Na osnovu člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/20, 93/20 i 94/20),
Vlada donosi

ODLUKU
o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 98/2020 od 10. jula 2020. godine. Dana 28.8.2020. godine prestale da važe odredbe ove odluke koje nisu u skladu sa odredbama Uredbe RS 111/2020 – vidi: čl. 5. Uredbe – 111/2020.

 

1. Na teritoriji grada Beograda određuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19:
– organizovana okupljanja na javnim prostorima u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru dozvoljena su samo kada se okuplja najviše 10 (deset) lica, s tim što između okupljenih lica mora postojati rastojanje od najmanje 1,5 metara. Pod organizovanim okupljanjem na zatvorenom i otvorenom javnom prostoru naročito se smatraju: proslave, muzičke, zabavne i kulturne manifestacije, politički skupovi, sportski događaji sa prisustvom publike i slična okupljanja;
– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 sat do 06.00 sati narednog dana;
– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 sat, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 sata do 06.00 sati narednog dana;
– ograničava se radno vreme prodavnica, tržnih centara i drugih objekata u kojima se prodaje roba i vrše usluge, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 sat do 06.00 sati narednog dana, a na ulazima u te objekte mora biti vidno istaknuto obaveštenje o ukupnoj kvadraturi objekta i o broju lica koja istovremeno mogu boraviti u tom objektu;
– obavezno je nošenje zaštitnih maski u svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima;
– u javnom gradskom i prigradskom prevozu, kao i u međugradskom prevozu obavezno je nošenje zaštitnih maski.

2. U svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima, kao i u svim prodavnicama, ugostiteljskim objektima, baštama ugostiteljskih objekata i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga, ograničava se broj lica koja tu mogu biti istovremeno prisutna, tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. Na ulazu u objekat, odnosno u baštu ugostiteljskog objekta mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna.

3. Ograničenja iz tačke 1. alineja prva i tačke 2. ove odluke ne odnose se na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.

4. Ograničenje iz tačke 1. alineja četvrta ove odluke ne odnosi se na apoteke i benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva.

5. Mere iz tač. 1. i 2. ove odluke sprovodi gradonačelnik grada Beograda preko nadležnih gradskih organa i službi, Štaba za vanredne situacije grada Beograda i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, nadležnim inspekcijama organa državne uprave i Ministarstvom unutrašnjih poslova.

6. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda („Službeni glasnik RS”, broj 94/20).

7. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-5618/2020
U Beogradu, 10. jula 2020. godine
Vlada
Predsednik,
Ana Brnabić, s.r.