На семинару одржаном 10. новембар 2015. године разјашњене су све  нејасноће и одговори на сва спорна питања која се јављају у примени измењеног Закона и усклађених подзаконских аката.

Програм се садржао из:

– Измене и допуне Закона о јавним набавкама:
*  шири круг изузећа од примене закона
*  набавке између повезаних лица
*  измене основа за покретање преговарачког поступка
* укидање ограничења у вези са оквирним споразумом и правила закључења уговора на основу њега
*  више огласа и измењене обавезе у вези са оглашавањем јавних набавки
*  другачији рокови у поступку
*  једноставније доказивање испуњености услова за учешће
*  еколошке ознаке и техничке спецификације
*  измена концепта негативне референце
*  умањење ризика обуставе поступка
*  битне измене у вези са плановима набавки  и условима за покретање поступка
*  објављивање одлука о додели уговора и обустави поступка
*  више могућности за измену уговора
*  значајне новине у поступку заштите права

– Нови подзаконски акти (правилници) које је донела Управа за јавне набавке.
– Ставови Управе за јавне набавке у вези са новим законским решењима.
– Питања и одговори.

Предавачи су били:

Данијела Бојовић, руководилац Групе за развој система јавних набавки у Управи за јавне набавке,  Милош Јовић, саветник у Управи за јавне набавке

На семинару је такође представљена књига Саветник за јавне набавке, аутора Милоша Јовића, коју издаје компанија Инг-Про. 

Саветник за јавне набавкена 568 страна, читаоцима разјашњава најважније институте из области јавних набавки укључујући и свеобухватне законске измене. Садржи одабрана тумачења одредаба закона, мишљења о основаности примене преговарачког поступка Управе за јавне набавке, као и одабране одлуке Републичке комисије за заштиту права. Обогаћен је моделима аката у поступку јавне набавке, као и пречишћеним текстовима Закона о јавним набавкама и  новим подзаконским актима које је у октобру 2015. донела Управа за јавне набавке.