Radne knjižice se od 1. januara 2016. godine više neće izdavati.

Naime, prelaznim odredbama u člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, broj 75/14, u daljem tekstu: Izmena Zakona) propisano je da od 1. januara 2016. godine prestaju da važe:

1) član 204. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13), kojim je propisana radna knjižica, i

2) Pravilnik o radnoj knjižici („Sl. glasnik RS“, broj 17/1997).

Prestankom važenja ovih propisa sa 31. decembrom 2015. godine, od 1. januara 2016. godine više se neće izdavati radna knjižica.

Prema stavu 2. u članu 116. Izmena Zakona, radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom. Odnosno, radne knjižice se nove neće izdavati, ali će se stare nastaviti koristiti za ostvarivanje prava zaposlenih, kao što su korišćenje podataka o godinama rada radi isplata za „minuli rad“ ili za jubilarnu nagradu, ili za određivanje dužine godišnjeg odmora i sl.

Dakle, od 1. januara 2016. godine:

– novim zaposlenima neće se izdavati radne knjižice prilikom stupanja na posao, niti će se

– dosadašnjim zaposlenima upisivati novi radni odnos zasnovan posle 1.01.2016. godine.

U skladu sa ukupnim trendom digitalizacije i prelaskom na elektronsko dostavljanje podataka, treba očekivati vođenje evidencije iz radnog odnosa putem elektronskih servisa, kao i donošenje posebnog podzakonskog akta o elektronskom zapisu podataka iz radnog odnosa. Tim podzakonskim aktom takođe treba urediti i raspolaganje sa postojećim radnim knjižicama, jer se one i dalje smatraju javnom ispravom sve dok se ne uvede elektronska baza evidencije. U međuvremenu, svi podaci koji su bili u sadašnjim radnim knjižicama treba da budu obezbeđeni iz drugih evidencija kao što je evidencija iz Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranja i iz Fonda PIO.