Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija UVRA Novi Sad i kompanija ING-PRO d. o. o. zajednički je organizovalo jednodnevni seminar za računovodstvene agencije

na temu:

MERE
I PROCEDURE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA
TERORIZMA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA

KAO OBVEZNIKA PO NOVOM ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Seminar je održan u petak, 1. juna 2018. godine, od 10.00 do 15.00 časova,
u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23.
Program seminara je bio:

 9.45 – 10.00 Registracija učesnika seminara

10.00 – 10.05 Pozdravna reč

10.05 – 10.20 Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma:

– IV Direktiva EU
– Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
– Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
– Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
– Smernice za RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE

10.20 – 10.40 Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma:

– Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko–obaveštajnih podataka
– Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
– Obveznici
– Nadzor

10.40 – 11.00 Šta donosi novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u odnosu na STARI Zakon

11.00 – 11.15 PAUZA (kafa, osveženje)

11.15 – 13.30 Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane računovodstvene agencije, sa posebnim osvrtom na kaznene odredbe i kontrolne liste, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru:
– Interna dokumenta koja donosi računovodstvena agencija
– Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika
– Prihvatanje klijenta
– Identifikacija klijenta
– Indikatori
– Procena rizika
– Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka
– Izlazne liste
– Obaveza redovnog obrazovanja
– Kaznene odredbe

13.30 – 14.00 PAUZA ZA LAKI OBROK

14.00 – 14.30 PRIKAZ primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma od strane TESTNE AGENCIJE na TEST podacima (20 klijenata), sa prikazom svih INTERNIH AKATA i ODLUKA koje je agencija dužna da  donese, kao i sve od PRVE PROCEDURE (prihvatanja/neprihvatanja klijenata)  do POSLEDNJE PROCEDURE (Godišnjeg izveštaja i svih izlaznih evidencija)  

14.30 – 15.00 Završni deo seminara:
– Popuna upitnika
– Podela uverenja o pohađanju seminara

Predavač je bio: Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad

Polaznici su  obučeni za primenu NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA u praksi putem vođenja propisanih evidencija, donošenja odluka i pravilnika koje je svaka računovodstvena agencija dužna da donese i propiše.