Министарство грађевинарства одговара на питања читалаца „Новости“ о Закону о озакоњењу.

Ево шта је највише занимало грађане:

* ДА ЛИ објекат који има више стамбених јединица и локала за пословни простор може по добијању решења о озакоњењу да буде укњижен без икаквих ограничења у погледу будућег промета станова и локала? Претпоставка је да би након озакоњења и укњижбе објекта као целине сваки појединачни стан и локал били озакоњени и укњижени.

Дејан

Након озакоњења не постоје ограничења у даљем промету и располагању станова-локала.

*****

* ПОСЕДУЈЕМ викендицу у Делиблатској пешчари од 76 квадрата + гаража од 18 квадрата. Од тога је

38 м2 легализовано /стара кућица/, а 38 м2 + гаража 18 м2 није. Како могу да легализујем преосталих 38 м2 + гаражу 18 м2, коме да се обратим и која документација ми је потребна?

Милоје Кнежевић

Као власник објеката, можете обавестити надлежну грађевинску инспекцију да имате дограђене објекте без грађевинске дозволе, а исти ће бити евидентирани и пописани од стране грађевинске инспекције, у складу са Законом о озакоњењу објеката. Даљи поступак се наставља по службеној дужности, а орган надлежан за озакоњење утврдиће да ли су испуњени претходни услови за озакоњење у складу са новим законом и у зависности од тога наставити поступак озакоњења. Ако су испуњени услови за наставак поступка озакоњења, од надлежног органа добићете писмено о даљем току поступка и потребној документацији.

*****

* Ако закон о планирању и градњи захтева да се грађевинске дозволе издају на основу плана генералне регулације, да ли то исто важи и за озакоњење објеката на истој тој територији? Уколико план генералне регулације није урађен и усвојен и не постоји никаква планска документација која дефинише регулационе линије, да ли се објекти на том подручју могу легализовати (с обзиром на то да грађевинске дозволе не могу да се издају)?

Мирјана Живковић

Уколико за подручје на којем се налазе објекти који су предмет озакоњења није донет важећи плански документ на основу којег се не могу утврдити неопходни елементи из члана 5. Закона о озакоњењу објеката, потребно је сачекати доношење планског документа и затим наставити поступак озакоњења, док се у осталим случајевима може спровести озакоњење на основу планског документа у којем се могу неспорно утврдити сви потребни елементи за озакоњење.

*****

* ДА ли се може озаконити економски објекат – штала, изграђен на селу ван урбанистичког рејона, а земљиште под изграђеним објектом захвата две катастарске парцеле, различите по класи и култури (обе су у власништву истог физичког лица), са уделом власништва 1/1?

Владимир Тимотијевић, Ариље

Објекти изграђени на пољопривредном земљишту могу се озаконити само ако су Законом о пољопривредном земљишту одређени као породичне стамбене зграде пољопривредног домаћинства, пољопривредни објекти, односно објекти који се користе за примарну пољопривредну производњу, који су у функцији примарне пољопривредне производње, објекти за смештај механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурака, пужева и риба. Објекат који се простире на две парцеле истог власника може се озаконити.

*****

* У НОВОЈ вишеспратној згради 2013. купио сам једнособни стан који се води као остава. Шта ми је све потребно да их легализовао и укњижио стан? Поднео сам захтев за легализацију у 2014. у датом року. Такође сам 2013. поднео захтев за укњижбу поменуте оставе – стана, али сам одбијен, јер у то време зграда није била видљива – укњижена. Продавац даје сагласност да на основу склопљеног уговора о купопродаји непокретности, право да поменуту непокретност укњижим на своје име након легализације или пренамене оставе у стамбени простор (цлаусула интабуланди) кад се стекну услови. Инвеститор је добио употребну дозволу и поднео захтев за укњижење зграде.

Раде С.

Надлежни орган прво мора утврдити да ли су, у конкретном случају, испуњени услови за пренамену простора. Када се то утврди наставиће се поступак озакоњења, а ви ћете од надлежног органа бити упућени о документацији и доказима које је потребно доставити. Након озакоњења надлежни орган ће, по службеној дужности, проследити ваш предмет на укњижбу Служби за катастар непокретности.

*****

* На Миљаковцу 3, општина Вождовац направио сам породични стамбени објекат површине 450 м2, од четири стамбене јединице. Објекат је намењен за мене, супругу и наше троје одрасле деце. У фази сам легализације – озакоњења, па ме интересује колику таксу ћу платити за озакоњење овог објекта.

Станко Драгић

За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, пре издавања решења о озакоњењу. Висина таксе зависи од намене и површине објекта за озакоњење и одређује је надлежни орган у поступку озакоњења. За породичне стамбене објекте корисне површине више од 300 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 50.000 динара.

*****

* ПОДНЕО сам захтев за легализацију главног и помоћних објеката 2014. године. Један део помоћног објекта (0,3 м, с дужином од 5 м) улази у општинско путно земљиште. Ту је пут изграђен пре седам-осам година у ширини од 4,5 м, али без тротоара. Пошто се ради о стрмом терену на готово целој дужини пута, Дирекција за изградњу урадила је потпорне зидове уз коловоз без тротоара, тако да важећи пројекат пута од пре 40 година није испоштован. Да ли постоји могућност да тај део земљишта под објектом откупим или на неки други начин регулишем да бих могао објекат да легализујем? Нисам знао границу између мојег и путног земљишта, иако сам изводио уредно катастар, али комшија до мене није дао да се обележи. Служба катастра се оглушила о моје захтеве да се то уради, иако сам све легално поднео и платио. Нисам са намером прешао у општинско земљиште већ из незнања. Такође сам добио одлуку Дирекције за изградњу да нема сметњи да се објекат изгради уз саму граничну линију, иако није прописно удаљен од пута, управо због чињенице да је она градила потпорне зидове (негде висине и више од три метра), непосредно уз сами коловоз и одступила од претходног пројекта.

Александар Ерић

У складу са чланом 5. Закона о озакоњењу објеката, предмет озакоњења не може бити објекат који је изграђен у заштитним зонама у складу са одредбама посебних закона (у заштитном појасу: пута, железнице, далековода, водотока, полетно-слетне стазе, као и друге заштитне зоне у складу са одредбама посебних закона). Изузетно од ове одредбе надлежни орган ће издати решење о озакоњењу ако у поступку буде прибављена сагласност управљача јавног добра, те у том смислу надлежни орган ће, по службеној дужности, прибавити сагласност управљача јавног добра, а након тога ће се уредити и имовинско-правни односи.

Извор: сајт Новости