ГРУПАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА УВРА НОВИ САД И КОМПАНИЈА ИНГ-ПРО Д.О.О. ЗАЈЕДНИЧКИ СУ ОРГАНИЗОВАЛИ


једнодневни  бесплатан семинар за  рачуноводствену агенцију (овлашћени радник и његов заменик):
“Мере и процедуре праћења странке у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма са посебним освртом на обавезе рачуноводствених агенција као обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма“
29.  јун 2016. године, среда, од 10.00 до 13.15 часова
Нови Сад, Конгресни центар „Мастер“ Новосадског сајма


Кратак приказ семинара

Програм


 9,45  – 10,00   Регистрација учесника семинара
10,00  – 10,05   Поздравна реч
10,05  – 10.20   Правни оквир за борбу  против прања новца и финансирања тероризма

 • IV Директива ЕУ
 • Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирањатероризма
 • Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма


10.20  – 10.40   Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма

 • Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних података
 • Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма
 • Обвезници
 • Надзор


10.40  – 11.15    Законска регулатива

 • Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма
 • Смернице за рачуновође и ревизоре


11,15  – 11.30    ПАУЗА  (кафа, освежење)


11.30  – 12.15    Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране рачуноводствених агенција са посебним освртом на:

 • Казнене одредбе
 • Контролне листе сходно Закону о инспекцијском надзору


12.15  – 12.45   Приказ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању Тероризма од стране рачуноводствене агенције преко КЛАУД  ПРОГРАМА ПРГ-СПНИФТ ( преко интернета)


12.45  – 13.15    Завршни део семинара

 • Представљање часописа Прописи у пракси – Леге Артис издавача Инг-Про д.о.о. Београд
 • Попуна упитника
 • Подела уверења о похађању семинара


Предавачи: стручњаци из Управе за спречавање прања новца

 НАПОМЕНА:

Похађањем овог семинара од стране овлашћеног лица и његовог заменика рачуноводствена агенција је извршила обавезу редовног образовања која је дефинисана у члану 43. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
У казненим одредбама истог закона (чл. 89. и 90) предвиђена је новчана казна за привредни преступ за непоштовање обавеза из члана 43. – за правно лице од 50.000 до 1.500.000 динара, а за предузетника од 5.000 до 500.000 динара.

2.5.2. Образовање, оспособљавање и усавршавање

Обавеза редовног образовања

Члан 43.

(1) Обвезник је дужан да обезбеди редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених који обављају послове спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма.

(2) Стручно образовање, оспособљавање и усавршавање односи се на упознавање са одредбама закона и прописа донетих на основу њега и интерних аката, са стручном литературом о спречавању и откривању прања новца и финансирања тероризма, са листом индикатора за препознавање странака и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

(3) Обвезник је дужан да изради програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма најкасније до краја марта за текућу годину.