Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 23. decembra 2014. godine, doneo zaključak o odlaganju primene Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova. Pravilnik  će se primenjivati od 01.07.2015. godine.

Visoki savet sudstva smatra da je neophodno da se razmotre preporuke date u Mišljenju broj 17 Konsultativnog veća Evropskih sudija, Mišljenje  eksperata TAIEX i pitanja koja se odnose na primenu pojedinih odredbi Pravilnika, a uočena su tokom pilot faze primene Pravilnika.

Imajući u vidu da je u toku rad na donošenju Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika i Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova, celishodno je da ta tri ključna akta Visokog saveta sudstva, koja se odnose na unapređenje funkcionisanja sudskog sistema i jačanja poverenja javnosti u rad sudija i sudova, otpočnu sa istovremenom primenom u sudskom sistemu Republike Srbije.