Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. januara 2024. godine. Kako je tim dokumentom određeno, nadzor će sprovoditi budžetska inspekcija i to na osnovu uvida u sopstvene registre i podatke koji su im dostupni.

– Izbor subjekata i ugovora inspekcijskog nadzora vrši se na osnovu procenta realizacije ugovora, izmene ugovora, ravnomerne geografske raspoređenosti, tipa korisnika javnih sredstava, vrednosti svih zaključenih ugovora i broju zaključenih ugovora – navodi se u dokumentu.

Izbor, dodaje se, može biti slučajan.

Inspekcijski nadzor počinje kada budžetski inspektor odgovornom licu naručioca uruči nalog, a zatim utvrđuje da li je on posebnim aktom bliže uredio način planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci (način komunikacije, pravila, obaveze i odgovornost lica i organizacionih jedinica), način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Naručilac je dužan da budžetskom isnpektoru da na uvid svu potrebnu dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi činjenice, kao što su ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum, tatim dokumentacija o izabranoj ponudi, izmene ugovora, fakture, računi…

– Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrde radnje i nezakonitosti za koje postoje osnovi sumnje o učinjenom krivičnom delu ili privrednom prestupu, budžetski inspektor podnosi krivičnu prijavu, odnosno prijavu za privredni prestup nadležnom javnom tužilaštvu ili obaveštenje sa dokazima da postoje osnovi sumnje o učinjenom krivičnom delu, odnosno privrednom prestupu – navodi se u pravilniku.

Takođe, dodaje se, ukoliko se utvrde nezakonitosti koje su prema zakonu ili drugom propisu kažnjive kao prekršaj, budžetski inspektor podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Izvor: sajt Ekapija
Naslov: Redakcija