Privredni subjekti u Srbiji od 1.
oktobra u platnom prometu neće morati da koriste pečat prilikom overe
platnih naloga u zemlji i inostranstvu, za otvaranje novih računa,
deponovanje potpisa, menica i drugih dokumenata.

Kako je saopšteno, Narodna banka Srbije usvojila je izmene podzakonskih
akata iz oblati platnog prometa i tako precizirala odredbe koje
privredne subjekte ne obavezuje sa upotrebe pečat a, kako se navodi,
radi pružanja podrške aktivnostima vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog
ambijenta.

Istovremeno, NBS je pozvala i ohrabruje privredne subjekte da u punoj
meri koriste mogućnosti i prednosti elektronskog bankarstva i poslovanja
koje su im već čitav niz godina u Srbiji dostupni jer se na taj način
smanjuju ne samo troškovi i vreme odlaska na šalter banaka, već i rashodi
za papirnu dokumentaciju u svakodnevnom poslovanju.

Iako je Narodna banka Srbije još 2014. godine donošenjem Zakona o platnim
uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata i faktički ukinula
obaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata u vezi s platnim uslugama,
uočeno je da u bankarskoj praksi često i dalje preovlađuju rešenja na
osnovu kojih privrednici u svakodnevnom poslovanju upotrebljavaju pečat
(npr. za overu obrazaca platnih naloga na šalteru), kada ne koriste
prednosti elektronskog i mobilnog bankarstva.

Kako bi se unapredila i ujednačila praksa banaka i otklonile sve
nedoumice među privrednim društvima i preduzetnicima, usvojenim rešenjima
jasno je naglašeno da banke ne mogu odbiti pružanje platnih usluga samo
zbog toga što klijent u svom poslovanju s bankom ne želi da koristi
pečat.

A to će praktično za privredu značiti najpre da privredni subjekti, koji
su do sada imali otvorene račune i na šalteru koristili pečat za overu
platnih naloga u zemlji i sa inostranstvom mogu jednostavno od 1. oktobra
banci predati pisani zahtev da više ne koriste pečat i banka je dužna
da im bez aneksiranja ugovora već narednog dana obezbedi predaju
potpisanih platnih naloga bez obaveze da ih klijent overi pečatom.

Pravna lica i preduzetnici koji otvaraju nove račune nisu dužni da od 1.
oktobra overavaju zahtev za otvaranje računa, karton deponovanih
potpisa, naloge za platni promet, menice i druga dokumenta koja se
odnose na platni promet, osim ako to nisu izričito zahtevali od banke i
ugovorili s njom.

Usvojenim rešenjima dat je pun doprinos i ispunjenju jednog od zadataka
koji je vlada utvrdila u svom programu, a radi čijeg sprovođenja je
obrazovana međuinstitucionalna Radna grupa za ukidanje obavezne primene
pečata i izdavanje papirne fakture, u čijem radu učestvuju i predstavnici
Narodne banke Srbije.

Glavni ciljevi koji se žele postići su, između ostalog, smanjivanje
troškova privrede i unapređenje pozicije Srbije na listi uslova poslovanja
(Doing Busineš) koju objavljuje Svetska banka.

Izvor: sajt Blic-a