Високи савет судства је на седници одржаној 23. децембра 2014. године, донео закључак о одлагању примене Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова. Правилник  ће се примењивати од 01.07.2015. године.

Високи савет судства сматра да је неопходно да се размотре препоруке дате у Мишљењу број 17 Консултативног већа Европских судија, Мишљење  експерата TAIEX и питања која се односе на примену појединих одредби Правилника, а уочена су током пилот фазе примене Правилника.

Имајући у виду да је у току рад на доношењу Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање рада судијских помоћника и Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова, целисходно је да та три кључна акта Високог савета судства, која се односе на унапређење функционисања судског система и јачања поверења јавности у рад судија и судова, отпочну са истовременом применом у судском систему Републике Србије.