Na seminaru održanom 10. novembar 2015. godine razjašnjene su sve  nejasnoće i odgovori na sva sporna pitanja koja se javljaju u primeni izmenjenog Zakona i usklađenih podzakonskih akata.

Program se sadržao iz:

– Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama:
*  širi krug izuzeća od primene zakona
*  nabavke između povezanih lica
*  izmene osnova za pokretanje pregovaračkog postupka
* ukidanje ograničenja u vezi sa okvirnim sporazumom i pravila zaključenja ugovora na osnovu njega
*  više oglasa i izmenjene obaveze u vezi sa oglašavanjem javnih nabavki
*  drugačiji rokovi u postupku
*  jednostavnije dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće
*  ekološke oznake i tehničke specifikacije
*  izmena koncepta negativne reference
*  umanjenje rizika obustave postupka
*  bitne izmene u vezi sa planovima nabavki  i uslovima za pokretanje postupka
*  objavljivanje odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
*  više mogućnosti za izmenu ugovora
*  značajne novine u postupku zaštite prava

– Novi podzakonski akti (pravilnici) koje je donela Uprava za javne nabavke.
– Stavovi Uprave za javne nabavke u vezi sa novim zakonskim rešenjima.
– Pitanja i odgovori.

Predavači su bili:

Danijela Bojović, rukovodilac Grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke,  Miloš Jović, savetnik u Upravi za javne nabavke

Na seminaru je takođe predstavljena knjiga Savetnik za javne nabavke, autora Miloša Jovića, koju izdaje kompanija Ing-Pro. 

Savetnik za javne nabavkena 568 strana, čitaocima razjašnjava najvažnije institute iz oblasti javnih nabavki uključujući i sveobuhvatne zakonske izmene. Sadrži odabrana tumačenja odredaba zakona, mišljenja o osnovanosti primene pregovaračkog postupka Uprave za javne nabavke, kao i odabrane odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Obogaćen je modelima akata u postupku javne nabavke, kao i prečišćenim tekstovima Zakona o javnim nabavkama i  novim podzakonskim aktima koje je u oktobru 2015. donela Uprava za javne nabavke.