– obuka je održana –

BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA I KOMPANIJA ING-PRO DOO BEOGRAD ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU

KOMPLETNU OBUKU IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

 

od 29.11. do 1.12.2018. godine, Beogradska poslovna škola, Kraljice Marije 73, Beograd.


Kome je obuka bila namenjena:

Obuka je namenjena svim licima koja žele da polažu STRUČNI ISPIT ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, ali i svima onima koji žele da se upoznaju sa regulativom i praksom u oblasti javnih nabavki i da se tako osposobe za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki kako kod ponuđača tako i kod naručilaca.

Službenik za javne nabavke je lice koje je obučeno za obavljanje poslova javnih nabavki.

Svi naručioci (državni organi, organi autonomne pokrajine, lokalne samouprave i pravna lica predviđena Zakonom o javnim nabavkama) dužni su da svojim aktom kojim uređuju sistematizaciju radnih mesta odrede i radno mesto u okviru kojeg će se obavljati poslovi javnih nabavki, a naručilac čija je ukupna vrednost planiranih javnih nabavki na godišnjem nivou veća od 25 miliona dinara, mora da ima najmanje jednog službenika za javne nabavke. U tom smislu ova obuka predstavlja mogućnost da se steknu znanja i veštine kojima se ostvaruje prednost pri budućem zapošljavanju.

Ko može biti službenik za javne nabavke:

Da bi lice postalo službenik za javne nabavke, potrebno je da položi odgovarajući stručni ispit. Ovaj stručni ispit organizuje Uprava za javne nabavke po pravilu dvaput mesečno. Sve informacije o načinu prijavljivanja za polaganje ispita, mestu i terminu mogu se pronaći na internet stranici Uprave.

Visoka stručna sprema nije uslov da bi se polagao stručni ispit za službenika za javne nabavke i u tom smislu svako zainteresovano lice može da podnese prijavu za polaganje ispita.

Program po temama je bio:

1. DAN – ČETVRTAK 29. 11. OD 15:30 DO 19:30 ČASOVA

Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki;
Pojam i predmet javne nabavke;
Načela javne nabavke;
Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje;
Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka;
Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke;
Sprečavanje korupcije i sukoba interesa;
Postupci javnih nabavki.

2. DAN – PETAK 30. 11. OD 15:30 DO 19:30 ČASOVA

Okvirni sporazumi;
Centralizovane javne nabavke;
Plan nabavki;
Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke;
Oglasi o javnoj nabavci;
Konkursna dokumentacija – priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune;
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;
Tehničke specifikacije;
Kriterijumi za dodelu ugovora.

3. DAN – SUBOTA 1. 12. OD 10:00 DO 16:00 ČASOVA

Negativne reference;
Ponuda – podnošenje i važenje;
Rokovi u postupku javne nabavke;
Prijem i otvaranje ponuda;
Dodela ugovora, obustava postupka;
Ugovor o javnoj nabavci;
Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga;
Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;
Zaštita prava u postupku javne nabavke;
Ništavost ugovora;
Kaznene odredbe – prekršaji;
Završna provera znanja.

Predavač je bio: Miloš Jović, viši savetnik u Upravi za javne nabavke.