Na osnovu člana 19. stav 4, a u vezi sa članom 11. tačka 2) Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o privremenoj zabrani uvoza peleta od drveta

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 30/2024 od 5.4.2024. godine, a stupila je na snagu 13.4.2024.

1. Uvodi se privremena zabrana uvoza peleta od drveta iz tarifne oznake 4401 31 00 00 Carinske tarife, u cilju neophodne zaštite života i zdravlja biljaka i životinja.

Ograničenje uvoza robe iz stava 1. ove tačke uvodi se na period od 90 dana.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 335-2895/2024-1

U Beogradu, 5. aprila 2024. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade,

Ivica Dačić, s.r.