У прилогу објављујемо одлуку Адвокатске коморе Београда која се односи на кандитате који подносе захтев за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда а адвокатски испит су положили пред Комисијом Адвокатске коморе Србије:

ПРИЛОГ