Од 1. јануара 2018. године, електронски
ће моћи да се поднесе још шест пореских пријава чиме ће се заправо
заокружити циклус превођења „папирних форми“ пореских пријава у
електронски облик. Порески обвезници ће, дакле, за све приходе које
администрира Пореска управа моћи посредством портала еПорези да поднесу
електронске пореске пријаве. Пореска управа Републике Србије је током
ове године знатно унапредила електронско пословање и увела нове
електронске сервисе за подношење пореских пријава. Израђена је и нова
корисничка апликација за приступ порталу еПорези, а проширени су и
технички капацитети информационог система Пореске управе.

Према извештају  Светске банке „Paying
taxes“ за 2018. годину, Србија је оцењена као најбоља у региону источне
Европе и централне Азије. Критеријуми који су вредновани у извештају
односе се на процесе администрирања пореза, који су значајно унапређени
увођењем нових технологија и развојем електронских система за подношење
пореских пријава и плаћање пореза у Србији.

Од јануара до краја новембра ове године,
поднето је око 5,5 милиона електронских пореских пријава и 1,9 милиона
захтева за упит стања на пореским рачунима. Месечно се, у просеку
поднесе око 490.000 електронских пореских пријава односно  171.781
захтев за упит стања. Почетком наредне године, биће омогућено
електронско подношење следећих пореских пријава:

  • Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на
    приходе од самосталне делатности за паушално опорезивање – (ППДГ-1Р)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке (физичких лица, укључујући и предузетнике) – (ППДГ-3Р)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон – (ППИ-3)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права – (ППИ-4)
  • Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу – (ПП ОАЕЛ),
  • Пореска пријава о обрачуну акцизе – (ПП ОА).

Пореска управа ће и у наредном периоду
радити на унапређењу електронске комуникације са пореским обвезницима,
како би лакше, брже и што једноставније испунили своје пореске обавезе.
Предвиђено је и издавање четири врсте пореских уверења у електронском
облику, чиме ће се значајно смањити трошкови, као и време за добијање
пореског уверења.

Извор: сајт Министарства финасија – Пореска управа