Primena dve odredbe iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, kojima je propisana mogućnost registracije još dve vrste ugovora u Registru zaloge, koji se vodi u okviru Agencije za privredne registre, počela je danas.

Pomenute izmene i dopune zakona usvojene su u aprilu 2019. a primena članova 3. i 25. (stavova 3 i 4) bila je odložena do 1. januara 2021. godine.

Od danas je moguće registrovati podatke o ugovoru o zalozi sa predajom stvari u državinu i o ugovoru o prodaji sa zadržavanjem prava svojine do isplate punog iznosa cene, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu pravde. Ukazuju da se na ovaj način proširuje nadležnost Registra zaloge koji se vodi u okviru Agencije za privredne registre.

Prva odredba tiče se „državinske zaloge“, pri čemu se prvenstvo upisa u Registar stiče momentom prijema zahteva za registraciju podataka u Agenciji za privredne registre.

„Poverilac koji je stekao založno pravo predajom stvari u državinu (državisnka zaloga) ili na drugi zakonom odredeni način, može zahtevati upis svog prava zaloge u Registar zaloge, radi sticanja prava prvenstva naplate u skladu sa ovim zakonom“, glasi nova odredba.

Druga odredba se tiče upisa ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine, radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti. Pri tome, ugovor ima dejstvo prema kupčevim poveriocima samo ukoliko je upisan u Registar zaloge pre kupcevog stečaja ili pre plenidbe stvari.

Primena ovih odredaba bila je odložena do 1. januara 2021. godine zbog potrebe izrade novog softverskog rešenja, koje će, osim što će omogućiti registraciju navedenih pravnih poslova, unaprediti rad Registra zaloge, stvaranjem uslova za podnošenje zahteva u elektronskoj formi, napominju u Ministarstvu pravde.

Ističu da će prelazak na potpunu digitalizaciju dovesti do skraćenja vremena potrebnog za obradu predmeta, zbog čega nije potrebno angažovanje dodatnog broja izvršilaca koji bi radili na poslovima registracije.

Izor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija