Привредни субјекти у Србији од 1.
октобра у платнoм промету неће морати да користе печат приликом овере
платних налога у земљи и иностранству, за отварање нових рачуна,
депоновање потписа, меница и других докумената.

Како је саопштено, Народна банка Србије усвојила је измене подзаконских
аката из облати платног промета и тако прецизирала одредбе које
привредне субјекте не обавезује са употребе печат а, како се наводи,
ради пружања подршке активностима владе на стварању повољнијег пословног
амбијента.

Истовремено, НБС је позвала и охрабрује привредне субјекте да у пуној
мери користе могућности и предности електронског банкарства и пословања
које су им већ читав низ година у Србији доступни јер се на тај начин
смањују не само трошкови и време одласка на шалтер банака, већ и расходи
за папирну документацију у свакодневном пословању.

Иако је Народна банка Србије још 2014. године доношењем Закона о платним
услугама и усвајањем пратећих подзаконских аката и фактички укинула
обавезну употребу печата привредних субјеката у вези с платним услугама,
уочено је да у банкарској пракси често и даље преовлађују решења на
основу којих привредници у свакодневном пословању употребљавају печат
(нпр. за оверу образаца платних налога на шалтеру), када не користе
предности електронског и мобилног банкарства.

Како би се унапредила и уједначила пракса банака и отклониле све
недоумице међу привредним друштвима и предузетницима, усвојеним решењима
јасно је наглашено да банке не могу одбити пружање платних услуга само
због тога што клијент у свом пословању с банком не жели да користи
печат.

А то ће практично за привреду значити најпре да привредни субјекти, који
су до сада имали отворене рачуне и на шалтеру користили печат за оверу
платних налога у земљи и са иностранством могу једноставно од 1. октобра
банци предати писани захтев да више не користе печат и банка је дужна
да им без анексирања уговора већ наредног дана обезбеди предају
потписаних платних налога без обавезе да их клијент овери печатом.

Правна лица и предузетници који отварају нове рачуне нису дужни да од 1.
октобра оверавају захтев за отварање рачуна, картон депонованих
потписа, налоге за платни промет, менице и друга документа која се
односе на платни промет, осим ако то нису изричито захтевали од банке и
уговорили с њом.

Усвојеним решењима дат је пун допринос и испуњењу једног од задатака
који је влада утврдила у свом програму, а ради чијег спровођења је
образована међуинституционална Радна група за укидање обавезне примене
печата и издавање папирне фактуре, у чијем раду учествују и представници
Народне банке Србије.

Главни циљеви који се желе постићи су, између осталог, смањивање
трошкова привреде и унапређење позиције Србије на листи услова пословања
(Доинг Бусинеш) коју објављује Светска банка.

Извор: сајт Блиц-а