

1. izmene poreskih zakona i
2. pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja prema kontnom planu za budžetski sistem 

Predavači i teme su bili

mr Jovan Čanak sa temama:

– Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem
       1.  Kraći komentar zakonskih propisa koji se odnose na budžetsko računovodstvo i finansijsko izveštavanje

       2.  Najznačajnije pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja:

● obaveza provere sveobuhvatnosti knjiženja,

● usaglašavanje primljenih i utrošenih budžetskih sredstava,

● usklađivanje stanja glavne knjige s pomoćnim knjigama,

● usaglašavanje finansijskih plasmana potraživanja i obaveza,

● popis imovine i obaveza i zadaci popisnih komisija, te rokovi za izradu izveštaja o izvršenom popisu i razmatranje izveštaja o popisu i njegovo usvajanje, te knjiženje inventurnih razlika,

● obračun ispravke vrednosti nefinansijske imovine na teret kapitala,

● provera evidencije o PDV-u,

● provera svih radnji u vezi s knjiženjima koja proističu iz primene člana 4. Pravilnika o finansijskim izveštajima,

● presek zaključnog lista pre knjiženja u vezi sa utvrđivanjem rezultata poslovanja,

● utvrđivanje rezultata poslovanja,

● konačna izrada zaključnog lista (bruto bilansa) posle utvrđivanja rezultata poslovanja

– Pitanja i odgovori

i predavač Nikola M. Jovanović, dipl. pravnik, specijalista za oblast poreskog savetovanja, poreski savetnik u konsultantskoj kući Ernst&Young doo Beograd, sa temama:

– Najnovije izmene poreskih zakona

      1. Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

● Uvođenje poreza po odbitku na usluge pružene od strane nerezidenata;

● Preciziranja u vezi sa priznavanjem rashoda u poreske svrhe;

● Nova pravila za priznavanje otpisa potraživanja u poreskom bilansu;

● druge relevantne izmene zakona.

      2.  Izmene Zakona o porezu na dohodak građana:

● Nova pravila u vezi sa porezom na kapitalne dobitke;

● Porez na prihode od nepokretnosti;

● Preciziranja u vezi sa drugim prihodima i porezom na zarade;

● druge relevantne izmene zakona.

     3.  Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

– Pitanja i odgovori