Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti kod sudova

Da li su sudovi dužni da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti? Da li više sudova može da odredi zajedničko lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Odredbom člana 4. tačka 25) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti utvrđeno je da je organ vlasti državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja.

Međutim, članom 56. stav 4. utvrđeno je da je, ako obradu vrše nadležni organi u posebne svrhe, rukovalac dužan da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti, osim ako je reč o obradi koju vrše sudovi u svrhu obavljanja njihovih sudskih ovlašćenja. Prema tome, sud kao organ vlasti, u smislu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, mora odrediti lice za zaštitu podataka o ličnosti, ali samo za obradu koja nije u svrhu sudskih ovlašćenja.

U skladu sa članom 56. stav 6, sudovi mogu odrediti zajedničko lice za zaštitu podataka o ličnosti, uzimajući pritom u obzir organizacionu strukturu i veličinu tih sudova.

(Odgovor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, izvor: vebsajt Poverenika)

Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti kod zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite

Da li je zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite dužna da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Odredbom člana 4. tačka 25) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti utvrđeno je da je organ vlasti državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja.

Prema tome, kako je zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite organ vlasti u smislu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, iz odredbe člana 56. stav 2. tačka 1. Zakona proizlazi da ona mora odrediti lice za zaštitu podataka o ličnosti.

(Odgovor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, izvor: vebsajt Poverenika)

Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti kod apotekarskih ustanova i apoteka

Da li su, prema novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, apotekarske ustanove i apoteke i apotekarske ustanove i apoteke kao privatna praksa dužne da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Odredbom člana 4. tačka 25) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti utvrđeno je da je organ vlasti državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja.

Prema tome, kako je apotekarska ustanova organ vlasti u smislu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, iz odredbe člana 56. stav 2. tačka 1. Zakona proizlazi da ona mora odrediti lice za zaštitu podataka o ličnosti.

S druge strane, apoteke privatne prakse kao rukovaoci podataka imaju obavezu da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti ako se njihove osnovne aktivnosti sastoje u obradi posebnih vrsta podataka o ličnosti u velikom obimu. Načelni je stav Poverenika da apoteka, kada obavlja delatnost izdavanja lekova putem e-recepta, obradu podataka vrši u velikom obimu.

(Odgovor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, izvor: sajt Poverenika)