Od 1. januara 2018. godine, elektronski
će moći da se podnese još šest poreskih prijava čime će se zapravo
zaokružiti ciklus prevođenja „papirnih formi“ poreskih prijava u
elektronski oblik. Poreski obveznici će, dakle, za sve prihode koje
administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi da podnesu
elektronske poreske prijave. Poreska uprava Republike Srbije je tokom
ove godine znatno unapredila elektronsko poslovanje i uvela nove
elektronske servise za podnošenje poreskih prijava. Izrađena je i nova
korisnička aplikacija za pristup portalu ePorezi, a prošireni su i
tehnički kapaciteti informacionog sistema Poreske uprave.

Prema izveštaju  Svetske banke „Paying
taxes“ za 2018. godinu, Srbija je ocenjena kao najbolja u regionu istočne
Evrope i centralne Azije. Kriterijumi koji su vrednovani u izveštaju
odnose se na procese administriranja poreza, koji su značajno unapređeni
uvođenjem novih tehnologija i razvojem elektronskih sistema za podnošenje
poreskih prijava i plaćanje poreza u Srbiji.

Od januara do kraja novembra ove godine,
podneto je oko 5,5 miliona elektronskih poreskih prijava i 1,9 miliona
zahteva za upit stanja na poreskim računima. Mesečno se, u proseku
podnese oko 490.000 elektronskih poreskih prijava odnosno  171.781
zahtev za upit stanja. Početkom naredne godine, biće omogućeno
elektronsko podnošenje sledećih poreskih prijava:

  • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na
    prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje – (PPDG-1R)
  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) – (PPDG-3R)
  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon – (PPI-3)
  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – (PPI-4)
  • Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju – (PP OAEL),
  • Poreska prijava o obračunu akcize – (PP OA).

Poreska uprava će i u narednom periodu
raditi na unapređenju elektronske komunikacije sa poreskim obveznicima,
kako bi lakše, brže i što jednostavnije ispunili svoje poreske obaveze.
Predviđeno je i izdavanje četiri vrste poreskih uverenja u elektronskom
obliku, čime će se značajno smanjiti troškovi, kao i vreme za dobijanje
poreskog uverenja.

Izvor: sajt Ministarstva finasija – Poreska uprava