Обвезник ПДВ-а је дужан да, сагласно члану 46. став 1. Закона о
ПДВ-у, а ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ-а, води евиденцију на начин који
омогућава контролу обрачунавања и плаћања ПДВ-а у сваком пореском периоду. У тој
евиденцији дужан је да обезбеди податке о трансакцијама, активностима, односно
другим пословним променама, а нарочито податке који се односе на промет добара и
услуга који је обвезник ПДВ-а извршио, односно који му је извршен, рачунима или
другим документима која служе као рачуни у складу са Законом, односно
документима којима се потврђује пословна промена (нпр. уговор о осигурању,
уговор о закупу закључен са физичким лицем, уговор о ауторском делу, уговор о
делу итд.), као и друге податке од значаја за правилно обрачунавање ПДВ-а.

Подацима се сматрају подаци о:

1) броју и датуму издавања рачуна;

2) броју и датуму издавања примљеног рачуна;

3) износу накнаде, основице, односно вредности добара и
услуга, по врстама промета;

4) настанку обавезе обрачунавања ПДВ-а, пореској стопи и
обрачунатом ПДВ-ом за промет за који је обвезник ПДВ-а у својству испоручиоца добара
или услуга, односно примаоца добара или услуга порески дужник у складу са
Законом;

Сходно овој допуни, а за разлику од претходног начина
поступања, више НЕ ВОДИМО податке о промету добављача (наравно о улазним
рачунима да, као и о уговорној обавези за попусте за набавке а ради исправке
права на одбитак ПДВ-а)

5) износу ПДВ-а који се може одбити као претходни порез;

6) износу ПДВ-а који се не може одбити као претходни порез;

– за сада су брисана поља за ПДВ који не можемо да одбијемо,
тако да се мора водити рачуна и посебно усројити тај податак, као посебан део
евиденције а како би лакше унели после тај износ у део 8е;

7) пореској обавези;

8) други подаци од значаја за правилно обрачунавање и плаћање
ПДВ-а.

– овај податак подразумева нпр. исправке права на одбитак ПДВ
по основу решења ПУ, или по основу губитка права на одбитак ПДВ-а за набављену
опрему или објекте и друга добра; исправку ПДВ-а по основу искоришћеног ПДВ
за улагања у објекте…

НАЧЕЛО је да се ПОДАЦИ који се воде о набавкама добара и
услуга и подаци о одређеним активностима које се односе на набавку добара и
услуга – типа корекције претходног ПДВ-а по чл. 31а, 32
и 32а Закона, ЕВИДЕНТИРАЈУ
на основу извршених трансакција, активности, односно других пословних промена, и
то на основу рачуна, осим за три случаја, и то:

1) промет добара и услуга за који је порески дужник у складу
са Законом и измени основице, односно вредности тог промета;

2) плаћени аванс, без ПДВ-а, независно од врсте промета;

3) исправку – смањењу ПДВ-а по основу измене – смањења основице
за набављена добра, односно примљене услуге за промет за који није порески
дужник у складу са Законом.

Што се тиче ПОСЕБНИХ евиденција, њих обвезник води за:

1) Одређене промете добара и услуга које је извршио у складу са
чланом 24. став 1. тач. 16), 16а), 16б) и 16в) Закона;

2) Одређене промете добара и услуга који су му извршени (промет
секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима у
Републици, пољопривредних и шумских производа
и пољопривредних услуга, од лица
које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ-а – ову евиденцију води првенствено
зато што на основу ње мора једном годишње да се достави податак ПУ о тим
набавкама – члан 51а Закона;

3) Моменат прве употребе опреме или објеката за вршење
делатности, тј. о завршетку улагања у објекте (мора се знати шта је опрема а шта
објекат, и шта се сматра улагањем у објекте). Објекти који се воде да су у
припреми – нису још у употреби;

4) Исправку одбитка претходног пореза, односно о стицању права на
одбитак ПДВ-а за опрему и објекте за вршење делатности, односно за улагања у
објекте;

5) Стицање права на одбитак ПДВ-а по основу евидентирања у ПДВ –
ово
је нова одредба.

ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ПОСТУПАЊА код евидентирања података у ПОПДВ
су да се:

– ИСПОРУКЕ добара или услуга исказују онда када се ДОГАЂАЈ
ДОГОДИО

– НАБАВКЕ добара и услуга исказују по рачуну или другом
документу, уз поменуте изузетке, дефинисане чланом 2а Правилника.

У циљу лакшег праћења свега – препорука је да се:

1) посебна евиденција успостави за услуге из члана 5. став 3.
тачка 1) Закона (услуге преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и
сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и других права
интелектуалне својине), без обзира да ли је пружање или примање – разлог:
другачији начин утврђивања настанка пореске обавезе као и због пореза по одбитку
који улази у основицу.

Пажња: Порез по одбитку, ако га има у тренутку настанка
пореске обавезе за ПДВ-ом се укалкулише у основицу, при чему се основица више не
коригује за промене курса валуте у тренутку плаћања пореза по одбитку;

2) добављаче груписати у ТРИ групе:

            –
Обвезнике ПДВ-а (без обзира који; правна лица,
предузетници, странци у Србији, физ. лица…);

            –
Страна лица која нису у ПДВ-у а врше промет и

            –
Домаћа лица која нису у ПДВ-у (било која)

(сви наведени добављачи везани су за исказивање података у
делу 8 ПОПДВ, за промет у Србији) и опет, посебно

           
– Добављачи – за промет који нам је извршен ван Србије.

Још једна препорука, ако је у САПУ или неком програму могуће,
у почетку податке треба водити по старом и новом, с обзиром на
то да када се попуњава
ПП ПДВ по новом (аутоматски из ПОПДВ-а), систем даје податке али даје и могућност
ручног исправљања, па је могуће по старом преконтролисати тачност вучених
података.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ У ПОПДВ  ЕВИДЕНТИРАЈУ ПОДАЦИ

ДЕО 1. Обрасца ПОПДВ-а – попуњава се на основу евиденције из
члана 5. Правилника а у члану 5 изменом се, сходно измени Закона, под 1.3.
исказује промет из тачке 5а) члана 24. став 1. Закона – укључујући и податке о
промету инвестиционог злата и промету услуга посредовања код промета
инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом.

ОВДЕ се подаци исказују када се догађај догодио – значи, не на
основу рачуна.

Сва поља где је накнада/вредност могу да буду са “–“.

Ако је на  1.1. до 1.4 минус – на крају је “0”.

Увек проверити у Правилнику услове за пореско ослобођење!

 

1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ
       СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

Накнада/вредност

1.1

Промет добара која се отпремају у иностранство
укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет.
То је извоз добара извршен у складу са чланом 24. став
1. тач. 2) и 3) ЗПДВ-а.

 

ИЗВОЗ се евидентира када је испуњен услов за пореско
ослобођење, што значи када обвезник има ЈЦИ са овером (печатом) иступа
добара, а не када је извозно оцарињен.
Према томе, када је извозно оцарињено у јулу – а оверу
имамо у августу, податак исказујемо у ПОПДВ за август и нема обавезе да
се обрачуна ПДВ у јулској ПП ПДВ-у.
Ако је извозно оцарињено у јулу – а оверу немамо
у августу, мењамо ПППДВ и ПОПДВ за јул, обрачунавамо ПДВ и плаћамо са
припадајућом каматом. Када добијемо оверу, смањујемо у 3.6 основицу и
ПДВ и овде исказујемо вредност извоза.
Измена накнаде за извоз (задужење купца или одобрење),
такође се исказује овде.
НЕ УНОСЕ се превозне и друге услуге које су повезане
са извозом! – иду на 1.4.

1.2

Промет добара која се отпремају на територију АПКМ укључујући и
податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет

 

То је промет извршен у складу са чланом 51. Закона и
Уредбом о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији
Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета
безбедности ОУН број 1244 („Сл. гл. РС”, број 111/13).
Промет се евидентира када је до истека рока за предају
ПП ПДВ-а извршена наплата или део наплате (ако је део, само је део и
ослобођен па се тај део уноси).
Ако нема наплате до овог рока, обрачунава се ПДВ тако
што се на накнаду примењује прерачуната стопа ПДВ-а – искзује се промет на
пољу 3.2, а када се реализује наплата, коригује се (смањује) накнада и
ПДВ на 3.6 и накнада иде овде.

1.3

Промет добара која се уносе у слободну зону и промету добара и услуга
у слободној зони, укључујући и податке о повећању, односно смањењу
накнаде за тај промет

 

У питању је промет из члана 24. став 1. тачка 5) и 5а) ЗПДВ-а – унос добара у слободну зону и промет добара и услуга у слободној
зони, за које би обвезник – корисник слободне зоне имао право на одбитак
претходног пореза када би та добра или услуге набављао за потребе
обављања делатности ван слободне зоне и промет добара која се уносе у слободну зону и промет
добара у слободној зони, који се врши страном лицу које има закључен
уговор са обвезником ПДВ-а – корисником слободне зоне да та добра угради у
добра намењена отпремању у иностранство.
НЕ УНОСЕ се превозне и друге услуге које су непосредно
повезане са уносом добара у сл. зону које су пружене корисницима
слободних зона (оне се уносе под остали опорезив промет који је
ослобођен – под 1.4. ПОПДВ).

1.4

Промет добара и услуга осим из тач. 1.1 до 1.3, укључујући и податке
о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет

 

Овде се евидентирају подаци о осталом промету из члана
24. ЗПДВ-а, осим о промету за који се евиденција води у оквиру претходно
наведених тач. 1) до 3) члана 5. Правилника, као и подаци о промету
инвестиционог злата (новина), за које је прописано ослобођење.
Услуге превоза везане за извоз добара и за унос у
слободну зону – исказују се на овом пољу ако је испуњен услов за
ослобођење и
– накнада за добра која је страни држављанин изнео из
Србије (након што се изврши рефакција ПДВ-а).

1.5

УКУПАН ПРОМЕТ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

 

1.6

Промет добара и услуга без накнаде

 

Обухвата евиденцију о било ком промету добара и услуга
из члана 24. ЗПДВ-а, а који је обвезник ПДВ-а извршио без накнаде, што
укључује и извоз без накнаде и отпремање добара на територију АП КиМ или
у слободну зону.
Вредност овог промета исказује се овде ако је тај
промет предмет опорезивања у Закону – у складу са чл. 4. став 5. и чл.
5. став 4. (пореско ослобођење је опорезив промет, само је стопа 0%).
Значи, овде не иде нпр. извоз добара без накнаде ако
нисмо имали право на одбитак ПДВ-а код набавке, јер је у питању промет
који није предмет опорезивања ПДВ-а, или извоз добара у пословне сврхе
када не постоји обавеза обрачунавања ПДВ-а – нпр.
поклањамо ђубриво јер ће нам купац купити семе.

1.7

Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)

 

Подаци о примљеним авансима за било који промет добара
и услуга извршен у складу са чланом 24. ЗПДВ-а.
Ако постоји испуњен услов за пореско ослобођење, аванс
се исказује овде. Ако нема услова, то је онда аванс за промет у Србији –
када иде на 3.9.
Услов за пореско ослобођење за аванс је испуњен ако се
поседује уговор којим је предвиђено плаћање пре извршеног извоза и рачун
о авансном плаћању издат у складу са Законом.

ДЕО 2. Обрасца ПОПДВ-а – попуњава се на основу евиденције из
члана 6. Правилника који није мењан, али се мора водити рачуна о правилима из
члана 2а Правилника. Поштујући ова правила, следи:

ОВДЕ се подаци исказују када се догађај догодио – значи, не на
основу рачуна.

Сва поља где је накнада/вредност могу да буду са “–“.

Ако је на  2.1. до 2.4 минус – на крају је “0”, не исказује се
салдо у минусу.

Увек проверити у Правилнику услове за пореско ослобођење!

2. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ
      БЕЗ ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 

Накнада/вредност

2.1

Промет новца и капитала, укључујући и податке о повећању, односно
смањењу накнаде за тај промет

 

У питању је промет из члана 25. став 1. ЗПДВ-а,
тј. промет у пословању и посредовању у пословању законским средствима
плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско
средство плаћања или има нумизматичку вредност.
Исказује се камата на зајам (било коме па и
запосленима), камата на депозит, осим када је у
питању депозит по виђењу.

2.2

Промет земљишта и давања у закуп земљишта, укључујући и податке о
повећању, односно смањењу накнаде за тај промет

 

У питању је промет из члана 25. став 2 тач. 2) ЗПДВ-а –
све врсте земљишта.
Овде иде и промет земљишта за које је нпр. обвезник
набавио све дозволе за градњу и користио ПДВ по тим улазима, али би
морала да се врши исправка права на одбитак тог ПДВ-а.  Промет земљишта са засадом – такође иде овде.
Не иде промет објекта са земљиштем за његову редовну
употребу – то је промет објеката!

2.3

Промет објеката, економски дељивих целина у оквиру објеката и
власничких удела на тим добрима, укључујући и податке о повећању,
односно смањењу накнаде за тај промет

 

То је промет из члана 25. став 2. тачка 3) ЗПДВ-а.
Објектима и економски дељивим целинама у оквиру објеката сматрају се
добра утврђена Правилником о утврђивању појединих добара и услуга из
члана 25. Закона („Службени гласник РС”, бр. 120/12 и 86/15).
Увек када постоји обавеза плаћања пореза на пренос
апсолутних права – накнада се исказује овде.

2.4

Промету добара и услуга осим из тач. 2.1 до 2.3, укључујући и податке
о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет

 

Евидентирају се подаци о осталом промету из члана 25.
ЗПДВ-а, осим о промету за који се евиденција води у оквиру претходних
поља.

2.5

УКУПАН ПРОМЕТ (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

 

2.6

Промет добара и услуга без накнаде

 

Подаци из евиденције о било ком промету добара и
услуга из члана 25. ЗПДВ-а, а који је обвезник ПДВ-а извршио без накнаде.
И овде се мора посматрати да ли је тај промет предмет
опорезивања у начелу, само што је ослобођен.
На пример: уноси се камата за бескаматни зајам запосленима у износу
утврђеном применом принципа „ван дохвата руке“;  Промет моторног
возила набављеног од лица из члана 35. Закона; поклањање земљишта.
Позајмице у пословне сврхе без камате, нису предмет
опорезивања и не иду нигде. То важи и за промет аутомобила за који нисмо
имали право на одбитак ПДВ-а.

2.7

Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)

 

Исказују се примљеним авансима за било који промет
добара и услуга извршен у складу са чланом 25. ЗПДВ-а.
Ако постоји испуњен услов за пореско ослобођење, аванс
се исказуе овде. Ако нема услова, то је онда аванс за промет у Србији –
када иде на 3.9.

ДЕО 3. Обрасца ПОПДВ-а – попуњава се на основу евиденције из
члана 7. Правилника и у складу са чл. 30. који јесте мењан, при чему се мора
водити рачуна и о правилима из члана 2а Правилника. Поштујући ова правила:

– ОВДЕ се подаци исказују када се
догађај догодио – значи, не на основу рачуна

– када је основица негативна на 3.8 исказаће се „0”

– када је ПДВ на 3.10 негативан – исказаће се са предзнаком “–“.

Када је накнада добијена у виду других добара или услуга
(компензацијом) исказује се податак

3. ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ ВРШИ ОБВЕЗНИК ПДВ-а и ОБРАЧУНАТИ
ПДВ

Општа стопа

Посебна стопа

основица

ПДВ

основица

ПДВ

 

3.1*

Први пренос права располагања на новоизграђеним
грађевинским објектима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши
тај промет

 

 

 

 

Уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ-ом за
први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима,
економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката
и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник
ПДВ-а који врши тај промет.
Не уносе се подаци о првом преносу права располагања
на хипотекованим непокретностима и првом преносу права располагања на
предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку,
извршен другом обвезнику ПДВ-а – јер је то једини први пренос за који је стицалац обвезник ПДВ-а!

3.2*

Промет за који је порески дужник обвезник ПДВ-а који
врши тај промет, осим из тачке 3.1

 

 

 

 

Уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ-у за
промет за који је порески дужник обвезник ПДВ-а који врши тај промет, осим
из поља 3.1, укључујући и податке о износу основице и обрачунатом ПДВ-у по
основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона
(услуге преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних
права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и других права
интелектуалне својине), ако је по основу тог рачуна настала пореска
обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона, тј. ако је рачун стигао пре
настанка промета услуге.
Уноси се и податак о ПДВ-у (без основице) који је
исказан у рачуну, а НИЈЕ извршен промет добара или услуга (члан 44. став
3. ЗПДВ-а), јер је издавалац истог порески дужник у складу са члана 10.
став 1. тачка 4) Закона.

3.3

Пренос права располагања на грађевинским објектима за
који обвезник ПДВ-а који врши тај промет НИЈЕ
порески дужник

 

 

 

 

 

Уноси се податак о износу основице за пренос права располагања на
грађевинским објектима, економски дељивим целинама у
оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у
случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара,
закљученим између обвезника ПДВ-а, предвиђено да ће се на тај промет
обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности
одбити као претходни порез, као и за први пренос права располагања на хипотекованим непокретностима и први пренос права располагања на
предметним добрима над којима се спроводи извршење, извршен другом
обвезнику ПДВ-а (промет објеката из чл. 10. став 2. тач. 2) и 5) подтач.
(1) и (3).
Препорука је: код уговарања промета са ПДВ-ом, у уговор
унети клаузулу да ће стицалац измирити све пореске обавезе уколико не
испуни услове за примену члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ-у.

 

3.4

Промет за који обвезник ПДВ-а који врши тај
промет није порески дужник, осим из тачке 3.3

 

 

Уноси се накнада за промет који је у ЗПДВ-у дефинисан
чланом 10. став 2. тач. 1), 3) и 4) и тачком 5) подтачке (2) и (3),
односно за који је стицалац порески дужник:
– промет секундарних сировина и услуга које су
непосредно повезане са тим добрима;
– промет добара и услуга из области грађевинарства; 

– промет електричне енергије и природног гаса који се
испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже лицу које
је та добра набавило ради даље продаје;
– промет предмета заложног права код реализације уговора
о залози (заложно право на покретним стварима) и извршен другом
обвезнику ПДВ-а;
– промет добара (покретних ствари) и услуга над којима
се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, и
– промет инвестиционог злата и промет услуга посредовања
код промета инвестиционог злата за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ
у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ-а.

3.5

Повећање основице, односно ПДВ

 

 

 

 

Код уноса ових података мора се водити рачуна да ли је
промет за који је обвезник порески дужник или није, јер када није само
се коригује основица. Уноси се:
– износ повећања основице, тј. износ за који је
повећан ПДВ по основу измене основице или по другом основу – ако је
обвезник ПДВ-а – који је извршио промет и порески дужник за промет код
којег долази до повећања основице, односно ПДВ и
– износ за који је повећана основица – ако обвезник ПДВ-а који је извршио промет
није порески дужник за промет код којег
долази измене основице.

3.6

Смањење основице, односно ПДВ-а 

 

 

 

 

Мора се водити рачуна да ли је промет за који је
обвезник порески дужник или није. Када није, коригује се само основица.
Исказује се податак о смањењу основице и обрачунатог ПДВ-а за промет за који обвезник обрачунава ПДВ, као и податак о смањењу
накнаде (основице) за промет за који је порески дужник прималац добара и
услуга у складу са чланом 10. Закона.
Износи у пољу 3.6 исказују се са предзнаком „минус“.
Нема смањења ако за попуст у цени постоји
противчинидба.
За смањење ПДВ-а – мора да се чека податак да је
прималац добара  или услуга извршио и исправку права на одбитак – ако је
промет извршен обвезнику ПДВ-а.
Исправка – смањење ПДВ-а и основице због поврата добара
– уколико се не враћа новац, ако је наплаћено, претвара се у АВАНС који
се евидентира на 3.9.

Уносе се подаци о смањењу износа основице, односно ПДВ
по основу:
– члана 21. Закона (накнадно смањење основице за
обрачун ПДВ-а – накнадни попусти, каса-сконта, бонитети,
поврат робе по
рекламацији потрошача, пред истек рока трајања…),
– извршене рефакције ПДВ-а страном држављанину (смањење
основице – то је сада извоз и иде 1.4, као и смањење ПДВ-а),
– по основу накнадног остваривања пореског ослобођења
(износ исправке (смањење) нпр. када обвезник ПДВ-а оствари доказе за
пореско ослобођење за добра отпремљена на територију АП
КиМ или за
извезена добра) и
– по основу „сторнирања“ рачуна у смислу члана 44.
став 1. ЗПДВ-а (износ исправке – нпр. када је у претходно издатом рачуну
погрешно исказана већа основица).

3.7

Промет добара и услуга без накнаде

 

 

 

 

Уноси се промет за који постоји обавеза обрачуна ПДВ
(основица и ПДВ). То је промет без накнаде реализован по било ком основу
укључив и промет из члана 4. став 4. и члана 5. став 4. ЗПДВ, који је
опорезив ПДВ.
Уноси се и промет за који је порески дужник стицалац –
само основица.
НЕ уноси се промет без накнаде који се не сматра
опорезивим прометом (нпр. давање закупа без накнаде (грејс период) ради
дужег закупа или складиштење туђе робе – то је промет у пословне сврхе)
Промет без накнаде је промет за који обвезник има
право на одбитак ПДВ – недозвољени РАСХОД (дозвољени се не исказује
нигде), МАЊАК који се НЕ може правдати вишом силом (који може – не иде
нигде)

3.8

УКУПНА ОСНОВИЦА и ОБРАЧУНАТИ ПДВ
за промет добара и услуга  (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 +
3.5 + 3.6 + 3.7)
аутоматски се попуњава – када је збир негативан,
податак се своди на 0
Део поља 3.8 – преноси се у део 5 ПОПДВ

 

 

 

 

3.9

Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног
промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс)

 

 

 

 

Исказује се:
– наплаћен аванс за промет за који је прималац аванса
порески дужник (уноси се податак о износу основице и износу ПДВ-а) и
– наплаћен аванс за промет за који је порески дужник
прималац добара и услуга (по члану 10. Закона).
Напомене:
* Чланом 30. став 2. Правилника, прописано је да се
износ ПДВ-а обрачунат за промет добара и услуга из става 1. тач. 1) и 2)
овог члана умањује за износ ПДВ-а обрачунатог по основу наплаћеног аванса
за тај промет ако је по основу наплаћеног аванса настала пореска обавеза
у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је извршен
промет добара и услуга.
То значи да се, у пољима 3.1 и 3.2 исказује износ
обрачунатог ПДВ-а који је умањен за ПДВ обрачунат на аванс, ако је аванс
примљен у неком ранијем пореском периоду и по том основу настала пореска
обавеза ПДВ-а.
Код корекција ПДВ-а због реализације аванса – износ
основице за тај извршен промет исказује се у пуном износу (не умањује
се за део аванса).
Када је реализован цео промет у истом пореском
периоду када је и примљен аванс – аванс се НЕ исказује.
Такође, невраћен новац за поврат добара је аванс, па
се исказује овде.

3.10

Укупно обрачунат ПДВ (3.8 + 3.9) – аутоматски се попуњава – ако је збир
обрачунатог ПДВ-а негативан, податак се исказује са предзнаком „минус“

 

 

 

 

ДЕО 3а Обрасца ПОПДВ-а – попуњава се на основу евиденције из
члана 8. Правилника и у складу са чл. 31. који јесте мењан, при чему се мора
водити рачуна и о правилима из члана 2а Правилника.

ОВДЕ се подаци исказују када се догађај догодио – значи,
не на
основу рачуна, уз изузетак за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона када
је прво издат рачун.

 

3а ОБРАЧУНАТ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА

Општа стопа

Посебна стопа

ПДВ

ПДВ

 

3а.1*

ПДВ за пренос права располагања на грађевинским
објектима, за који је порески дужник обвезник ПДВ-а – прималац добара

 

 

То је ПДВ који обрачунава прималац добара као порески
дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) и тачка 5) подтачке (1) и
(3) ЗПДВ-а, односно то је ПДВ који обрачунава:
– када му је пренето право располагања на грађевинским
објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и
власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу
којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ-а,
предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да
стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез и

– за први пренос права располагања на хипотекованим
непокретностима код реализације хипотеке (може и уговарање са ПДВ-ом) и
први пренос права располагања на непокретностима над којима се спроводи
извршење у извршном поступку (нема могућности за уговарање промета са ПДВ-ом).

3а.2*

ПДВ за промет добара и услуга који у Републици врши
страно лице које није обвезник ПДВ-а, за који је порески дужник обвезник ПДВ-а –
прималац добара и услуга

 

 

То је ПДВ који обрачунава обвезник ПДВ-а као порески
дужник у складу са чланом 10. став 1. тачка 3) ЗПДВ
(за који се, у складу
са чл. 11. и 12. Закона, сматра да је место промета на територији
Србије) и обрачунат ПДВ на основу реализованог промета (не чека се
рачун), укључив и промет по рачуну за услуге из члана 5. став 3. тачка
1) ЗПДВ-а, у случају када је прво издат рачун јер је тада настала пореска
обавеза. Изузетно ако дан када је страно лице издало рачун и дан када га
је порески дужник примио нису у истом пореском периоду, порески дужник
сачињава интерни рачун у пореском периоду у којем је примио рачун
страног лица.
За услуге се посебно мора водити рачуна о основици за
ПДВ због пореза по одбитку – курсне разлике не утичу на измену основице
за ПДВ.

3а.3*

ПДВ за промет добара и услуга за који је порески
дужник обвезник ПДВ-а – прималац добара и услуга, осим из тач. 3а.1 и
3а.2, укључујући и ПДВ обрачунат у складу са чланом 10. став 3. Закона

 

 

ПДВ који обрачунава порески дужник као прималац добара
и услуга у складу са:
* чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачке
(1), (2) и (3); тачком 6) ЗПДВ-а,
– промет секундарних сировина и услуга које су
непосредно повезане са тим добрима;
– промет добара и услуга из области грађевинарства; 
– промет електричне енергије и природног гаса који се
испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже лицу које
је та добра набавило ради даље продаје;
– промет предмета заложног права код реализације
уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на
покретним стварима;
– промет добара (покретних ствари) и услуга над којима
се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен
другом обвезнику ПДВ-а;
– ПДВ по основу престанка услова за необрачунавање ПДВ
у случају преноса целокупне или дела имовине, уз накнаду или као улог, у
складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона);
– промет добара и услуга који страно лице у Републици
врши лицу које није обвезник ПДВ-а, осим лицу из члана 9. став 1. ЗПДВ-а, а
накнаду за тај промет у име и за рачун страног лица наплаћује обвезник ПДВ-а – члан 10. став 3. ЗПДВ-а;
– као и ПДВ за промет инвестиционог злата и промет
услуга посредовања код промета инвестиционог злата за који постоји
обавеза обрачунавања ПДВ-а у складу са Законом.

3а.4

Повећање обрачунатог ПДВ

 

 

ПДВ који порески дужник обрачунава за примљена добра и
услуге уколико је накнадно повећана накнада за извршен промет или по
другом основу.

3а.5

Смањење обрачунатог ПДВ

 

 

Износ ПДВ-а за који ће порески дужник смањити интерно
обрачунат ПДВ за примљена добра и услуге, ако се накнадно смањи накнада
за извршен промет или по другом основу.

3а.6

ПДВ за промет добара и услуга без накнаде

 

 

Податак о обрачунатом ПДВ-у за промет из члана 8. став
1. тач. 1) до 3) Правилника, који је извршен без накнаде а за који је
порески дужник прималац добара (нпр. промет секундарних сировина или
обрачун ПДВ-а због губитка услова у случају стицања целокупне или дела
имовине без накнаде) и све остало наведено под 3а.3.
Увек се гледа да ли је предмет опорезивања тај промет
или не, па ако јесте иде овде.
Како се утврђује основица?
Чланом 43. Правилника прописано је да ако за промет
добара и услуга без накнаде претходни учесник у промету није издао
рачун, односно други документ који служи као рачун, а за који постоји
обавеза исказивања података у Обрасцу ПОПДВ у складу са овим
правилником, подаци о износу основице, односно вредности добара и
услуга, утврђују се проценом тих износа, сходно члану 18. ст. 1-3.
Закона.

3а.7

Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга
(3а.1 + 3а.2 + 3а.3 + 3а.4 + 3а.5 + 3а.6)
– податак се уноси аутоматски

 

 

3а.8

ПДВ по основу накнаде или дела накнаде који је плаћен
пре извршеног промета (аванс)

 

 

То је збирни износ ПДВ-а обрачунат по основу плаћених
аванса за било који промет за који је прималац добара и услуга (давалац
аванса) порески дужник. ПДВ се обрачунава на износ плаћеног аванса.
Чланом 31. став 2. Правилника, прописано је
да се износ ПДВ-а обрачунат за промет добара и услуга из става 1. тач. 1)
– 3) овог члана умањује за износ ПДВ-а обрачунатог по основу плаћеног
аванса за тај промет ако је по основу плаћеног аванса настала пореска
обавеза у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је
извршен промет добара и услуга. Значи, у пољима 3а.1, 3а.2 и 3а3
исказује се износ обрачунатог ПДВ-а на разлику између укупне накнаде и износа
аванса, ако је за промет добара или услуга који је извршен обвезнику ПДВ
плаћен авансом и по том основу обрачунат ПДВ у неком ранијем пореском
периоду.

3а.9

Укупно обрачунат ПДВ (3а.7 + 3а.8) – аутоматски се
попуњава

 

 

ДЕО 4. Обрасца ПОПДВ – попуњава се на основу евиденције из
члана 9. Правилника и у складу са чл. 32. који јесте мењан, при чему се мора
водити рачуна и о правилима из члана 2а Правилника.

ОВДЕ се подаци исказују када се догађај догодио – значи, не на
основу рачуна.

4. ПОСЕБАН ПОСТУПАК ОПОРЕЗИВАЊА

4.1 Туристичке агенције

Утврђивање основице

ПДВ

4.1.1

Накнада коју плаћају путници укључујући повећање,
односно смањење те накнаде

 

 

Податак о износу накнаде коју плаћају путници за
извршени промет туристичких услуга, увећаном за износ повећања, односно
умањеном за износ смањења те накнаде. Узима се и примљени аванс као
накнада.

4.1.2

Стварни трошкови за претходне туристичке услуге,
укључујући и повећање, односно смањење тих трошкова

 

 

Ако износ стварних трошкова није познат на дан
настанка пореске обавезе у складу са Законом, исказује се  процењени
износ стварних трошкова за претходне туристичке услуге, увећан за износ
повећања, односно умањен за износ смањења тих трошкова, ако је дошло до
повећања или смањења истих.
Стварним трошковима, укључујући и процењене стварне
трошкове, сматра се износ сразмеран износу наплаћене накнаде, ако је
наплаћен део накнаде пре промета.

4.1.3

Разлика

 

 

Исказује се утврђен износ разлике између износа накнаде
коју плаћају путници за извршени промет туристичких услуга, укључујући и
износ накнаде или дела накнаде наплаћен пре извршеног промета, и износа
стварних, односно процењених трошкова за претходне туристичке услуге –
то је пореска основици из које се обрачунава ПДВ.

4.1.4

Обрачунати ПДВ

 

 

Обрачунат ПДВ по основу разлике из поља 4.1.4 –
прерачунатом стопом.

4.2 Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети

Утврђивање основице

ПДВ

Општа
стопа

Посебна
стопа

Општа
стопа

Посебна
стопа

4.2.1

Продајна цена добра, укључујући и повећање, односно смањење те цене

 

 

 

 

Уноси се износ продајне цене добара, укључујући и
примљени аванс за будући промет, увећано за износ повећања, односно
умањен за износ смањења те цене.

4.2.2

Набавна цена добра, укључујући и повећање, односно смањење те цене

 

 

 

 

Износ набавне цене, увећан за износ повећања, односно
умањен за износ смањења те цене.
Набавном ценом сматра се износ сразмеран износу
наплаћене накнаде, ако је део накнаде наплаћен пре промета.

4.2.3

Разлика

 

 

 

 

Уноси се разлика између износа продајне цене добара,
укључујући и наплаћени аванс, и износа набавне цене добара, укључујући и
износ набавне цене сразмеран износу наплаћеног аванса.

4.2.4

Обрачунати ПДВ

 

 

 

 

Обрачунатог ПДВ-а по основу разлике. Ако је ПДВ мањи од
могућег пореза на пренос апсолутних права, не плаћа се ПДВ, па се подаци
и не исказују овде.

ДЕО 5. Обрасца ПОПДВ – попуњава се АУТОМАТСКИ али је могућа
ручна корекција ако се утврди да податак није тачан, за почетак примене ПОПДВ-а!

Подаци се уносе на основу евиденције и података из ПОПДВ-а од
дела 1. до 4.

Поље 5.3 остаје непопуњено све док се не попуни поље 8е.6.

5. УКУПАН ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА И УКУПНО ОБРАЧУНАТИ ПДВ

ИЗНОС

5.1

Укупан опорезиви промет добара и услуга по општој
стопи ПДВ
(3.8 + 4.1.1 + 4.2.1) – аутоматски се уноси податак.

Износ са овог поља исказује се у пољу 003 ПП ПДВ.

 

Појашњење: Правилник није описом регулисао све
ситуације јер ће то бити генерисано у аутоматској обради обрасца на
порталу Пореске управе. На пример, може се поставити питање шта ће се
исказати на пољу 5.1 у случају када обвезник нема података на пољима
4.1.1 и 4.2.1 а при томе му је на пољу 3.8 износ негативан (то је
податак о укупној основици за промет добара и услуга). Могуће је решење
да ће се приказати износ у минусу или износ сведен на 0. У овом случају
на пољу 003 ПППДВ је 0.

5.2

Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ-а (3.10 + 3а.9
+ 4.1.4 + 4.2.4)
– аутоматски се уноси податак о укупно дугованом ПДВ

Износ са поља 5.3 је могућ износ за 103 ПП ПДВ.

 

5.3

Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ-а увећан за
износ за који се не може умањити претходни порез из тачке 8е.6 (5.2 +
(8е.6 у апсолутном износу)),

– аутоматски се уноси податак

Износ са поља 5.3 је прави износ за 103 ПП ПДВ. 

 

Неке напомене:

Како се види, на пољу 5.2 се исказује укупно обрачунат
дуговани порез. Тај износ није увек као износ који се исказује у пољу
103 ПП ПДВ. Ово из разлога што се у пољу 103 ПП ПДВ исказује и износ
исправки одбитка претходног пореза када те исправке не могу да се искажу
на пољу 108 (у пољу 108 не могу се исказивати подаци у минусу).

Значи, када је поље 8е.6 Обрасца ПОПДВ са предзнаком
минус (обвезник искаже укупан износ претходног пореза у минусу), за тај износ се увећава износ укупно обрачунатог ПДВ
из поља 5.2 и  тај збир се исказује у пољу 5.3.

Када у пољу 8е.6 није исказан негативан износ
претходног пореза,  износи у пољу 5.2 и 5.3 ће бити исти.

5.4

Укупан опорезиви промет добара и услуга по посебној
стопи ПДВ (3.8 + 4.2.1)

– аутоматски се уноси податак.

Износ са поља 5.4 уноси се у пољу 004 ПП ПДВ.

 

5.5

Укупно обрачунати ПДВ по посебној стопи ПДВ (3.10 +
3а.9 + 4.2.4)

– аутоматски се уноси податак ПДВ.

Износ са поља 5.5 исказује се у пољу 104 ПП ПДВ.

 

5.6

Укупан промет добара и услуга (1.5 + 2.5 + 5.1 + 5.4)

– аутоматски се уноси податак о укупном износу накнаде,
тј. основице за промет добара и услуга.

Овај износ се исказује у пољу
005 ПП ПДВ

 

5.7

Укупно обрачунати ПДВ (5.3+5.5)

– аутоматски се уноси податак.                     

Овај износ се исказује у пољу 105 ПП ПДВ.

 

НАПОМЕНА: Податке о збиру основице апликација ће аутоматски
сводити на 0, па подаци у пољима 5.1, 5.4 и 5.6 неће бити исказани са предзнаком
минус.

И подаци о збиру обрачунатог ПДВ-а у пољима 5.2, 5.3 и 5.5 неће
се исказивати са предзнаком минус. У тим случајевима ће се разлика до нуле
аутоматски пребацивати на увећање претходног ПДВ-а на пољу 8е.6.

УНОС ПОДАТАКА О НАБАВКАМА ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА

Подаци који се воде о набавкама добара и услуга и подаци о
одређеним активностима које се односе на набавку добара и услуга (корекције
претходног ПДВ-а по чл. 31а, 32, 32а Закона), ЕВИДЕНТИРАЈУ се за извршене
трансакције, активности, односно друге пословне промене, на основу  издатих
рачуна о извршеном промету, измени накнаде, основице, односно вредности тог
промета, односно другог документа којим се доказује пословна промена,
осим за три изузетка за која се уносе подаци КАДА СЕ ШТА
ДОГОДИЛО  – а односе се на:

1) промет добара и услуга за који је обвезник КОЈИ ВРШИ
НАБАВКУ ПОРЕСКИ ДУЖНИК у складу са Законом и о измени основице, односно
вредности тог промета,

2) плаћени аванс, без ПДВ-а, независно
од врсте промета,

3) ИСПРАВКУ – СМАЊЕЊУ ПДВ-а по основу измене – смањења основице
за набављена добра, односно примљене услуге за промет за који НИЈЕ порески
дужник у складу са Законом,

наравно и за промет за који јесте порески дужник, где иначе
сам прималац добара или услуга ради корекцију.

Наведени изузеци од правила евидентирања података о промету на
основу рачуна о извршеном промету, измени накнаде, основице, односно вредности
тог промета, односно другог документа којим се доказује пословна промена, односе
се на податке које обвезник ПДВ-а – прималац добара и услуга, води о:

1) промету добара и услуга за који је порески дужник у складу
са Законом и измени основице, односно вредности тог промета (обухвата податке о
основици и ПДВ);

2) плаћеном авансу, без ПДВ-а, независно од врсте промета (у
питању су аванси који се односе на набавку добара, и услуга, односно промету
који се опорезује по општој или посебној стопи као и промету извршеном у складу
са чланом 6. Закона, без обзира да ли је обвезник ПДВ-а по плаћеном авансу порески
дужник или није. ПДВ се по плаћеном авансу НЕ евидентира без авансног рачуна);

3) исправци – смањењу ПДВ-а по основу измене – смањења основице
за набављена добра, односно примљене услуге (у питању је обавеза смањења
претходног пореза по основу измењене – смањене основице за набављена добра и
услуге и у случају када обвезник није добио документ о смањењу основице, односно
ПДВ и за промет за који није порески дужник (нпр. ако је по уговору предвиђен
годишњи бонус од стране добављача, по истеку године обвезник мора да смањи
претходни ПДВ не чекајући одобрење; или ако је остварен попуст за промет у
количини дефинисаној уговором, корекција претходног пореза спроводи се у
пореском периоду када је остварен промет у уговореној количини). У пракси се
најчешће није поступало на овај начин, тако да је то практично новина за пореске
обвезнике.

********************

ДЕО 6. Обрасца ПОПДВ – попуњава се на основу евиденције из
члана 10. Правилника и у складу са чл. 34. који јесте мењан, при чему се мора
водити рачуна и о наведеним правилима из члана 2а Правилника.

Подаци се исказују када се поседује документ о увозу за добра
која се стављају у слободан промет.

За увоз добара стављених у слободан промет у складу са
царинским прописима, евиденција мора да садржи:

1) вредности добара стављених у слободан промет у складу са
царинским прописима за чији је увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и
повећање, односно смањење вредности тих добара;

2) увозу добара стављених у слободан промет у складу са
царинским прописима на који се плаћа ПДВ, и то са следећим подацима:

(1) основици за обрачунавање ПДВ-а за увоз добара,

(2) повећању основице за увоз добара,

(3) смањењу основице за увоз добара.

3) укупном ПДВ-у плаћеном при увозу добара,

4) укупном ПДВ-у плаћеном при увозу добара, који се може одбити
као претходни порез.

Сходно Царинском закону “стављање у слободан промет”
подразумева у ствари редован увоз робе. Ово раздвајање стављања робе у слободан
промет од осталих, посебних царинских поступака (транзит, царинско складиштење,
активно оплемењивање уз примену система одлагања, пасивно оплемењивање, прерада
под царинском контролом, привремени увоз) битно је управо са становишта ПДВ
посебно у погледу примене пореских ослобођења.

Наиме, код стављања робе у слободан промет (код редовног
увоза), ослобођење од плаћања ПДВ-а је прописано чланом 26. ЗПДВ-а, као и за увоз по
основу међународних уговора у којима је прецизирано да се из средстава која су
предмет тих уговора неће плаћати порези и сличне дажбине. Када су у питању
посебни царински поступци, пореско ослобођење је правило, сходно члану 24. ЗПДВ-а.

С тим у вези мора се дати неколико битних
напомена:

– у ПОПДВ-у неће се уносити податак о увозу добара који није
набавка добара за обвезника (то је увоз добара која се у оквиру царинског
поступка, привремено увозе и поново извозе, као и стављају у царински поступак
активног оплемењивања са системом одлагања, затим добара која се, у оквиру
царинског поступка, привремено извозе и у непромењеном стању поново увозе (код
пасивног оплемењивања), као и добара за која је, у оквиру царинског поступка,
одобрен поступак прераде под царинским надзором);

– износ услуге пасивног оплемењивања и обрачунат ПДВ
исказиваће се у пољу 6.2.1. Ово из разлога што се приликом увоза добара која су
била у режиму активног оплемењивања, ПДВ обрачунава при поновном увозу (Ц6 је
увоз за стављање у слободан промет), на основицу у складу са чланом 20;

– привремени увоз добара (нпр. закуп покретних добара),
уносиће се у поље 8г.1 ПОПДВ и то износ накнаде са фактуре (у питању је услуга
страног лица којој је место опорезивања у Србији).

За разлику од досадашњег начина када се сав увоз (добара која
се стављају у слободан промет и која се не стављају) исказивао кроз исту
евиденцију, тј. на пољу 006 и 106 ПППДВ, од 1. 7.
2018. ће се подаци о набавци
добара која се увозе а не стављају у слободан промет исказивати на 008 и 108. ПППДВ, па зато следи да ће се:

– набавке добара која се увозе али се не стављају у слободан
промет исказивати у пољу 8д.3 ПОДПВ и то по вредности са рачуна (што је у складу
са чланом 36. став 6. тачка 3) Правилника).

 

6. УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ У  СКЛАДУ
СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА

6.1 Вредности добара за чији је увоз прописано пореско
ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара

 

Овде се уноси вредност увезених:
– летилица које се претежно користе уз накнаду у
међународном ваздушном саобраћају, као и добара намењених опремању тих
летилица;
– бродова који се претежно користе уз накнаду у
међународном речном саобраћају, као и добара намењених опремању тих
бродова;
– добара која се уносе у слободну зону, а за која би
обвезник – стицалац добара имао право на одбитак претходног пореза када
би та добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне;

– добара који се врши у складу са уговорима о донацији
закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком
Србијом, а тим уговором је предвиђено да се из добијених новчаних
средстава неће плаћати трошкови пореза;
– добара који се врши у складу са уговорима о кредиту,
односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и Црна Гора,
односно Републике Србије и међународне финансијске организације, односно
друге државе, као и између треће стране и међународне финансијске
организације, односно друге државе у којем се Република Србија појављује
као гарант, односно контрагарант, ако је тим уговорима предвиђено да се
из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза;
– добара који се врши на основу међународних уговора,
ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, осим међународних
уговора о донацији, односно кредиту или зајму;
– законских средстава плаћања, осим папирног и кованог
новца који се не користи као законско средство плаћања или има
нумизматичку вредност;
– акција, обвезница и других хартија од вредности,
поштанских вредносница, таксених и других важећих вредносница;
– људских органа, ткива, телесних течности и ћелија,
крви и мајчиног млека;
– добара која се увозе на основу уговора о донацији,
односно као хуманитарна помоћ у складу са законом којим се уређују
донације, односно хуманитарна помоћ;
– добара која су извезена, а која се у Републику
враћају као непродата или зато што не одговарају обавезама које
проистичу из уговора, односно пословног односа на основу којег су била
извезена;
– добара по основу замене у гарантном року;
– чија се испорука врши преко преносне, транспортне и
дистрибутивне мреже, и то: електричне енергије, природног гаса и
енергије за грејање, односно хлађење,
– добара која лица, осим физичких – бесплатно приме из
иностранства или су набављена из средстава која су добила из
иностранства као новчану помоћ, ако је намењена отклањању последица
проузрокованих елементарним непогодама (земљотреси, поплаве, суше,
еколошки удеси и сл.), ратом или оружаним сукобом и др.
Исказује се и вредност добара која се уносе са
територије АПКМ, чији унос је ослобођен ПДВ-а.
Увоз по члану 26. ЗПДВ-а се овде не уноси – осим за
замену добара у гарантном року.

6.2 Увоз добара на који се плаћа ПДВ

Општа стопа

Посебна стопа

6.2.1

Основица за увоз добара

 

 

Исказује се вредност увезених добара утврђена по
царинским прописима – подаци о износу основице за обрачунавање ПДВ за
увоз добара.

6.2.2

Повећање основице за увоз добара

 

 

Исказује се податак о износу за који је повећана
основица за обрачун ПДВ-а при увозу а по одговарајућем царинском документу.

6.2.3

Смањење основице за увоз добара

 

 

Исказује се податак о износу за који је смањена
основица за обрачун ПДВ-а при увозу а по одговарајућем царинском документу.

6.3

Укупна вредност, односно основица за увоз добара
(6.1 + 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3).
– аутоматски се уноси податак

 

   6.4

Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, који се може
одбити као претходни порез

 

Уноси се само ПДВ који обвезник може да одбије као
претходни порез у одређеном пореском периоду јер испуњава услове,
независно од тога да ли ће га стварно искористити или не! Ово је важно
због оних који немају право на одбитак ПДВ-а, односно због увоза за који
обвезник нема право на одбитак (нпр. за увоз аутомобиле).

Повећање обрачунатог ПДВ-а на основу одлуке царинског
органа, уноси се овде у пореском периоду када је плаћен тај ПДВ.

Када је у питању смањење ПДВ-а плаћеног код увоза,
такође на основу одлуке царинског органа, оно ће се исказивати у пољу 8е.6.

ДЕО 7. Обрасца ПОПДВ – попуњава се на основу евиденције из
члана 11. Правилника и у складу са чл. 35. који јесте мењан.

 

 

7. НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА

 

Вредност добара и услуга

ПДВ надокнада

7.1

Вредност примљених добара и услуга, укључујући и
повећање, односно смањење те вредности

 

 

Уноси се податак о укупном износу – вредности набавке
у пореском периоду, без обзира да ли је плаћена и да ли је обвезник ПДВ
стекао право на одбитак ПДВ надокнаде. Уноси се и вредност  која се
реализује компензацијом, као и повећање те вредности или смањење.

Податак са овог поља исказује се у пољу 007 ПП ПДВ.

7.2

Вредност плаћених добара и услуга

 

Ако је вредност добара и услуга плаћена
пољопривреднику у пореском периоду који претходи пореском периоду у
којем је пољопривредник извршио промет добара и услуга (авансно), уноси
се податак о вредности плаћених добара и услуга за порески период у
којем је пољопривредник извршио промет тих добара и услуга.

Значи, унапред плаћање, без набавке – НЕ УНОСИ СЕ!

Ако се плаћање врши компензацијом, податак се уноси у
тренутку набавке од пољопривредника. При томе, тај податак, с обзиром
на то да
је у питању промет добара а не набавка, обвезник исказује у делу 3 на
пољу 3.2.

7.3

Плаћена ПДВ надокнада

 

 

Исказује се износ ПДВ надокнаде која је у пореском
периоду плаћена пољопривреднику на његов рачун, или рачун штедње
независно од тога када је набавка извршена.

 

7.4

Плаћена ПДВ надокнада која се може одбити као
претходни порез

 

Исказује се износ ПДВ надокнаде у пореском периоду,
коју обвезник може одбити независно од тога да ли ће је и одбити или не.
Може се одбити само ако је плаћена пољопривреднику који је испоручио
добра или услуге – лице са признанице.

ДЕО 8. Обрасца ПОПДВ – попуњава се на основу евиденције из
члана 12. Правилника и у складу са чл. 36. који јесте мењан.

Управо овде је битно, ако је могуће, да се добављачи
класификују у три категорије, с обзиром на то да су сви везани за исказивање података
у делу 8 ПОПДВ, за промет у Србији, а то су:

1) Добављаче обвезнике ПДВ-а (без обзира да ли су правна лица,
предузетници, странци у Србији, физ. лица…) – набавке од њих се исказују у 8а,
8б и 8в

3) Добављаче СТРАНА лица која нису у ПДВ а врше промет  –
набавке од њих се исказују у 8г

и опет, посебно

2) Добављачи домаћа лица која НИСУ у ПДВ (било која) – набавке
од њих се исказују у 8д – 8д.2 и 8д.3

и

4) Добављачи – за промет који нам је извршен ван Србије.

Подаци се исказују када се поседује документ о набавци –
рачун, или други документ који има податке као рачун, уз изузетке – када је
стицалац порески дужник.

Подаци о набавкама без накнаде – правило поступања је:

Увек када је добављач порески дужник – НЕ мора стицалац да уноси податак без рачуна.

Увек када добављач НИЈЕ порески дужник – МОРА стицалац да уноси податак, као порески дужник – сходно члану 43. Правилника,
када постоји обавеза исказивања података у Обрасцу ПОПДВ, подаци о износу
основице, односно вредности добара и услуга, утврђују се проценом тих износа
применом члана 18. ст. 1-3. Закона.

 

8. НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА,
ОСИМ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА

8а  Набавка добара и услуга у Републици од обвезника
ПДВ-а – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно
пружалац услуга

Општа стопа

Посебна стопа

Основица

ПДВ

Основица

ПДВ

У питању је прва група добављача према предвиђеној
подели – обвезника ПДВ-а (без обзира да ли су правна лица, предузетници,
странци у Србији, физичка лица, ПГ, …
Подаци се исказују на основу документа, изузев када је у
питању смањење основице и ПДВ-а и када су аванси.

8а. 1

Први пренос права располагања на новоизграђеним
грађевинским објектима

 

 

 

 

Податак се уноси на основу ДАТУМА ИЗДАВАЊА рачуна –
ако је исти стигао до рока за предају ПППДВ-а. Ако није, онда се уноси у
наредном пореском периоду.

Примери: Рачун има датум издавања 31. јул 2018. и
стигао је до 15. – уносимо га у ПОПДВ за јул

               
 Рачун има датум издавања 31. јул 2018.
и стигао је после 15. – уносимо га у ПОПДВ за август

               
 Рачун има датум издавања 15. јул 2018.
и стигао је до 16. августа – уносимо га у ПОПДВ за август

Исказује се износ основице и обрачунатом ПДВ за први
пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима,
економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката
и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет.

Не исказује се промет за који је обвезник као прималац
порески дужник (члан 10. став 2. тачка 2) и тачка 5) подтач. (1) и (3)
Закона).

8а. 2

Добра и услуге, осим добара из тачке 8а.1

 

 

 

 

Податак се уноси на основу ДАТУМА ИЗДАВАЊА рачуна –
ако је исти стигао до рока за предају ПППДВ-а. Ако није, онда се уноси у
наредном пореском периоду.

Исказује се укупан износ промета који је извршен
обвезнику у пореском периоду од стране другог обвезника ПДВ-а, а за који
је порески дужник обвезник ПДВ-а који врши промет, осим промета са 8а.1.

Овај промет обухвата и набавку услуга на основу
издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, ако је по
основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а)
ЗПДВ-а.

На ово поље иде и набавка услуга/добара које
обвезнику наплаћује лице које није извршило тај промет, по принципу
„наплата у име и за рачун другог лица“ – ако је у питању набавка која је
предмет опорезивања ПДВ-а – мора да се зна ко је
извршио промет који је наплатило лице које испоставља рачун (нпр.
наплата паркинга на рачуну Телекома).

Када није опорезив промет – иде на поље  8в.2 – нпр.
неке административне таксе.

За набавке чији је промет извршен по чл. 35. и 36.
Закона – уносе се улазни рачуни у пуном износу. У питању су набавке од
туристичких агенција или од лица која се баве прометом половних добара
укључивши и половна моторна возила – када на свом рачуну не исказују ПДВ и
позивају се на члан 36.

8а. 3

Добра и услуге без накнаде

 

 

 

 

Податак о основици и ПДВ за промет без накнаде који је
обвезнику извршио други обвезник ПДВ-а исказује се само ако постоји
документ о набавци. Ако добављач не достави такав податак, обвезник
НЕ
УНОСИ НИШТА, с обзиром на то да податак није обавезан, јер је порески дужник
испоручилац.
Ако постоји уговор са потребним подацима, само се
уноси ОСНОВИЦА.

8а. 4

Измена основице за набављена добра и услуге и исправка ПДВ-а по основу измене основице – повећање

 

 

 

 

Податак се уноси на основу ДОБИЈЕНОГ ДОКУМЕНТА – ако
је исти стигао до рока за предају ПППДВ-а. Ако није, онда се уноси у
наредном пореском периоду.
Исказује се износ за који је повећана основица за
набављена добра и услуге и износ за који је повећан претходни ПДВ по
основу повећања основице (по примљеним документима – књижним задужењима о
повећању накнаде и ПДВ).

8а. 5

Измена основице за набављена добра и услуге и исправка
ПДВ-а по основу измене основице – смањење

 

 

 

 

Изузетак од правила:

СМАЊЕЊЕ претходног пореза (ПДВ) врши се без документа
о смањењу одбитног ПДВ-а (за уговорне попусте било које врсте), обвезник је
ДУЖАН да коригује ПДВ у пореском периоду када по уговору настаје право
на попуст, бонус, каса-сконто!

Овде податак може бити са предзнаком „минус“.

8а. 6

Укупна основица за набављена добра и услуге
(8а.1 + 8а.2 + 8а.3 + 8а.4 + 8а.5)

 

 

 

 

– аутоматски се уноси податак.

У случају негативног резултата, аутоматски се збир
основице своди на 0.

8а. 7

Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног
промета и ПДВ-а по том основу (аванс)

 

 

 

 

Изузетак од правила – члан 2а Правилника
АВАНСИ се уносе на поље за ОСНОВИЦУ када су плаћени –
без обзира да ли имамо авансни рачун или не.
ПДВ – само по авансном рачуну иде овде а по коначном
рачуну на одговарајуће поље за ПДВ.

8а. 8

Укупно обрачунат ПДВ од стране обвезника ПДВ-а –
претходног учесника у промету
(8а.1 + 8а.2 + 8а.3 + 8а.4 + 8а.5 + 8а.7)

 

 

 

 

– аутоматски се уноси податак.
У случају негативног резултата, аутоматски се збир
основице своди на 0.
 

8б  Набавка добара и услуга у Републици од обвезника
ПДВ-а – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга

ОСНОВИЦА

Општа стопа

Посебна стопа

У питању је прва група добављача према предвиђеној
подели – обвезника ПДВ-а (без обзира да ли су правна лица, предузетници,
странци у Србији, физичка лица, ПГ, … обвезник као стицалац добара или
прималац услуга – ПДВ дужник.
Подаци се исказују на основу дешавања – не чека се
документ.

8б. 1

Пренос права располагања на грађевинским објектима

 

 

Податак о основици се уноси на основу ДЕШАВАЊА – не
чека се рачун – пошто је стицалац порески дужник – ПДВ се исказује у
делу 3а. Ако нема документа до рока за предају ПП ПДВ и ПОПДВ – износи
се утврђују ПРОЦЕНОМ.

Исказује се износ основице и обрачунатом ПДВ за пренос
права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама
у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за
који је порески дужник прималац тј.  исказује се промет  из члан 10.
став 2. тачка 2) и тачка 5) подтач. (1) и (3) Закона – промет код
реализације уговора о хипотеци (који може бити и први пренос права
располагања на новоизграђеном објекту, али и промет за који је уговорено
опорезивање ПДВ), односно у извршном поступку који може бити опорезив
само ако је реч о првом преносу права располагања на новоизграђеном
објекту (пренос се овде не врши на основу уговора, јер није могуће
уговарање обрачуна ПДВ).

8б. 2

Добра и услуге, осим добара из тачке 8б.1

 

 

Податак о основици се уноси на основу ДЕШАВАЊА – не
чека се рачун – пошто је стицалац порески дужник – ПДВ се исказује у
делу 3а. Ако нема документа до рока за предају ПП ПДВ и ПОПДВ – износи
се утврђују ПРОЦЕНОМ.

Исказује се укупан износ промета који је извршен
обвезнику у пореском периоду од стране другог обвезника ПДВ, а за који
је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара и услуга, осим промета са
8б.1. Обухвата промет по чл. 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и тач. 5)
подтачке (2) и (3) ЗПДВ.

8б. 3

Добра и услуге, без накнаде

 

 

Податак о основици се уноси на основу ДЕШАВАЊА – не
чека се рачун – пошто је стицалац порески дуник – ПДВ се исказује у делу
3а. Ако нема документа до рока за предају ПП ПДВ и ПОПДВ – износи се
утврђују ПРОЦЕНОМ.

Податак се исказује само за промет без накнаде који
јесте предмет опорезивања (промет који има пореско ослобођење спада у
предмет опорезивања). Нпр. предмет опорезивања није промет за који
добављач није имао право на одбитак ПДВ-а, тако да је битно да се добије
информација о томе у моменту дешавања – без чекања документа.

8б. 4

Измена основице за набављена добра и услуге – повећање

 

 

Податак о основици се уноси на основу ДЕШАВАЊА – не
чека се рачун – пошто је стицалац порески дужник – ПДВ се исказује у
делу 3а. Ако нема документа до рока за предају ПП ПДВ и ПОПДВ – износи
се утврђују ПРОЦЕНОМ.

8б. 5

Измена основице за набављена добра и услуге – смањење

 

 

Податак о основици се уноси на основу ДЕШАВАЊА – не
чека се рачун – пошто је стицалац порески дужник – ПДВ се исказује у
делу 3а. Ако нема документа до рока за предају ПП ПДВ-а и ПОПДВ-а – износи
се утврђују ПРОЦЕНОМ.

Податак треба да се уноси са предзнаком минус.

8б. 6

Укупна основица за набављена добра и услуге
(8б.1 + 8б.2 + 8б.3 + 8б.4 + 8б.5)

 

 

– аутоматски се уноси податак.

У случају негативног резултата, аутоматски  збир
основице своди се на 0.

8б. 7

Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног
промета (аванс)

 

 

АВАНС се уноси када је плаћен добављачу – без обзира
да ли је до предаје ПП ПДВ-а и ПОПДВ-а стигао авансни рачун или не. ПДВ
обавезно – утврђен интерним обрачуном као порески дужници – у део 3а.

Тиче се плаћеног аванса за било који промет из поља
8б.1, 8б.2 и 8б.3.

 

 

8в Набавка добара и услуга у Републици од обвезника
ПДВ, осим по основу промета за који постоји обавеза
обрачунавања ПДВ из тач 8а и 8б

Накнада / вредност

У питању је прва група добављача према предвиђеној
подели – обвезника ПДВ-а (без обзира да ли су правна лица, предузетници,
странци у Србији, физичка лица, ПГ, … .
Овај део обухвата набавке добара и услуга за које не
постоји обавеза обрачунавања ПДВ-а, јер је у питању пореско ослобођење
остварено или је у питању набавка која се не сматра прометом добара и
услуга у смислу члана 6. и 6а Закона и др.
Зато се подаци исказују на основу рачуна или других
докумената који имају потребне податке (ЈЦИ, Уговор).

8в. 1

Стицање целокупне, односно дела имовине у складу са
чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и набавка добара и услуга у складу са
чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, укључујући повећања,
односно смањења те накнаде

 

Податак о основици се уноси на основу ДОКУМЕНТА –
стицалац није порески дужник –

Ако нема документа до рока за предају ПП ПДВ-а и ПОПДВ-а –
НЕ исказује се податак.

8в. 2

Добра и услуге уз накнаду, осим из тачке 8в.1
укључујући повећања, односно смањења те накнаде

 

 

1. Овде иде услуга превоза добара која се увозе иако
је тај превоз ушао у основицу за увоз ДОБАРА – која је исказана на пољу
6.2.1. Разлог: увозник добија рачун од превозника који плаћа за УСЛУГУ,
који посебно књижи/евидентира у евиденцији за ПДВ и мора да га искаже
овде, с обзиром на то да је тај превоз ослобођен по чл. 24. Закона – када је
ушао у основицу за царињење! Ако није, исказује се на одговарајућем пољу
као набавка на коју се обрачунава ПДВ.

2. Набавка услуге/добара које обвезнику наплаћује
лице које није извршило тај промет по принципу „наплата у име и за рачун
другог лица“ – исказује се овде ако је у питању наплата која није предмет
опорезивања ПДВ-а – зато мора да се зна ко је извршио промет, односно да
ли је опорезив или не. Када је опорезив промет – иде на 8а.2.

Исказује се податак за набавку добара и услуга од
обвезника ПДВ-а на територији Републике Србије за промет који је ослобођен ПДВ по
чл. 24. и 25. Закона, па се исказује и провизија банака за платне
услуге, плаћена камата (као расход), превозне услуге за промет у
транзиту, затим замена добара у гарантном року, добијени пословни
узорци, рекламни материјал, итд.

8в. 3

Добра и услуге без накнаде, осим из тачке 8в.1

 

Податак се исказује само ако постоји ДОКУМЕНТ – рачун,
уговор, итд. У питању су набавке од обвезника ПДВ-а добара и услуга – промет
који је ослобођен ПДВ по чл. 24. и 25. Закона.

8в. 4

Укупна накнада, односно вредност набављених добара и
услуга  (8в.1 + 8в.2 + 8в.3)
– аутоматски се уноси податак.

 

 

 

8г Набавка добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ.а – промет за који постоји обавеза
обрачунавања ПДВ

Основица

Општа стопа

Посебна стопа

У питању је набавка од друга групе добављача – страна
лица која нису у Србији ПДВ обвезници, а врше промет добара или услуга
за који је прималац порески дужник (члан 10. став 1. тачка 3) Закона).
ПДВ који је обрачунат на ову основицу исказује се у
пољу 3а.2.
Подаци се исказују на основу ДЕШАВАЊА – не чека се
документација (рачун, уговор, итд.) – члан 2а Правилника.

8г. 1

Добра и услуге

 

 

Основица се уноси без обзира што нам није стигао рачун
– у питању је набавка за коју обвезник ПДВ САЧИЊАВА ИНТЕРНИ РАЧУН у
смислу члана 24б Правилника о рачунима.
Исказује се укупан износ основице за набавке добара и
услуга (промет за који се сматра да му је место промета у Републици Србији у
складу са чл. 11. и 12. Закона, и основицу по основу издатог рачуна за
услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона ако је по основу тог рачуна
настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) ЗПДВ-а (пренос,
уступање и давање на коришћење ауторских и сродних права, патената,
лиценци, заштитних знакова, као и других права интелектуалне својине).
За услуге се мора водити рачуна о основици јер у њу
улази порез по одбитку, ако га има!

8г. 2

Добра и услуге без накнаде

 

 

Основица се уноси без обзира што нам није стигао рачун
или документ – у питању је набавка за коју обвезник ПДВ САЧИЊАВА ИНТЕРНИ
РАЧУН  – Промет без накнаде свих добара и услуга наведених под 8г.1 који
јесте предмет опорезивања ПДВ-а.
Исказује се податак о износу основице за набављена
добра и услуге без накнаде – промет за који је порески дужник прималац
добара и услуга сходно члану 10. став 1. тачка 3) Закона (промет без
накнаде који је опорезив ПДВ и који се сматра извршеним у Републици
Србији у складу са чл. 11. и 12. Закона). Ако страно лице не изда рачун
за тај промет, основица се утврђује  проценом.
Овде није битан порез по одбитку, плаћа се само када
се врши исплата страном лицу, па тада и утиче на основицу.

8г. 3

Измена основице – повећање

 

 

Повећање основице за набавке из 8г.1 и 8г.2, врши се
без обзира да ли постоји документ или не! Ако постоји уговор, може и на
основу њега.

8г. 4

Измена основице – смањење

 

 

Смањење основице за набавке из 8г.1 и 8г.2, врши се
без обзира да ли постоји документ или не! Ако постоји уговор, може и на
основу њега.

8г. 5

Укупна основица за набављена добра и услуге
(8г.1 + 8г.2 + 8г.3 + 8г.4)
– аутоматски се уноси податак.

 

 

8г. 6

Накнада или део накнаде плаћен пре извршеног промета (аванс)

 

 

АВАНС се уноси када је ПЛАЋЕН – без обзира да ли
постоји документ или не – ПДВ се уноси само по интерном обрачуну као
порески дужници – рачуну – члан 2а Правилника.

 

 

8д Набавка добара и услуга, осим из тач. 8а до 8г

Накнада/вредност

У питању су набавке од страних и домаћих лица за које
не постоји обавеза обрачуна ПДВ-а.

Подаци се исказују на основу ДОКУМЕНТА – чека се
документација (рачун, уговор, итд.).

Овде се НЕ исказују АВАНСИ – подаци су само на основу
промета.

8д. 1

Добра и услуге набављени у Републици од страних лица
која нису обвезници ПДВ-а – промет за који не постоји обавеза обрачунавања
ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге,
укључив и набавку без накнаде

 

Исказује се накнада за промет који врше страна лица у
Републици Србији, а који је ослобођен по чл. 24. и 25. ЗПДВ-а (нпр. услуге
посредовања код извоза добара или ако страно лице даје у закуп
земљиште).

У овом пољу се исказује и могуће повећање или смањење
накнаде.

8д. 2

Добра и услуге набављени у Републици од лица са
територије Републике која нису обвезници ПДВ, као и о повећању, односно
смањењу накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде.

 

Исказују се набавке услуга по основу набавки од било
којих лица која нису у ПДВ-у и то:

– малих обвезника (из члана 33. ЗПДВ-а);

– лица која нису порески обвезници у смислу члана 9.
став 1. ЗПДВ-а; и

– физичких лица која не обављају делатност (нпр.
услуге по уговору о делу, ауторском, привременим и повременим пословима,
закупу и сл.), као и набавка добара од физ. лица – када нпр. врше продају
своје имевине (земљиште и др.). Уноси се и део са рачуна омладинске или
студентске задруге – део који се исплаћује физичком лицу (провизија иде
на 8а.2).

У овом пољу се исказује и могуће повећање или смањење
накнаде.

За набавке од физичких лица по уговорима – уноси се
бруто износ.

8д. 3

Добра и услуге набављени ВАН Републике, као и о
повећању, односно смањењу накнаде за та добра и услуге, укључујући и
набавку без накнаде

 

Исказује се податак о износу накнаде за промет добара
и услуга набављених ван Републике Србије (без обзира од кога: од обвезника ПДВ
или лица која то нису, од страних лица или лица са територије Републике
или ван, од правних или физичких лица, укључивши и предузетнике), увећан
за износ повећања, односно умањен за износ смањења те накнаде,
укључујући и вредност добара и услуга набављених без накнаде
(нпр. то може бити набавка добара у иностранству која
се не уносе у Републику Србију већ се врши нпр. директни реекспорт, затим
набавка услуга од домаћих или страних лица за које је место промета ван
Србије у смислу члана 12. Закона – смештај у хотелу у иностранству,
процена непокретности у иностранству, семинари, присуство сајмовима).

Уноси се и набавка добара која су увезена, а нису
стављена у слободан промет у складу са царинским прописима.

Исказује се и набавка електронских часописа!

У овом пољу се исказује и могуће повећање или смањење
накнаде.

8ђ Укупна основица, накнада, односно вредност набављених добара и услуга
(8а.6 + 8б.6 + 8в.4 + 8г.5 + 8д.1 + 8д.2 +
8д.3)
– аутоматски се уноси податак.

 

 

8е ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ
МОЖЕ  ОДБИТИ КАО ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ И
ИСПРАВКЕ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

ИЗНОС

Пошто је у питању исказивање ПДВ-а који обвезник може да
искористи као одбитни, БИТНО је:

– уноси се ПДВ без обзира да ли ће се искористити или не
у конкретном пореском периоду

– банке морају да исказују ПДВ који могу да одбију, без
обзира што су се определиле да неће да га користе уопште.

Евиденција о ПДВ-у који обвезник не може да користи мора
да буде посебно вођена, пошто у ПОПДВ-у нема података за износ тог ПДВ-а али
се ПДВ који може да се одбије утврђује и применом тог податка!

8е. 1

Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и
услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ-а – испоручилац добара,
односно пружалац услуга, а који се може одбити као претходни порез
(8а.8 умањен за износ ПДВ-а који се не може одбити као
претходни порез)

8а.8 – ПДВ на који се нема право на одбитак

– уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ-а за
промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ
– испоручилац добара, односно пружалац услуга, а који се може одбити као
претходни порез (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ-а за промет
набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ

испоручилац добара, односно пружалац услуга и износа ПДВ-а који се не може
одбити као претходни порез за набавке);

8е. 2

Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и
услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ-а – прималац добара, односно
услуга, а који се може одбити као претходни порез (3а.9 умањен за износ
ПДВ-а који се не може одбити као претходни порез)

3а.2 – ПДВ на који се нема право на одбитак

– уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ-а за
промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ
– прималац добара, односно услуга, а који се може одбити као претходни
порез (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ-а за промет набављених
добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ-а – прималац
добара, односно услуга и износа ПДВ-а који се не може одбити као претходни
порез);

8е. 3

Исправка одбитка – повећање претходног пореза, осим по
основу измене основице за промет добара и услуга и по основу увоза
добара

 

– уноси се податак о износу за који је повећан одбитак
претходног пореза по било ком основу у складу са Законом, осим по основу
измене основице за промет добара и услуга и по основу ПДВ-а плаћеног при
увозу добара (нпр. по основу накнадног стицања права на одбитак
претходног пореза у складу са чланом 32а Закона, по основу акта пореског
органа, отпочињања ПДВ активности);

8е. 4

Исправка одбитка – смањење претходног пореза, осим по
основу измене основице за промет добара и услуга

 

– уноси се податак о износу за који је смањен одбитак
претходног пореза по било ком основу у складу са Законом, осим по основу
измене основице за промет добара и услуга (нпр. по основу исправке
одбитка претходног пореза у складу са чланом 32. Закона, на основу
одлуке царинског органа за увоз добара, по основу улагања у објекте, ако
се изгуби право);

8е. 5

Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који
се може одбити као претходни порез (8е.1+8е.2+8е.3+8е.4)

 

Аутоматски се уноси податак о износу укупно
обрачунатог ПДВ-а за промет добара и услуга који обвезник може да одбије
као претходни порез – НЕЗАВИСНО ОД ТОГА ДА ЛИ ЋЕ ГА ОДБИТИ ИЛИ НЕ.

8е. 6

Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који
се може одбити као претходни порез увећан за износ за који се не може
умањити обрачунати ПДВ
(8е.5+ (5.2+5.5 у апсолутном износу))

Овај износ не мора да буде једнак износу на делу 9а

Аутоматски се уноси податак о износу укупно
обрачунатог ПДВ-а за промет добара и услуга који се може одбити као
претходни порез који је увећан за износ за који се не може умањити
обрачунати ПДВ.
У апсолутном износу – значи независно од предзнака
који носи (- или +).

Део 9. Обрасца ПОПДВ  – Укупна вредност набављених добара и
услуга, укључујући и увоз добара стављених у слободан промет

Према одредби члана 38. Правилника, аутоматски се уноси
податак о износу укупне вредности набављених добара и услуга, укључујући и
вредност увезених добара стављених у слободан промет.

9. УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВЉЕНИХ ДОБАРА И УСЛУГА,
УКЉУЧУЈУЋИ И УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ (6.3+7.1+8ђ)

 

 

Аутоматски се уноси податак о износу укупне вредности
набављених добара и услуга, укључујући и вредност увезених добара
стављених у слободан промет.

Део 9а Обрасца ПОПДВ  – ПДВ који се у пореској пријави
исказује као претходни порез

Овде се исказује ПДВ који обвезник ХОЋЕ да искористи као
претходни у пореском периоду и тај податак ће бити пренет у 109  ПП ПДВ

9а ПДВ КОЈИ СЕ У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ИСКАЗУЈЕ КАО ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ

Износ

9а.1

ПДВ плаћен при увозу добара

 

Уноси се податак о износу ПДВ-а плаћеног при увозу
добара који се у пореској пријави исказује као претходни порез

9а.2

ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику

 

Само износ који је плаћен на рачун пољопривреднику

9а.3

ПДВ по основу набавки добара и услуга, осим из тач.
9а.1 и 9а.2

 

Уноси се податак о износу ПДВ-а обрачунатом за промет
добара и услуга који се у пореској пријави исказује као претходни порез,
осим из поља 9а.1 и 9а.2

9а.4

Укупан ПДВ који се у пореској пријави исказује као
претходни порез (9а.1+9а.2+9а.3)

износ који иде на 109
ПП ПДВ

 

10. ПОРЕСКА ОБАВЕЗА (5.7-9а.4)

 

 

– аутоматски се исказује податак о пореској обавези за
порески период (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ и износа
укупног ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез) –
члан 40. Правилника о евиденцији.

 

Део 11 Обрасца ПОПДВ – Промет добара и услуга извршен ван
Републике и други промет који не подлеже ПДВ.

 

11. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗВРШЕН ВАН РЕПУБЛИКЕ И ДРУГИ ПРОМЕТ КОЈИ НЕ ПОДЛЕЖЕ ПДВ

Износ

Овде се исказује промет који је обвезник реализовао
ВАН Републике Србије. Набавка по основу промета који је добављач извршио
ван Републике, евидентирана се на 8д.3.

11.1     

Промет добара и услуга извршен ван Републике, са или
без накнаде

           

– уноси се податак о износу накнаде за промет добара и
услуга који је извршен ван Републике (нпр. реекспорти).

11.2

Пренос целокупне, односно дела имовине у складу са
чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и промет добара и услуга у складу са
чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог

 

– уноси се податак о износу накнаде, односно вредности
преноса целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1.
тачка 1) Закона и 6а – промет добара и услуга који врши давалац
концесије концесионару, односно концесионар даваоцу концесије у оквиру
реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима
концесије, закљученог у складу са законом којим се уређују
јавно-приватно партнерство и концесије, није извршен, ако су давалац
концесије и концесионар обвезници ПДВ-а који би, у случају када би се тај
промет сматрао извршеним, имали у потпуности право на одбитак претходног
пореза у складу са овим законом.

11.3

Промет добара и услуга из члана 6. Закона, осим из
тачке 11.2

 

Уноси се износ накнаде за промет добара и услуга по
основу:
– замене добара у гарантном року,
– бесплатног давања пословних узорака у уобичајеним
количинама за ту намену купцима или потенцијалним купцима, односно
трећим лицима за потребе анализе на основу акта надлежног органа,
– давање рекламног материјала и других поклона мање
вредности, ако се дају повремено различитим лицима).

Напомена: Ако је пре извршеног промета добара и услуга,
односно преноса целокупне или дела имовине из члана 41. став 1.
Правилника наплаћена накнада, односно део накнаде, у поља 11.1 – 11.2
уносе се подаци о износу наплаћене накнаде, односно дела накнаде (авансне
наплате).

Напомена: Сва објашњења су дата са интегрисаним последњим
изменама и допунама Правилника.

 

Љиљана Симић, аутор часописа Пословни саветник