Obveznik PDV-a je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o
PDV-u, a radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV-a, vodi evidenciju na način koji
omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV-a u svakom poreskom periodu. U toj
evidenciji dužan je da obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno
drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i
usluga koji je obveznik PDV-a izvršio, odnosno koji mu je izvršen, računima ili
drugim dokumentima koja služe kao računi u skladu sa Zakonom, odnosno
dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o osiguranju,
ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o
delu itd.), kao i druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje PDV-a.

Podacima se smatraju podaci o:

1) broju i datumu izdavanja računa;

2) broju i datumu izdavanja primljenog računa;

3) iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti dobara i
usluga, po vrstama prometa;

4) nastanku obaveze obračunavanja PDV-a, poreskoj stopi i
obračunatom PDV-om za promet za koji je obveznik PDV-a u svojstvu isporučioca dobara
ili usluga, odnosno primaoca dobara ili usluga poreski dužnik u skladu sa
Zakonom;

Shodno ovoj dopuni, a za razliku od prethodnog načina
postupanja, više NE VODIMO podatke o prometu dobavljača (naravno o ulaznim
računima da, kao i o ugovornoj obavezi za popuste za nabavke a radi ispravke
prava na odbitak PDV-a)

5) iznosu PDV-a koji se može odbiti kao prethodni porez;

6) iznosu PDV-a koji se ne može odbiti kao prethodni porez;

– za sada su brisana polja za PDV koji ne možemo da odbijemo,
tako da se mora voditi računa i posebno usrojiti taj podatak, kao poseban deo
evidencije a kako bi lakše uneli posle taj iznos u deo 8e;

7) poreskoj obavezi;

8) drugi podaci od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje
PDV-a.

– ovaj podatak podrazumeva npr. ispravke prava na odbitak PDV-a
po osnovu rešenja PU, ili po osnovu gubitka prava na odbitak PDV-a za nabavljenu
opremu ili objekte i druga dobra; ispravku PDV-a po osnovu iskorišćenog PDV-a
za ulaganja u objekte…

NAČELO je da se PODACI koji se vode o nabavkama dobara i
usluga i podaci o određenim aktivnostima koje se odnose na nabavku dobara i
usluga – tipa korekcije prethodnog PDV-a po čl. 31a, 32
i 32a Zakona, EVIDENTIRAJU
na osnovu izvršenih transakcija, aktivnosti, odnosno drugih poslovnih promena, i
to na osnovu računa, osim za tri slučaja, i to:

1) promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu
sa Zakonom i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa;

2) plaćeni avans, bez PDV-a, nezavisno od vrste prometa;

3) ispravku – smanjenju PDV-a po osnovu izmene – smanjenja osnovice
za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge za promet za koji nije poreski
dužnik u skladu sa Zakonom.

Što se tiče POSEBNIH evidencija, njih obveznik vodi za:

1) Određene promete dobara i usluga koje je izvršio u skladu sa
članom 24. stav 1. tač. 16), 16a), 16b) i 16v) Zakona;

2) Određene promete dobara i usluga koji su mu izvršeni (promet
sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima u
Republici, poljoprivrednih i šumskih proizvoda
i poljoprivrednih usluga, od lica
koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV-a – ovu evidenciju vodi prvenstveno
zato što na osnovu nje mora jednom godišnje da se dostavi podatak PU o tim
nabavkama – član 51a Zakona;

3) Momenat prve upotrebe opreme ili objekata za vršenje
delatnosti, tj. o završetku ulaganja u objekte (mora se znati šta je oprema a šta
objekat, i šta se smatra ulaganjem u objekte). Objekti koji se vode da su u
pripremi – nisu još u upotrebi;

4) Ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno o sticanju prava na
odbitak PDV-a za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno za ulaganja u
objekte;

5) Sticanje prava na odbitak PDV-a po osnovu evidentiranja u PDV –
ovo
je nova odredba.

OSNOVNE SMERNICE POSTUPANJA kod evidentiranja podataka u POPDV
su da se:

– ISPORUKE dobara ili usluga iskazuju onda kada se DOGAĐAJ
DOGODIO

– NABAVKE dobara i usluga iskazuju po računu ili drugom
dokumentu, uz pomenute izuzetke, definisane članom 2a Pravilnika.

U cilju lakšeg praćenja svega – preporuka je da se:

1) posebna evidencija uspostavi za usluge iz člana 5. stav 3.
tačka 1) Zakona (usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i
srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava
intelektualne svojine), bez obzira da li je pružanje ili primanje – razlog:
drugačiji način utvrđivanja nastanka poreske obaveze kao i zbog poreza po odbitku
koji ulazi u osnovicu.

Pažnja: Porez po odbitku, ako ga ima u trenutku nastanka
poreske obaveze za PDV-om se ukalkuliše u osnovicu, pri čemu se osnovica više ne
koriguje za promene kursa valute u trenutku plaćanja poreza po odbitku;

2) dobavljače grupisati u TRI grupe:

            –
Obveznike PDV-a (bez obzira koji; pravna lica,
preduzetnici, stranci u Srbiji, fiz. lica…);

            –
Strana lica koja nisu u PDV-u a vrše promet i

            –
Domaća lica koja nisu u PDV-u (bilo koja)

(svi navedeni dobavljači vezani su za iskazivanje podataka u
delu 8 POPDV, za promet u Srbiji) i opet, posebno

           
– Dobavljači – za promet koji nam je izvršen van Srbije.

Još jedna preporuka, ako je u SAPU ili nekom programu moguće,
u početku podatke treba voditi po starom i novom, s obzirom na
to da kada se popunjava
PP PDV po novom (automatski iz POPDV-a), sistem daje podatke ali daje i mogućnost
ručnog ispravljanja, pa je moguće po starom prekontrolisati tačnost vučenih
podataka.

NAČIN NA KOJI SE U POPDV  EVIDENTIRAJU PODACI

DEO 1. Obrasca POPDV-a – popunjava se na osnovu evidencije iz
člana 5. Pravilnika a u članu 5 izmenom se, shodno izmeni Zakona, pod 1.3.
iskazuje promet iz tačke 5a) člana 24. stav 1. Zakona – uključujući i podatke o
prometu investicionog zlata i prometu usluga posredovanja kod prometa
investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom.

OVDE se podaci iskazuju kada se događaj dogodio – znači, ne na
osnovu računa.

Sva polja gde je naknada/vrednost mogu da budu sa “–“.

Ako je na  1.1. do 1.4 minus – na kraju je “0”.

Uvek proveriti u Pravilniku uslove za poresko oslobođenje!

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE
       SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo
uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet.
To je izvoz dobara izvršen u skladu sa članom 24. stav
1. tač. 2) i 3) ZPDV-a.

 

IZVOZ se evidentira kada je ispunjen uslov za poresko
oslobođenje, što znači kada obveznik ima JCI sa overom (pečatom) istupa
dobara, a ne kada je izvozno ocarinjen.
Prema tome, kada je izvozno ocarinjeno u julu – a overu
imamo u avgustu, podatak iskazujemo u POPDV za avgust i nema obaveze da
se obračuna PDV u julskoj PP PDV-u.
Ako je izvozno ocarinjeno u julu – a overu nemamo
u avgustu, menjamo PPPDV i POPDV za jul, obračunavamo PDV i plaćamo sa
pripadajućom kamatom. Kada dobijemo overu, smanjujemo u 3.6 osnovicu i
PDV i ovde iskazujemo vrednost izvoza.
Izmena naknade za izvoz (zaduženje kupca ili odobrenje),
takođe se iskazuje ovde.
NE UNOSE se prevozne i druge usluge koje su povezane
sa izvozom! – idu na 1.4.

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju APKM uključujući i
podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet

 

To je promet izvršen u skladu sa članom 51. Zakona i
Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji
Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta
bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. gl. RS”, broj 111/13).
Promet se evidentira kada je do isteka roka za predaju
PP PDV-a izvršena naplata ili deo naplate (ako je deo, samo je deo i
oslobođen pa se taj deo unosi).
Ako nema naplate do ovog roka, obračunava se PDV tako
što se na naknadu primenjuje preračunata stopa PDV-a – iskzuje se promet na
polju 3.2, a kada se realizuje naplata, koriguje se (smanjuje) naknada i
PDV na 3.6 i naknada ide ovde.

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara i usluga
u slobodnoj zoni, uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju
naknade za taj promet

 

U pitanju je promet iz člana 24. stav 1. tačka 5) i 5a) ZPDV-a – unos dobara u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj
zoni, za koje bi obveznik – korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak
prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe
obavljanja delatnosti van slobodne zone i promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet
dobara u slobodnoj zoni, koji se vrši stranom licu koje ima zaključen
ugovor sa obveznikom PDV-a – korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u
dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.
NE UNOSE se prevozne i druge usluge koje su neposredno
povezane sa unosom dobara u sl. zonu koje su pružene korisnicima
slobodnih zona (one se unose pod ostali oporeziv promet koji je
oslobođen – pod 1.4. POPDV).

1.4

Promet dobara i usluga osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i podatke
o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet

 

Ovde se evidentiraju podaci o ostalom prometu iz člana
24. ZPDV-a, osim o prometu za koji se evidencija vodi u okviru prethodno
navedenih tač. 1) do 3) člana 5. Pravilnika, kao i podaci o prometu
investicionog zlata (novina), za koje je propisano oslobođenje.
Usluge prevoza vezane za izvoz dobara i za unos u
slobodnu zonu – iskazuju se na ovom polju ako je ispunjen uslov za
oslobođenje i
– naknada za dobra koja je strani državljanin izneo iz
Srbije (nakon što se izvrši refakcija PDV-a).

1.5

UKUPAN PROMET (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

 

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

Obuhvata evidenciju o bilo kom prometu dobara i usluga
iz člana 24. ZPDV-a, a koji je obveznik PDV-a izvršio bez naknade, što
uključuje i izvoz bez naknade i otpremanje dobara na teritoriju AP KiM ili
u slobodnu zonu.
Vrednost ovog prometa iskazuje se ovde ako je taj
promet predmet oporezivanja u Zakonu – u skladu sa čl. 4. stav 5. i čl.
5. stav 4. (poresko oslobođenje je oporeziv promet, samo je stopa 0%).
Znači, ovde ne ide npr. izvoz dobara bez naknade ako
nismo imali pravo na odbitak PDV-a kod nabavke, jer je u pitanju promet
koji nije predmet oporezivanja PDV-a, ili izvoz dobara u poslovne svrhe
kada ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a – npr.
poklanjamo đubrivo jer će nam kupac kupiti seme.

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

Podaci o primljenim avansima za bilo koji promet dobara
i usluga izvršen u skladu sa članom 24. ZPDV-a.
Ako postoji ispunjen uslov za poresko oslobođenje, avans
se iskazuje ovde. Ako nema uslova, to je onda avans za promet u Srbiji –
kada ide na 3.9.
Uslov za poresko oslobođenje za avans je ispunjen ako se
poseduje ugovor kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i račun
o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom.

DEO 2. Obrasca POPDV-a – popunjava se na osnovu evidencije iz
člana 6. Pravilnika koji nije menjan, ali se mora voditi računa o pravilima iz
člana 2a Pravilnika. Poštujući ova pravila, sledi:

OVDE se podaci iskazuju kada se događaj dogodio – znači, ne na
osnovu računa.

Sva polja gde je naknada/vrednost mogu da budu sa “–“.

Ako je na  2.1. do 2.4 minus – na kraju je “0”, ne iskazuje se
saldo u minusu.

Uvek proveriti u Pravilniku uslove za poresko oslobođenje!

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE
      BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA 

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i podatke o povećanju, odnosno
smanjenju naknade za taj promet

 

U pitanju je promet iz člana 25. stav 1. ZPDV-a,
tj. promet u poslovanju i posredovanju u poslovanju zakonskim sredstvima
plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko
sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost.
Iskazuje se kamata na zajam (bilo kome pa i
zaposlenima), kamata na depozit, osim kada je u
pitanju depozit po viđenju.

2.2

Promet zemljišta i davanja u zakup zemljišta, uključujući i podatke o
povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet

 

U pitanju je promet iz člana 25. stav 2 tač. 2) ZPDV-a –
sve vrste zemljišta.
Ovde ide i promet zemljišta za koje je npr. obveznik
nabavio sve dozvole za gradnju i koristio PDV po tim ulazima, ali bi
morala da se vrši ispravka prava na odbitak tog PDV-a.  Promet zemljišta sa zasadom – takođe ide ovde.
Ne ide promet objekta sa zemljištem za njegovu redovnu
upotrebu – to je promet objekata!

2.3

Promet objekata, ekonomski deljivih celina u okviru objekata i
vlasničkih udela na tim dobrima, uključujući i podatke o povećanju,
odnosno smanjenju naknade za taj promet

 

To je promet iz člana 25. stav 2. tačka 3) ZPDV-a.
Objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru objekata smatraju se
dobra utvrđena Pravilnikom o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz
člana 25. Zakona („Službeni glasnik RS”, br. 120/12 i 86/15).
Uvek kada postoji obaveza plaćanja poreza na prenos
apsolutnih prava – naknada se iskazuje ovde.

2.4

Prometu dobara i usluga osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i podatke
o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet

 

Evidentiraju se podaci o ostalom prometu iz člana 25.
ZPDV-a, osim o prometu za koji se evidencija vodi u okviru prethodnih
polja.

2.5

UKUPAN PROMET (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

 

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

Podaci iz evidencije o bilo kom prometu dobara i
usluga iz člana 25. ZPDV-a, a koji je obveznik PDV-a izvršio bez naknade.
I ovde se mora posmatrati da li je taj promet predmet
oporezivanja u načelu, samo što je oslobođen.
Na primer: unosi se kamata za beskamatni zajam zaposlenima u iznosu
utvrđenom primenom principa „van dohvata ruke“;  Promet motornog
vozila nabavljenog od lica iz člana 35. Zakona; poklanjanje zemljišta.
Pozajmice u poslovne svrhe bez kamate, nisu predmet
oporezivanja i ne idu nigde. To važi i za promet automobila za koji nismo
imali pravo na odbitak PDV-a.

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

Iskazuju se primljenim avansima za bilo koji promet
dobara i usluga izvršen u skladu sa članom 25. ZPDV-a.
Ako postoji ispunjen uslov za poresko oslobođenje, avans
se iskazue ovde. Ako nema uslova, to je onda avans za promet u Srbiji –
kada ide na 3.9.

DEO 3. Obrasca POPDV-a – popunjava se na osnovu evidencije iz
člana 7. Pravilnika i u skladu sa čl. 30. koji jeste menjan, pri čemu se mora
voditi računa i o pravilima iz člana 2a Pravilnika. Poštujući ova pravila:

– OVDE se podaci iskazuju kada se
događaj dogodio – znači, ne na osnovu računa

– kada je osnovica negativna na 3.8 iskazaće se „0”

– kada je PDV na 3.10 negativan – iskazaće se sa predznakom “–“.

Kada je naknada dobijena u vidu drugih dobara ili usluga
(kompenzacijom) iskazuje se podatak

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV-a i OBRAČUNATI
PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

osnovica

PDV

osnovica

PDV

 

3.1*

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim
građevinskim objektima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši
taj promet

 

 

 

 

Unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV-om za
prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima,
ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata
i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik
PDV-a koji vrši taj promet.
Ne unose se podaci o prvom prenosu prava raspolaganja
na hipotekovanim nepokretnostima i prvom prenosu prava raspolaganja na
predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku,
izvršen drugom obvezniku PDV-a – jer je to jedini prvi prenos za koji je sticalac obveznik PDV-a!

3.2*

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a koji
vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

Unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV-u za
promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a koji vrši taj promet, osim
iz polja 3.1, uključujući i podatke o iznosu osnovice i obračunatom PDV-u po
osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona
(usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih
prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava
intelektualne svojine), ako je po osnovu tog računa nastala poreska
obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona, tj. ako je račun stigao pre
nastanka prometa usluge.
Unosi se i podatak o PDV-u (bez osnovice) koji je
iskazan u računu, a NIJE izvršen promet dobara ili usluga (član 44. stav
3. ZPDV-a), jer je izdavalac istog poreski dužnik u skladu sa člana 10.
stav 1. tačka 4) Zakona.

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za
koji obveznik PDV-a koji vrši taj promet NIJE
poreski dužnik

 

 

 

 

 

Unosi se podatak o iznosu osnovice za prenos prava raspolaganja na
građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u
okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u
slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara,
zaključenim između obveznika PDV-a, predviđeno da će se na taj promet
obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti
odbiti kao prethodni porez, kao i za prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima i prvi prenos prava raspolaganja na
predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje, izvršen drugom
obvezniku PDV-a (promet objekata iz čl. 10. stav 2. tač. 2) i 5) podtač.
(1) i (3).
Preporuka je: kod ugovaranja prometa sa PDV-om, u ugovor
uneti klauzulu da će sticalac izmiriti sve poreske obaveze ukoliko ne
ispuni uslove za primenu člana 10. stav 2. tačka 2) Zakona o PDV-u.

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV-a koji vrši taj
promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

Unosi se naknada za promet koji je u ZPDV-u definisan
članom 10. stav 2. tač. 1), 3) i 4) i tačkom 5) podtačke (2) i (3),
odnosno za koji je sticalac poreski dužnik:
– promet sekundarnih sirovina i usluga koje su
neposredno povezane sa tim dobrima;
– promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva; 

– promet električne energije i prirodnog gasa koji se
isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže licu koje
je ta dobra nabavilo radi dalje prodaje;
– promet predmeta založnog prava kod realizacije ugovora
o zalozi (založno pravo na pokretnim stvarima) i izvršen drugom
obvezniku PDV-a;
– promet dobara (pokretnih stvari) i usluga nad kojima
se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, i
– promet investicionog zlata i promet usluga posredovanja
kod prometa investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV-a
u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV-a.

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV-a

 

 

 

 

Kod unosa ovih podataka mora se voditi računa da li je
promet za koji je obveznik poreski dužnik ili nije, jer kada nije samo
se koriguje osnovica. Unosi se:
– iznos povećanja osnovice, tj. iznos za koji je
povećan PDV po osnovu izmene osnovice ili po drugom osnovu – ako je
obveznik PDV-a – koji je izvršio promet i poreski dužnik za promet kod
kojeg dolazi do povećanja osnovice, odnosno PDV i
– iznos za koji je povećana osnovica – ako obveznik PDV-a koji je izvršio promet
nije poreski dužnik za promet kod kojeg
dolazi izmene osnovice.

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV-a 

 

 

 

 

Mora se voditi računa da li je promet za koji je
obveznik poreski dužnik ili nije. Kada nije, koriguje se samo osnovica.
Iskazuje se podatak o smanjenju osnovice i obračunatog PDV-a za promet za koji obveznik obračunava PDV, kao i podatak o smanjenju
naknade (osnovice) za promet za koji je poreski dužnik primalac dobara i
usluga u skladu sa članom 10. Zakona.
Iznosi u polju 3.6 iskazuju se sa predznakom „minus“.
Nema smanjenja ako za popust u ceni postoji
protivčinidba.
Za smanjenje PDV-a – mora da se čeka podatak da je
primalac dobara  ili usluga izvršio i ispravku prava na odbitak – ako je
promet izvršen obvezniku PDV-a.
Ispravka – smanjenje PDV-a i osnovice zbog povrata dobara
– ukoliko se ne vraća novac, ako je naplaćeno, pretvara se u AVANS koji
se evidentira na 3.9.

Unose se podaci o smanjenju iznosa osnovice, odnosno PDV
po osnovu:
– člana 21. Zakona (naknadno smanjenje osnovice za
obračun PDV-a – naknadni popusti, kasa-skonta, boniteti,
povrat robe po
reklamaciji potrošača, pred istek roka trajanja…),
– izvršene refakcije PDV-a stranom državljaninu (smanjenje
osnovice – to je sada izvoz i ide 1.4, kao i smanjenje PDV-a),
– po osnovu naknadnog ostvarivanja poreskog oslobođenja
(iznos ispravke (smanjenje) npr. kada obveznik PDV-a ostvari dokaze za
poresko oslobođenje za dobra otpremljena na teritoriju AP
KiM ili za
izvezena dobra) i
– po osnovu „storniranja“ računa u smislu člana 44.
stav 1. ZPDV-a (iznos ispravke – npr. kada je u prethodno izdatom računu
pogrešno iskazana veća osnovica).

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

Unosi se promet za koji postoji obaveza obračuna PDV
(osnovica i PDV). To je promet bez naknade realizovan po bilo kom osnovu
uključiv i promet iz člana 4. stav 4. i člana 5. stav 4. ZPDV, koji je
oporeziv PDV.
Unosi se i promet za koji je poreski dužnik sticalac –
samo osnovica.
NE unosi se promet bez naknade koji se ne smatra
oporezivim prometom (npr. davanje zakupa bez naknade (grejs period) radi
dužeg zakupa ili skladištenje tuđe robe – to je promet u poslovne svrhe)
Promet bez naknade je promet za koji obveznik ima
pravo na odbitak PDV – nedozvoljeni RASHOD (dozvoljeni se ne iskazuje
nigde), MANJAK koji se NE može pravdati višom silom (koji može – ne ide
nigde)

3.8

UKUPNA OSNOVICA i OBRAČUNATI PDV
za promet dobara i usluga  (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 +
3.5 + 3.6 + 3.7)
automatski se popunjava – kada je zbir negativan,
podatak se svodi na 0
Deo polja 3.8 – prenosi se u deo 5 POPDV

 

 

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog
prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

Iskazuje se:
– naplaćen avans za promet za koji je primalac avansa
poreski dužnik (unosi se podatak o iznosu osnovice i iznosu PDV-a) i
– naplaćen avans za promet za koji je poreski dužnik
primalac dobara i usluga (po članu 10. Zakona).
Napomene:
* Članom 30. stav 2. Pravilnika, propisano je da se
iznos PDV-a obračunat za promet dobara i usluga iz stava 1. tač. 1) i 2)
ovog člana umanjuje za iznos PDV-a obračunatog po osnovu naplaćenog avansa
za taj promet ako je po osnovu naplaćenog avansa nastala poreska obaveza
u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je izvršen
promet dobara i usluga.
To znači da se, u poljima 3.1 i 3.2 iskazuje iznos
obračunatog PDV-a koji je umanjen za PDV obračunat na avans, ako je avans
primljen u nekom ranijem poreskom periodu i po tom osnovu nastala poreska
obaveza PDV-a.
Kod korekcija PDV-a zbog realizacije avansa – iznos
osnovice za taj izvršen promet iskazuje se u punom iznosu (ne umanjuje
se za deo avansa).
Kada je realizovan ceo promet u istom poreskom
periodu kada je i primljen avans – avans se NE iskazuje.
Takođe, nevraćen novac za povrat dobara je avans, pa
se iskazuje ovde.

3.10

Ukupno obračunat PDV (3.8 + 3.9) – automatski se popunjava – ako je zbir
obračunatog PDV-a negativan, podatak se iskazuje sa predznakom „minus“

 

 

 

 

DEO 3a Obrasca POPDV-a – popunjava se na osnovu evidencije iz
člana 8. Pravilnika i u skladu sa čl. 31. koji jeste menjan, pri čemu se mora
voditi računa i o pravilima iz člana 2a Pravilnika.

OVDE se podaci iskazuju kada se događaj dogodio – znači,
ne na
osnovu računa, uz izuzetak za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona kada
je prvo izdat račun.

 

3a OBRAČUNAT PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

 

3a.1*

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim
objektima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara

 

 

To je PDV koji obračunava primalac dobara kao poreski
dužnik u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) i tačka 5) podtačke (1) i
(3) ZPDV-a, odnosno to je PDV koji obračunava:
– kada mu je preneto pravo raspolaganja na građevinskim
objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i
vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu
kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV-a,
predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da
sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez i

– za prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim
nepokretnostima kod realizacije hipoteke (može i ugovaranje sa PDV-om) i
prvi prenos prava raspolaganja na nepokretnostima nad kojima se sprovodi
izvršenje u izvršnom postupku (nema mogućnosti za ugovaranje prometa sa PDV-om).

3a.2*

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši
strano lice koje nije obveznik PDV-a, za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a –
primalac dobara i usluga

 

 

To je PDV koji obračunava obveznik PDV-a kao poreski
dužnik u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 3) ZPDV-a
(za koji se, u skladu
sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je mesto prometa na teritoriji
Srbije) i obračunat PDV na osnovu realizovanog prometa (ne čeka se
račun), uključiv i promet po računu za usluge iz člana 5. stav 3. tačka
1) ZPDV-a, u slučaju kada je prvo izdat račun jer je tada nastala poreska
obaveza. Izuzetno ako dan kada je strano lice izdalo račun i dan kada ga
je poreski dužnik primio nisu u istom poreskom periodu, poreski dužnik
sačinjava interni račun u poreskom periodu u kojem je primio račun
stranog lica.
Za usluge se posebno mora voditi računa o osnovici za
PDV zbog poreza po odbitku – kursne razlike ne utiču na izmenu osnovice
za PDV.

3a.3*

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski
dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i
3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

PDV koji obračunava poreski dužnik kao primalac dobara
i usluga u skladu sa:
* članom 10. stav 2. tač. 1), 3), 4) i 5) podtačke
(1), (2) i (3); tačkom 6) ZPDV-a,
– promet sekundarnih sirovina i usluga koje su
neposredno povezane sa tim dobrima;
– promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva; 
– promet električne energije i prirodnog gasa koji se
isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže licu koje
je ta dobra nabavilo radi dalje prodaje;
– promet predmeta založnog prava kod realizacije
ugovora o zalozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na
pokretnim stvarima;
– promet dobara (pokretnih stvari) i usluga nad kojima
se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen
drugom obvezniku PDV-a;
– PDV po osnovu prestanka uslova za neobračunavanje PDV-a
u slučaju prenosa celokupne ili dela imovine, uz naknadu ili kao ulog, u
skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona);
– promet dobara i usluga koji strano lice u Republici
vrši licu koje nije obveznik PDV-a, osim licu iz člana 9. stav 1. ZPDV-a, a
naknadu za taj promet u ime i za račun stranog lica naplaćuje obveznik PDV-a – član 10. stav 3. ZPDV-a;
– kao i PDV za promet investicionog zlata i promet
usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata za koji postoji
obaveza obračunavanja PDV-a u skladu sa Zakonom.

3a.4

Povećanje obračunatog PDV-a

 

 

PDV koji poreski dužnik obračunava za primljena dobra i
usluge ukoliko je naknadno povećana naknada za izvršen promet ili po
drugom osnovu.

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV-a

 

 

Iznos PDV-a za koji će poreski dužnik smanjiti interno
obračunat PDV za primljena dobra i usluge, ako se naknadno smanji naknada
za izvršen promet ili po drugom osnovu.

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

Podatak o obračunatom PDV-u za promet iz člana 8. stav
1. tač. 1) do 3) Pravilnika, koji je izvršen bez naknade a za koji je
poreski dužnik primalac dobara (npr. promet sekundarnih sirovina ili
obračun PDV-a zbog gubitka uslova u slučaju sticanja celokupne ili dela
imovine bez naknade) i sve ostalo navedeno pod 3a.3.
Uvek se gleda da li je predmet oporezivanja taj promet
ili ne, pa ako jeste ide ovde.
Kako se utvrđuje osnovica?
Članom 43. Pravilnika propisano je da ako za promet
dobara i usluga bez naknade prethodni učesnik u prometu nije izdao
račun, odnosno drugi dokument koji služi kao račun, a za koji postoji
obaveza iskazivanja podataka u Obrascu POPDV u skladu sa ovim
pravilnikom, podaci o iznosu osnovice, odnosno vrednosti dobara i
usluga, utvrđuju se procenom tih iznosa, shodno članu 18. st. 1-3.
Zakona.

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga
(3a.1 + 3a.2 + 3a.3 + 3a.4 + 3a.5 + 3a.6)
– podatak se unosi automatski

 

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen
pre izvršenog prometa (avans)

 

 

To je zbirni iznos PDV-a obračunat po osnovu plaćenih
avansa za bilo koji promet za koji je primalac dobara i usluga (davalac
avansa) poreski dužnik. PDV se obračunava na iznos plaćenog avansa.
Članom 31. stav 2. Pravilnika, propisano je
da se iznos PDV-a obračunat za promet dobara i usluga iz stava 1. tač. 1)
– 3) ovog člana umanjuje za iznos PDV-a obračunatog po osnovu plaćenog
avansa za taj promet ako je po osnovu plaćenog avansa nastala poreska
obaveza u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je
izvršen promet dobara i usluga. Znači, u poljima 3a.1, 3a.2 i 3a3
iskazuje se iznos obračunatog PDV-a na razliku između ukupne naknade i iznosa
avansa, ako je za promet dobara ili usluga koji je izvršen obvezniku PDV-a
plaćen avansom i po tom osnovu obračunat PDV u nekom ranijem poreskom
periodu.

3a.9

Ukupno obračunat PDV (3a.7 + 3a.8) – automatski se
popunjava

 

 

DEO 4. Obrasca POPDV – popunjava se na osnovu evidencije iz
člana 9. Pravilnika i u skladu sa čl. 32. koji jeste menjan, pri čemu se mora
voditi računa i o pravilima iz člana 2a Pravilnika.

OVDE se podaci iskazuju kada se događaj dogodio – znači, ne na
osnovu računa.

4. POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA

4.1 Turističke agencije

Utvrđivanje osnovice

PDV

4.1.1

Naknada koju plaćaju putnici uključujući povećanje,
odnosno smanjenje te naknade

 

 

Podatak o iznosu naknade koju plaćaju putnici za
izvršeni promet turističkih usluga, uvećanom za iznos povećanja, odnosno
umanjenom za iznos smanjenja te naknade. Uzima se i primljeni avans kao
naknada.

4.1.2

Stvarni troškovi za prethodne turističke usluge,
uključujući i povećanje, odnosno smanjenje tih troškova

 

 

Ako iznos stvarnih troškova nije poznat na dan
nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom, iskazuje se  procenjeni
iznos stvarnih troškova za prethodne turističke usluge, uvećan za iznos
povećanja, odnosno umanjen za iznos smanjenja tih troškova, ako je došlo do
povećanja ili smanjenja istih.
Stvarnim troškovima, uključujući i procenjene stvarne
troškove, smatra se iznos srazmeran iznosu naplaćene naknade, ako je
naplaćen deo naknade pre prometa.

4.1.3

Razlika

 

 

Iskazuje se utvrđen iznos razlike između iznosa naknade
koju plaćaju putnici za izvršeni promet turističkih usluga, uključujući i
iznos naknade ili dela naknade naplaćen pre izvršenog prometa, i iznosa
stvarnih, odnosno procenjenih troškova za prethodne turističke usluge –
to je poreska osnovici iz koje se obračunava PDV.

4.1.4

Obračunati PDV

 

 

Obračunat PDV po osnovu razlike iz polja 4.1.4 –
preračunatom stopom.

4.2 Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti

Utvrđivanje osnovice

PDV

Opšta
stopa

Posebna
stopa

Opšta
stopa

Posebna
stopa

4.2.1

Prodajna cena dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene

 

 

 

 

Unosi se iznos prodajne cene dobara, uključujući i
primljeni avans za budući promet, uvećano za iznos povećanja, odnosno
umanjen za iznos smanjenja te cene.

4.2.2

Nabavna cena dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene

 

 

 

 

Iznos nabavne cene, uvećan za iznos povećanja, odnosno
umanjen za iznos smanjenja te cene.
Nabavnom cenom smatra se iznos srazmeran iznosu
naplaćene naknade, ako je deo naknade naplaćen pre prometa.

4.2.3

Razlika

 

 

 

 

Unosi se razlika između iznosa prodajne cene dobara,
uključujući i naplaćeni avans, i iznosa nabavne cene dobara, uključujući i
iznos nabavne cene srazmeran iznosu naplaćenog avansa.

4.2.4

Obračunati PDV

 

 

 

 

Obračunatog PDV-a po osnovu razlike. Ako je PDV manji od
mogućeg poreza na prenos apsolutnih prava, ne plaća se PDV, pa se podaci
i ne iskazuju ovde.

DEO 5. Obrasca POPDV – popunjava se AUTOMATSKI ali je moguća
ručna korekcija ako se utvrdi da podatak nije tačan, za početak primene POPDV-a!

Podaci se unose na osnovu evidencije i podataka iz POPDV-a od
dela 1. do 4.

Polje 5.3 ostaje nepopunjeno sve dok se ne popuni polje 8e.6.

5. UKUPAN PROMET DOBARA I USLUGA I UKUPNO OBRAČUNATI PDV

IZNOS

5.1

Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po opštoj
stopi PDV-a
(3.8 + 4.1.1 + 4.2.1) – automatski se unosi podatak.

Iznos sa ovog polja iskazuje se u polju 003 PP PDV.

 

Pojašnjenje: Pravilnik nije opisom regulisao sve
situacije jer će to biti generisano u automatskoj obradi obrasca na
portalu Poreske uprave. Na primer, može se postaviti pitanje šta će se
iskazati na polju 5.1 u slučaju kada obveznik nema podataka na poljima
4.1.1 i 4.2.1 a pri tome mu je na polju 3.8 iznos negativan (to je
podatak o ukupnoj osnovici za promet dobara i usluga). Moguće je rešenje
da će se prikazati iznos u minusu ili iznos sveden na 0. U ovom slučaju
na polju 003 PPPDV je 0.

5.2

Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV-a (3.10 + 3a.9
+ 4.1.4 + 4.2.4)
– automatski se unosi podatak o ukupno dugovanom PDV-u

Iznos sa polja 5.3 je moguć iznos za 103 PP PDV.

 

5.3

Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV-a uvećan za
iznos za koji se ne može umanjiti prethodni porez iz tačke 8e.6 (5.2 +
(8e.6 u apsolutnom iznosu)),

– automatski se unosi podatak

Iznos sa polja 5.3 je pravi iznos za 103 PP PDV. 

 

Neke napomene:

Kako se vidi, na polju 5.2 se iskazuje ukupno obračunat
dugovani porez. Taj iznos nije uvek kao iznos koji se iskazuje u polju
103 PP PDV. Ovo iz razloga što se u polju 103 PP PDV iskazuje i iznos
ispravki odbitka prethodnog poreza kada te ispravke ne mogu da se iskažu
na polju 108 (u polju 108 ne mogu se iskazivati podaci u minusu).

Znači, kada je polje 8e.6 Obrasca POPDV sa predznakom
minus (obveznik iskaže ukupan iznos prethodnog poreza u minusu), za taj iznos se uvećava iznos ukupno obračunatog PDV-a
iz polja 5.2 i  taj zbir se iskazuje u polju 5.3.

Kada u polju 8e.6 nije iskazan negativan iznos
prethodnog poreza,  iznosi u polju 5.2 i 5.3 će biti isti.

5.4

Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po posebnoj
stopi PDV (3.8 + 4.2.1)

– automatski se unosi podatak.

Iznos sa polja 5.4 unosi se u polju 004 PP PDV.

 

5.5

Ukupno obračunati PDV po posebnoj stopi PDV (3.10 +
3a.9 + 4.2.4)

– automatski se unosi podatak PDV.

Iznos sa polja 5.5 iskazuje se u polju 104 PP PDV.

 

5.6

Ukupan promet dobara i usluga (1.5 + 2.5 + 5.1 + 5.4)

– automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu naknade,
tj. osnovice za promet dobara i usluga.

Ovaj iznos se iskazuje u polju
005 PP PDV

 

5.7

Ukupno obračunati PDV (5.3+5.5)

– automatski se unosi podatak.                     

Ovaj iznos se iskazuje u polju 105 PP PDV.

 

NAPOMENA: Podatke o zbiru osnovice aplikacija će automatski
svoditi na 0, pa podaci u poljima 5.1, 5.4 i 5.6 neće biti iskazani sa predznakom
minus.

I podaci o zbiru obračunatog PDV-a u poljima 5.2, 5.3 i 5.5 neće
se iskazivati sa predznakom minus. U tim slučajevima će se razlika do nule
automatski prebacivati na uvećanje prethodnog PDV-a na polju 8e.6.

UNOS PODATAKA O NABAVKAMA DOBARA ILI USLUGA

Podaci koji se vode o nabavkama dobara i usluga i podaci o
određenim aktivnostima koje se odnose na nabavku dobara i usluga (korekcije
prethodnog PDV-a po čl. 31a, 32, 32a Zakona), EVIDENTIRAJU se za izvršene
transakcije, aktivnosti, odnosno druge poslovne promene, na osnovu  izdatih
računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog
prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena,
osim za tri izuzetka za koja se unose podaci KADA SE ŠTA
DOGODILO  – a odnose se na:

1) promet dobara i usluga za koji je obveznik KOJI VRŠI
NABAVKU PORESKI DUŽNIK u skladu sa Zakonom i o izmeni osnovice, odnosno
vrednosti tog prometa,

2) plaćeni avans, bez PDV-a, nezavisno
od vrste prometa,

3) ISPRAVKU – SMANJENJU PDV-a po osnovu izmene – smanjenja osnovice
za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge za promet za koji NIJE poreski
dužnik u skladu sa Zakonom,

naravno i za promet za koji jeste poreski dužnik, gde inače
sam primalac dobara ili usluga radi korekciju.

Navedeni izuzeci od pravila evidentiranja podataka o prometu na
osnovu računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti
tog prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena, odnose
se na podatke koje obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga, vodi o:

1) prometu dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu
sa Zakonom i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa (obuhvata podatke o
osnovici i PDV);

2) plaćenom avansu, bez PDV-a, nezavisno od vrste prometa (u
pitanju su avansi koji se odnose na nabavku dobara, i usluga, odnosno prometu
koji se oporezuje po opštoj ili posebnoj stopi kao i prometu izvršenom u skladu
sa članom 6. Zakona, bez obzira da li je obveznik PDV-a po plaćenom avansu poreski
dužnik ili nije. PDV se po plaćenom avansu NE evidentira bez avansnog računa);

3) ispravci – smanjenju PDV-a po osnovu izmene – smanjenja osnovice
za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge (u pitanju je obaveza smanjenja
prethodnog poreza po osnovu izmenjene – smanjene osnovice za nabavljena dobra i
usluge i u slučaju kada obveznik nije dobio dokument o smanjenju osnovice, odnosno
PDV i za promet za koji nije poreski dužnik (npr. ako je po ugovoru predviđen
godišnji bonus od strane dobavljača, po isteku godine obveznik mora da smanji
prethodni PDV ne čekajući odobrenje; ili ako je ostvaren popust za promet u
količini definisanoj ugovorom, korekcija prethodnog poreza sprovodi se u
poreskom periodu kada je ostvaren promet u ugovorenoj količini). U praksi se
najčešće nije postupalo na ovaj način, tako da je to praktično novina za poreske
obveznike.

********************

DEO 6. Obrasca POPDV – popunjava se na osnovu evidencije iz
člana 10. Pravilnika i u skladu sa čl. 34. koji jeste menjan, pri čemu se mora
voditi računa i o navedenim pravilima iz člana 2a Pravilnika.

Podaci se iskazuju kada se poseduje dokument o uvozu za dobra
koja se stavljaju u slobodan promet.

Za uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa
carinskim propisima, evidencija mora da sadrži:

1) vrednosti dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa
carinskim propisima za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i
povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara;

2) uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa
carinskim propisima na koji se plaća PDV, i to sa sledećim podacima:

(1) osnovici za obračunavanje PDV-a za uvoz dobara,

(2) povećanju osnovice za uvoz dobara,

(3) smanjenju osnovice za uvoz dobara.

3) ukupnom PDV-u plaćenom pri uvozu dobara,

4) ukupnom PDV-u plaćenom pri uvozu dobara, koji se može odbiti
kao prethodni porez.

Shodno Carinskom zakonu “stavljanje u slobodan promet”
podrazumeva u stvari redovan uvoz robe. Ovo razdvajanje stavljanja robe u slobodan
promet od ostalih, posebnih carinskih postupaka (tranzit, carinsko skladištenje,
aktivno oplemenjivanje uz primenu sistema odlaganja, pasivno oplemenjivanje, prerada
pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz) bitno je upravo sa stanovišta PDV-a
posebno u pogledu primene poreskih oslobođenja.

Naime, kod stavljanja robe u slobodan promet (kod redovnog
uvoza), oslobođenje od plaćanja PDV-a je propisano članom 26. ZPDV-a, kao i za uvoz po
osnovu međunarodnih ugovora u kojima je precizirano da se iz sredstava koja su
predmet tih ugovora neće plaćati porezi i slične dažbine. Kada su u pitanju
posebni carinski postupci, poresko oslobođenje je pravilo, shodno članu 24. ZPDV-a.

S tim u vezi mora se dati nekoliko bitnih
napomena:

– u POPDV-u neće se unositi podatak o uvozu dobara koji nije
nabavka dobara za obveznika (to je uvoz dobara koja se u okviru carinskog
postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak
aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja, zatim dobara koja se, u okviru
carinskog postupka, privremeno izvoze i u nepromenjenom stanju ponovo uvoze (kod
pasivnog oplemenjivanja), kao i dobara za koja je, u okviru carinskog postupka,
odobren postupak prerade pod carinskim nadzorom);

– iznos usluge pasivnog oplemenjivanja i obračunat PDV-a
iskazivaće se u polju 6.2.1. Ovo iz razloga što se prilikom uvoza dobara koja su
bila u režimu aktivnog oplemenjivanja, PDV obračunava pri ponovnom uvozu (C6 je
uvoz za stavljanje u slobodan promet), na osnovicu u skladu sa članom 20;

– privremeni uvoz dobara (npr. zakup pokretnih dobara),
unosiće se u polje 8g.1 POPDV i to iznos naknade sa fakture (u pitanju je usluga
stranog lica kojoj je mesto oporezivanja u Srbiji).

Za razliku od dosadašnjeg načina kada se sav uvoz (dobara koja
se stavljaju u slobodan promet i koja se ne stavljaju) iskazivao kroz istu
evidenciju, tj. na polju 006 i 106 PPPDV, od 1. 7.
2018. će se podaci o nabavci
dobara koja se uvoze a ne stavljaju u slobodan promet iskazivati na 008 i 108. PPPDV, pa zato sledi da će se:

– nabavke dobara koja se uvoze ali se ne stavljaju u slobodan
promet iskazivati u polju 8d.3 PODPV i to po vrednosti sa računa (što je u skladu
sa članom 36. stav 6. tačka 3) Pravilnika).

 

6. UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U  SKLADU
SA CARINSKIM PROPISIMA

6.1 Vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko
oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara

 

Ovde se unosi vrednost uvezenih:
– letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u
međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i dobara namenjenih opremanju tih
letilica;
– brodova koji se pretežno koriste uz naknadu u
međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i dobara namenjenih opremanju tih
brodova;
– dobara koja se unose u slobodnu zonu, a za koja bi
obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada
bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

– dobara koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji
zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom
Srbijom, a tim ugovorom je predviđeno da se iz dobijenih novčanih
sredstava neće plaćati troškovi poreza;
– dobara koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu,
odnosno zajmu, zaključenim između državne zajednice Srbija i Crna Gora,
odnosno Republike Srbije i međunarodne finansijske organizacije, odnosno
druge države, kao i između treće strane i međunarodne finansijske
organizacije, odnosno druge države u kojem se Republika Srbija pojavljuje
kao garant, odnosno kontragarant, ako je tim ugovorima predviđeno da se
iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza;
– dobara koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora,
ako je tim ugovorima predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih
ugovora o donaciji, odnosno kreditu ili zajmu;
– zakonskih sredstava plaćanja, osim papirnog i kovanog
novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima
numizmatičku vrednost;
– akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti,
poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica;
– ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija,
krvi i majčinog mleka;
– dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji,
odnosno kao humanitarna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuju
donacije, odnosno humanitarna pomoć;
– dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku
vraćaju kao neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje
proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila
izvezena;
– dobara po osnovu zamene u garantnom roku;
– čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i
distributivne mreže, i to: električne energije, prirodnog gasa i
energije za grejanje, odnosno hlađenje,
– dobara koja lica, osim fizičkih – besplatno prime iz
inostranstva ili su nabavljena iz sredstava koja su dobila iz
inostranstva kao novčanu pomoć, ako je namenjena otklanjanju posledica
prouzrokovanih elementarnim nepogodama (zemljotresi, poplave, suše,
ekološki udesi i sl.), ratom ili oružanim sukobom i dr.
Iskazuje se i vrednost dobara koja se unose sa
teritorije APKM, čiji unos je oslobođen PDV-a.
Uvoz po članu 26. ZPDV-a se ovde ne unosi – osim za
zamenu dobara u garantnom roku.

6.2 Uvoz dobara na koji se plaća PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

6.2.1

Osnovica za uvoz dobara

 

 

Iskazuje se vrednost uvezenih dobara utvrđena po
carinskim propisima – podaci o iznosu osnovice za obračunavanje PDV za
uvoz dobara.

6.2.2

Povećanje osnovice za uvoz dobara

 

 

Iskazuje se podatak o iznosu za koji je povećana
osnovica za obračun PDV-a pri uvozu a po odgovarajućem carinskom dokumentu.

6.2.3

Smanjenje osnovice za uvoz dobara

 

 

Iskazuje se podatak o iznosu za koji je smanjena
osnovica za obračun PDV-a pri uvozu a po odgovarajućem carinskom dokumentu.

6.3

Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara
(6.1 + 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3).
– automatski se unosi podatak

 

   6.4

Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, koji se može
odbiti kao prethodni porez

 

Unosi se samo PDV koji obveznik može da odbije kao
prethodni porez u određenom poreskom periodu jer ispunjava uslove,
nezavisno od toga da li će ga stvarno iskoristiti ili ne! Ovo je važno
zbog onih koji nemaju pravo na odbitak PDV-a, odnosno zbog uvoza za koji
obveznik nema pravo na odbitak (npr. za uvoz automobile).

Povećanje obračunatog PDV-a na osnovu odluke carinskog
organa, unosi se ovde u poreskom periodu kada je plaćen taj PDV.

Kada je u pitanju smanjenje PDV-a plaćenog kod uvoza,
takođe na osnovu odluke carinskog organa, ono će se iskazivati u polju 8e.6.

DEO 7. Obrasca POPDV – popunjava se na osnovu evidencije iz
člana 11. Pravilnika i u skladu sa čl. 35. koji jeste menjan.

 

 

7. NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

 

Vrednost dobara i usluga

PDV nadoknada

7.1

Vrednost primljenih dobara i usluga, uključujući i
povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti

 

 

Unosi se podatak o ukupnom iznosu – vrednosti nabavke
u poreskom periodu, bez obzira da li je plaćena i da li je obveznik PDV-a
stekao pravo na odbitak PDV nadoknade. Unosi se i vrednost  koja se
realizuje kompenzacijom, kao i povećanje te vrednosti ili smanjenje.

Podatak sa ovog polja iskazuje se u polju 007 PP PDV.

7.2

Vrednost plaćenih dobara i usluga

 

Ako je vrednost dobara i usluga plaćena
poljoprivredniku u poreskom periodu koji prethodi poreskom periodu u
kojem je poljoprivrednik izvršio promet dobara i usluga (avansno), unosi
se podatak o vrednosti plaćenih dobara i usluga za poreski period u
kojem je poljoprivrednik izvršio promet tih dobara i usluga.

Znači, unapred plaćanje, bez nabavke – NE UNOSI SE!

Ako se plaćanje vrši kompenzacijom, podatak se unosi u
trenutku nabavke od poljoprivrednika. Pri tome, taj podatak, s obzirom
na to da
je u pitanju promet dobara a ne nabavka, obveznik iskazuje u delu 3 na
polju 3.2.

7.3

Plaćena PDV nadoknada

 

 

Iskazuje se iznos PDV nadoknade koja je u poreskom
periodu plaćena poljoprivredniku na njegov račun, ili račun štednje
nezavisno od toga kada je nabavka izvršena.

 

7.4

Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao
prethodni porez

 

Iskazuje se iznos PDV nadoknade u poreskom periodu,
koju obveznik može odbiti nezavisno od toga da li će je i odbiti ili ne.
Može se odbiti samo ako je plaćena poljoprivredniku koji je isporučio
dobra ili usluge – lice sa priznanice.

DEO 8. Obrasca POPDV – popunjava se na osnovu evidencije iz
člana 12. Pravilnika i u skladu sa čl. 36. koji jeste menjan.

Upravo ovde je bitno, ako je moguće, da se dobavljači
klasifikuju u tri kategorije, s obzirom na to da su svi vezani za iskazivanje podataka
u delu 8 POPDV, za promet u Srbiji, a to su:

1) Dobavljače obveznike PDV-a (bez obzira da li su pravna lica,
preduzetnici, stranci u Srbiji, fiz. lica…) – nabavke od njih se iskazuju u 8a,
8b i 8v

3) Dobavljače STRANA lica koja nisu u PDV a vrše promet  –
nabavke od njih se iskazuju u 8g

i opet, posebno

2) Dobavljači domaća lica koja NISU u PDV (bilo koja) – nabavke
od njih se iskazuju u 8d – 8d.2 i 8d.3

i

4) Dobavljači – za promet koji nam je izvršen van Srbije.

Podaci se iskazuju kada se poseduje dokument o nabavci –
račun, ili drugi dokument koji ima podatke kao račun, uz izuzetke – kada je
sticalac poreski dužnik.

Podaci o nabavkama bez naknade – pravilo postupanja je:

Uvek kada je dobavljač poreski dužnik – NE mora sticalac da unosi podatak bez računa.

Uvek kada dobavljač NIJE poreski dužnik – MORA sticalac da unosi podatak, kao poreski dužnik – shodno članu 43. Pravilnika,
kada postoji obaveza iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, podaci o iznosu
osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, utvrđuju se procenom tih iznosa
primenom člana 18. st. 1-3. Zakona.

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA,
OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a  Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika
PDV-a – promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno
pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

U pitanju je prva grupa dobavljača prema predviđenoj
podeli – obveznika PDV-a (bez obzira da li su pravna lica, preduzetnici,
stranci u Srbiji, fizička lica, PG, …
Podaci se iskazuju na osnovu dokumenta, izuzev kada je u
pitanju smanjenje osnovice i PDV-a i kada su avansi.

8a. 1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim
građevinskim objektima

 

 

 

 

Podatak se unosi na osnovu DATUMA IZDAVANJA računa –
ako je isti stigao do roka za predaju PPPDV-a. Ako nije, onda se unosi u
narednom poreskom periodu.

Primeri: Račun ima datum izdavanja 31. jul 2018. i
stigao je do 15. – unosimo ga u POPDV za jul

               
 Račun ima datum izdavanja 31. jul 2018.
i stigao je posle 15. – unosimo ga u POPDV za avgust

               
 Račun ima datum izdavanja 15. jul 2018.
i stigao je do 16. avgusta – unosimo ga u POPDV za avgust

Iskazuje se iznos osnovice i obračunatom PDV za prvi
prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima,
ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata
i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet.

Ne iskazuje se promet za koji je obveznik kao primalac
poreski dužnik (član 10. stav 2. tačka 2) i tačka 5) podtač. (1) i (3)
Zakona).

8a. 2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

 

 

 

 

Podatak se unosi na osnovu DATUMA IZDAVANJA računa –
ako je isti stigao do roka za predaju PPPDV-a. Ako nije, onda se unosi u
narednom poreskom periodu.

Iskazuje se ukupan iznos prometa koji je izvršen
obvezniku u poreskom periodu od strane drugog obveznika PDV-a, a za koji
je poreski dužnik obveznik PDV-a koji vrši promet, osim prometa sa 8a.1.

Ovaj promet obuhvata i nabavku usluga na osnovu
izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, ako je po
osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a)
ZPDV-a.

Na ovo polje ide i nabavka usluga/dobara koje
obvezniku naplaćuje lice koje nije izvršilo taj promet, po principu
„naplata u ime i za račun drugog lica“ – ako je u pitanju nabavka koja je
predmet oporezivanja PDV-a – mora da se zna ko je
izvršio promet koji je naplatilo lice koje ispostavlja račun (npr.
naplata parkinga na računu Telekoma).

Kada nije oporeziv promet – ide na polje  8v.2 – npr.
neke administrativne takse.

Za nabavke čiji je promet izvršen po čl. 35. i 36.
Zakona – unose se ulazni računi u punom iznosu. U pitanju su nabavke od
turističkih agencija ili od lica koja se bave prometom polovnih dobara
uključivši i polovna motorna vozila – kada na svom računu ne iskazuju PDV i
pozivaju se na član 36.

8a. 3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

Podatak o osnovici i PDV za promet bez naknade koji je
obvezniku izvršio drugi obveznik PDV-a iskazuje se samo ako postoji
dokument o nabavci. Ako dobavljač ne dostavi takav podatak, obveznik
NE
UNOSI NIŠTA, s obzirom na to da podatak nije obavezan, jer je poreski dužnik
isporučilac.
Ako postoji ugovor sa potrebnim podacima, samo se
unosi OSNOVICA.

8a. 4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV-a po osnovu izmene osnovice – povećanje

 

 

 

 

Podatak se unosi na osnovu DOBIJENOG DOKUMENTA – ako
je isti stigao do roka za predaju PPPDV-a. Ako nije, onda se unosi u
narednom poreskom periodu.
Iskazuje se iznos za koji je povećana osnovica za
nabavljena dobra i usluge i iznos za koji je povećan prethodni PDV po
osnovu povećanja osnovice (po primljenim dokumentima – knjižnim zaduženjima o
povećanju naknade i PDV).

8a. 5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka
PDV-a po osnovu izmene osnovice – smanjenje

 

 

 

 

Izuzetak od pravila:

SMANJENJE prethodnog poreza (PDV) vrši se bez dokumenta
o smanjenju odbitnog PDV-a (za ugovorne popuste bilo koje vrste), obveznik je
DUŽAN da koriguje PDV u poreskom periodu kada po ugovoru nastaje pravo
na popust, bonus, kasa-skonto!

Ovde podatak može biti sa predznakom „minus“.

8a. 6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge
(8a.1 + 8a.2 + 8a.3 + 8a.4 + 8a.5)

 

 

 

 

– automatski se unosi podatak.

U slučaju negativnog rezultata, automatski se zbir
osnovice svodi na 0.

8a. 7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog
prometa i PDV-a po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

Izuzetak od pravila – član 2a Pravilnika
AVANSI se unose na polje za OSNOVICU kada su plaćeni –
bez obzira da li imamo avansni račun ili ne.
PDV – samo po avansnom računu ide ovde a po konačnom
računu na odgovarajuće polje za PDV.

8a. 8

Ukupno obračunat PDV od strane obveznika PDV-a –
prethodnog učesnika u prometu
(8a.1 + 8a.2 + 8a.3 + 8a.4 + 8a.5 + 8a.7)

 

 

 

 

– automatski se unosi podatak.
U slučaju negativnog rezultata, automatski se zbir
osnovice svodi na 0.
 

8b  Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika
PDV-a – promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

OSNOVICA

Opšta stopa

Posebna stopa

U pitanju je prva grupa dobavljača prema predviđenoj
podeli – obveznika PDV-a (bez obzira da li su pravna lica, preduzetnici,
stranci u Srbiji, fizička lica, PG, … obveznik kao sticalac dobara ili
primalac usluga – PDV dužnik.
Podaci se iskazuju na osnovu dešavanja – ne čeka se
dokument.

8b. 1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

Podatak o osnovici se unosi na osnovu DEŠAVANJA – ne
čeka se račun – pošto je sticalac poreski dužnik – PDV se iskazuje u
delu 3a. Ako nema dokumenta do roka za predaju PP PDV i POPDV – iznosi
se utvrđuju PROCENOM.

Iskazuje se iznos osnovice i obračunatom PDV za prenos
prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama
u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za
koji je poreski dužnik primalac tj.  iskazuje se promet  iz član 10.
stav 2. tačka 2) i tačka 5) podtač. (1) i (3) Zakona – promet kod
realizacije ugovora o hipoteci (koji može biti i prvi prenos prava
raspolaganja na novoizgrađenom objektu, ali i promet za koji je ugovoreno
oporezivanje PDV), odnosno u izvršnom postupku koji može biti oporeziv
samo ako je reč o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenom
objektu (prenos se ovde ne vrši na osnovu ugovora, jer nije moguće
ugovaranje obračuna PDV).

8b. 2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

 

 

Podatak o osnovici se unosi na osnovu DEŠAVANJA – ne
čeka se račun – pošto je sticalac poreski dužnik – PDV se iskazuje u
delu 3a. Ako nema dokumenta do roka za predaju PP PDV i POPDV – iznosi
se utvrđuju PROCENOM.

Iskazuje se ukupan iznos prometa koji je izvršen
obvezniku u poreskom periodu od strane drugog obveznika PDV, a za koji
je poreski dužnik obveznik PDV primalac dobara i usluga, osim prometa sa
8b.1. Obuhvata promet po čl. 10. stav 2. tač. 1), 3), 4) i tač. 5)
podtačke (2) i (3) ZPDV.

8b. 3

Dobra i usluge, bez naknade

 

 

Podatak o osnovici se unosi na osnovu DEŠAVANJA – ne
čeka se račun – pošto je sticalac poreski dunik – PDV se iskazuje u delu
3a. Ako nema dokumenta do roka za predaju PP PDV i POPDV – iznosi se
utvrđuju PROCENOM.

Podatak se iskazuje samo za promet bez naknade koji
jeste predmet oporezivanja (promet koji ima poresko oslobođenje spada u
predmet oporezivanja). Npr. predmet oporezivanja nije promet za koji
dobavljač nije imao pravo na odbitak PDV-a, tako da je bitno da se dobije
informacija o tome u momentu dešavanja – bez čekanja dokumenta.

8b. 4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge – povećanje

 

 

Podatak o osnovici se unosi na osnovu DEŠAVANJA – ne
čeka se račun – pošto je sticalac poreski dužnik – PDV se iskazuje u
delu 3a. Ako nema dokumenta do roka za predaju PP PDV i POPDV – iznosi
se utvrđuju PROCENOM.

8b. 5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge – smanjenje

 

 

Podatak o osnovici se unosi na osnovu DEŠAVANJA – ne
čeka se račun – pošto je sticalac poreski dužnik – PDV se iskazuje u
delu 3a. Ako nema dokumenta do roka za predaju PP PDV-a i POPDV-a – iznosi
se utvrđuju PROCENOM.

Podatak treba da se unosi sa predznakom minus.

8b. 6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge
(8b.1 + 8b.2 + 8b.3 + 8b.4 + 8b.5)

 

 

– automatski se unosi podatak.

U slučaju negativnog rezultata, automatski  zbir
osnovice svodi se na 0.

8b. 7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog
prometa (avans)

 

 

AVANS se unosi kada je plaćen dobavljaču – bez obzira
da li je do predaje PP PDV-a i POPDV-a stigao avansni račun ili ne. PDV
obavezno – utvrđen internim obračunom kao poreski dužnici – u deo 3a.

Tiče se plaćenog avansa za bilo koji promet iz polja
8b.1, 8b.2 i 8b.3.

 

 

8v Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika
PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza
obračunavanja PDV iz tač 8a i 8b

Naknada / vrednost

U pitanju je prva grupa dobavljača prema predviđenoj
podeli – obveznika PDV-a (bez obzira da li su pravna lica, preduzetnici,
stranci u Srbiji, fizička lica, PG, … .
Ovaj deo obuhvata nabavke dobara i usluga za koje ne
postoji obaveza obračunavanja PDV-a, jer je u pitanju poresko oslobođenje
ostvareno ili je u pitanju nabavka koja se ne smatra prometom dobara i
usluga u smislu člana 6. i 6a Zakona i dr.
Zato se podaci iskazuju na osnovu računa ili drugih
dokumenata koji imaju potrebne podatke (JCI, Ugovor).

8v. 1

Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa
članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa
članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući povećanja,
odnosno smanjenja te naknade

 

Podatak o osnovici se unosi na osnovu DOKUMENTA –
sticalac nije poreski dužnik –

Ako nema dokumenta do roka za predaju PP PDV-a i POPDV-a –
NE iskazuje se podatak.

8v. 2

Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1
uključujući povećanja, odnosno smanjenja te naknade

 

 

1. Ovde ide usluga prevoza dobara koja se uvoze iako
je taj prevoz ušao u osnovicu za uvoz DOBARA – koja je iskazana na polju
6.2.1. Razlog: uvoznik dobija račun od prevoznika koji plaća za USLUGU,
koji posebno knjiži/evidentira u evidenciji za PDV i mora da ga iskaže
ovde, s obzirom na to da je taj prevoz oslobođen po čl. 24. Zakona – kada je
ušao u osnovicu za carinjenje! Ako nije, iskazuje se na odgovarajućem polju
kao nabavka na koju se obračunava PDV.

2. Nabavka usluge/dobara koje obvezniku naplaćuje
lice koje nije izvršilo taj promet po principu „naplata u ime i za račun
drugog lica“ – iskazuje se ovde ako je u pitanju naplata koja nije predmet
oporezivanja PDV-a – zato mora da se zna ko je izvršio promet, odnosno da
li je oporeziv ili ne. Kada je oporeziv promet – ide na 8a.2.

Iskazuje se podatak za nabavku dobara i usluga od
obveznika PDV-a na teritoriji Republike Srbije za promet koji je oslobođen PDV po
čl. 24. i 25. Zakona, pa se iskazuje i provizija banaka za platne
usluge, plaćena kamata (kao rashod), prevozne usluge za promet u
tranzitu, zatim zamena dobara u garantnom roku, dobijeni poslovni
uzorci, reklamni materijal, itd.

8v. 3

Dobra i usluge bez naknade, osim iz tačke 8v.1

 

Podatak se iskazuje samo ako postoji DOKUMENT – račun,
ugovor, itd. U pitanju su nabavke od obveznika PDV-a dobara i usluga – promet
koji je oslobođen PDV po čl. 24. i 25. Zakona.

8v. 4

Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i
usluga  (8v.1 + 8v.2 + 8v.3)
– automatski se unosi podatak.

 

 

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV.a – promet za koji postoji obaveza
obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

U pitanju je nabavka od druga grupe dobavljača – strana
lica koja nisu u Srbiji PDV obveznici, a vrše promet dobara ili usluga
za koji je primalac poreski dužnik (član 10. stav 1. tačka 3) Zakona).
PDV koji je obračunat na ovu osnovicu iskazuje se u
polju 3a.2.
Podaci se iskazuju na osnovu DEŠAVANJA – ne čeka se
dokumentacija (račun, ugovor, itd.) – član 2a Pravilnika.

8g. 1

Dobra i usluge

 

 

Osnovica se unosi bez obzira što nam nije stigao račun
– u pitanju je nabavka za koju obveznik PDV SAČINJAVA INTERNI RAČUN u
smislu člana 24b Pravilnika o računima.
Iskazuje se ukupan iznos osnovice za nabavke dobara i
usluga (promet za koji se smatra da mu je mesto prometa u Republici Srbiji u
skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, i osnovicu po osnovu izdatog računa za
usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona ako je po osnovu tog računa
nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) ZPDV-a (prenos,
ustupanje i davanje na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata,
licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine).
Za usluge se mora voditi računa o osnovici jer u nju
ulazi porez po odbitku, ako ga ima!

8g. 2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

Osnovica se unosi bez obzira što nam nije stigao račun
ili dokument – u pitanju je nabavka za koju obveznik PDV SAČINJAVA INTERNI
RAČUN  – Promet bez naknade svih dobara i usluga navedenih pod 8g.1 koji
jeste predmet oporezivanja PDV-a.
Iskazuje se podatak o iznosu osnovice za nabavljena
dobra i usluge bez naknade – promet za koji je poreski dužnik primalac
dobara i usluga shodno članu 10. stav 1. tačka 3) Zakona (promet bez
naknade koji je oporeziv PDV i koji se smatra izvršenim u Republici
Srbiji u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona). Ako strano lice ne izda račun
za taj promet, osnovica se utvrđuje  procenom.
Ovde nije bitan porez po odbitku, plaća se samo kada
se vrši isplata stranom licu, pa tada i utiče na osnovicu.

8g. 3

Izmena osnovice – povećanje

 

 

Povećanje osnovice za nabavke iz 8g.1 i 8g.2, vrši se
bez obzira da li postoji dokument ili ne! Ako postoji ugovor, može i na
osnovu njega.

8g. 4

Izmena osnovice – smanjenje

 

 

Smanjenje osnovice za nabavke iz 8g.1 i 8g.2, vrši se
bez obzira da li postoji dokument ili ne! Ako postoji ugovor, može i na
osnovu njega.

8g. 5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge
(8g.1 + 8g.2 + 8g.3 + 8g.4)
– automatski se unosi podatak.

 

 

8g. 6

Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

AVANS se unosi kada je PLAĆEN – bez obzira da li
postoji dokument ili ne – PDV se unosi samo po internom obračunu kao
poreski dužnici – računu – član 2a Pravilnika.

 

 

8d Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

Naknada/vrednost

U pitanju su nabavke od stranih i domaćih lica za koje
ne postoji obaveza obračuna PDV-a.

Podaci se iskazuju na osnovu DOKUMENTA – čeka se
dokumentacija (račun, ugovor, itd.).

Ovde se NE iskazuju AVANSI – podaci su samo na osnovu
prometa.

8d. 1

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica
koja nisu obveznici PDV-a – promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja
PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge,
uključiv i nabavku bez naknade

 

Iskazuje se naknada za promet koji vrše strana lica u
Republici Srbiji, a koji je oslobođen po čl. 24. i 25. ZPDV-a (npr. usluge
posredovanja kod izvoza dobara ili ako strano lice daje u zakup
zemljište).

U ovom polju se iskazuje i moguće povećanje ili smanjenje
naknade.

8d. 2

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa
teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i o povećanju, odnosno
smanjenju naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade.

 

Iskazuju se nabavke usluga po osnovu nabavki od bilo
kojih lica koja nisu u PDV-u i to:

– malih obveznika (iz člana 33. ZPDV-a);

– lica koja nisu poreski obveznici u smislu člana 9.
stav 1. ZPDV-a; i

– fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost (npr.
usluge po ugovoru o delu, autorskom, privremenim i povremenim poslovima,
zakupu i sl.), kao i nabavka dobara od fiz. lica – kada npr. vrše prodaju
svoje imevine (zemljište i dr.). Unosi se i deo sa računa omladinske ili
studentske zadruge – deo koji se isplaćuje fizičkom licu (provizija ide
na 8a.2).

U ovom polju se iskazuje i moguće povećanje ili smanjenje
naknade.

Za nabavke od fizičkih lica po ugovorima – unosi se
bruto iznos.

8d. 3

Dobra i usluge nabavljeni VAN Republike, kao i o
povećanju, odnosno smanjenju naknade za ta dobra i usluge, uključujući i
nabavku bez naknade

 

Iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet dobara
i usluga nabavljenih van Republike Srbije (bez obzira od koga: od obveznika PDV-a
ili lica koja to nisu, od stranih lica ili lica sa teritorije Republike
ili van, od pravnih ili fizičkih lica, uključivši i preduzetnike), uvećan
za iznos povećanja, odnosno umanjen za iznos smanjenja te naknade,
uključujući i vrednost dobara i usluga nabavljenih bez naknade
(npr. to može biti nabavka dobara u inostranstvu koja
se ne unose u Republiku Srbiju već se vrši npr. direktni reeksport, zatim
nabavka usluga od domaćih ili stranih lica za koje je mesto prometa van
Srbije u smislu člana 12. Zakona – smeštaj u hotelu u inostranstvu,
procena nepokretnosti u inostranstvu, seminari, prisustvo sajmovima).

Unosi se i nabavka dobara koja su uvezena, a nisu
stavljena u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

Iskazuje se i nabavka elektronskih časopisa!

U ovom polju se iskazuje i moguće povećanje ili smanjenje
naknade.

8đ Ukupna osnovica, naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga
(8a.6 + 8b.6 + 8v.4 + 8g.5 + 8d.1 + 8d.2 +
8d.3)
– automatski se unosi podatak.

 

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE
MOŽE  ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I
ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

IZNOS

Pošto je u pitanju iskazivanje PDV-a koji obveznik može da
iskoristi kao odbitni, BITNO je:

– unosi se PDV bez obzira da li će se iskoristiti ili ne
u konkretnom poreskom periodu

– banke moraju da iskazuju PDV koji mogu da odbiju, bez
obzira što su se opredelile da neće da ga koriste uopšte.

Evidencija o PDV-u koji obveznik ne može da koristi mora
da bude posebno vođena, pošto u POPDV-u nema podataka za iznos tog PDV-a ali
se PDV koji može da se odbije utvrđuje i primenom tog podatka!

8e. 1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i
usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – isporučilac dobara,
odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez
(8a.8 umanjen za iznos PDV-a koji se ne može odbiti kao
prethodni porez)

8a.8 – PDV na koji se nema pravo na odbitak

– unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV-a za
promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a
– isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao
prethodni porez (razlika između iznosa ukupno obračunatog PDV-a za promet
nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a

isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga i iznosa PDV-a koji se ne može
odbiti kao prethodni porez za nabavke);

8e. 2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i
usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara, odnosno
usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos
PDV-a koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

3a.2 – PDV na koji se nema pravo na odbitak

– unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV-a za
promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a
– primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni
porez (razlika između iznosa ukupno obračunatog PDV-a za promet nabavljenih
dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac
dobara, odnosno usluga i iznosa PDV-a koji se ne može odbiti kao prethodni
porez);

8e. 3

Ispravka odbitka – povećanje prethodnog poreza, osim po
osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza
dobara

 

– unosi se podatak o iznosu za koji je povećan odbitak
prethodnog poreza po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom, osim po osnovu
izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu PDV-a plaćenog pri
uvozu dobara (npr. po osnovu naknadnog sticanja prava na odbitak
prethodnog poreza u skladu sa članom 32a Zakona, po osnovu akta poreskog
organa, otpočinjanja PDV aktivnosti);

8e. 4

Ispravka odbitka – smanjenje prethodnog poreza, osim po
osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

 

– unosi se podatak o iznosu za koji je smanjen odbitak
prethodnog poreza po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom, osim po osnovu
izmene osnovice za promet dobara i usluga (npr. po osnovu ispravke
odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32. Zakona, na osnovu
odluke carinskog organa za uvoz dobara, po osnovu ulaganja u objekte, ako
se izgubi pravo);

8e. 5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji
se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

 

Automatski se unosi podatak o iznosu ukupno
obračunatog PDV-a za promet dobara i usluga koji obveznik može da odbije
kao prethodni porez – NEZAVISNO OD TOGA DA LI ĆE GA ODBITI ILI NE.

8e. 6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji
se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može
umanjiti obračunati PDV
(8e.5+ (5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

Ovaj iznos ne mora da bude jednak iznosu na delu 9a

Automatski se unosi podatak o iznosu ukupno
obračunatog PDV-a za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao
prethodni porez koji je uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti
obračunati PDV.
U apsolutnom iznosu – znači nezavisno od predznaka
koji nosi (- ili +).

Deo 9. Obrasca POPDV  – Ukupna vrednost nabavljenih dobara i
usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet

Prema odredbi člana 38. Pravilnika, automatski se unosi
podatak o iznosu ukupne vrednosti nabavljenih dobara i usluga, uključujući i
vrednost uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet.

9. UKUPNA VREDNOST NABAVLJENIH DOBARA I USLUGA,
UKLJUČUJUĆI I UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET (6.3+7.1+8đ)

 

 

Automatski se unosi podatak o iznosu ukupne vrednosti
nabavljenih dobara i usluga, uključujući i vrednost uvezenih dobara
stavljenih u slobodan promet.

Deo 9a Obrasca POPDV  – PDV koji se u poreskoj prijavi
iskazuje kao prethodni porez

Ovde se iskazuje PDV koji obveznik HOĆE da iskoristi kao
prethodni u poreskom periodu i taj podatak će biti prenet u 109  PP PDV

9a PDV KOJI SE U PORESKOJ PRIJAVI ISKAZUJE KAO PRETHODNI POREZ

Iznos

9a.1

PDV plaćen pri uvozu dobara

 

Unosi se podatak o iznosu PDV-a plaćenog pri uvozu
dobara koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez

9a.2

PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku

 

Samo iznos koji je plaćen na račun poljoprivredniku

9a.3

PDV po osnovu nabavki dobara i usluga, osim iz tač.
9a.1 i 9a.2

 

Unosi se podatak o iznosu PDV-a obračunatom za promet
dobara i usluga koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez,
osim iz polja 9a.1 i 9a.2

9a.4

Ukupan PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao
prethodni porez (9a.1+9a.2+9a.3)

iznos koji ide na 109
PP PDV

 

10. PORESKA OBAVEZA (5.7-9a.4)

 

 

– automatski se iskazuje podatak o poreskoj obavezi za
poreski period (razlika između iznosa ukupno obračunatog PDV i iznosa
ukupnog PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez) –
član 40. Pravilnika o evidenciji.

 

Deo 11 Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga izvršen van
Republike i drugi promet koji ne podleže PDV.

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

Ovde se iskazuje promet koji je obveznik realizovao
VAN Republike Srbije. Nabavka po osnovu prometa koji je dobavljač izvršio
van Republike, evidentirana se na 8d.3.

11.1     

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili
bez naknade

           

– unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara i
usluga koji je izvršen van Republike (npr. reeksporti).

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa
članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa
članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

 

– unosi se podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti
prenosa celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1.
tačka 1) Zakona i 6a – promet dobara i usluga koji vrši davalac
koncesije koncesionaru, odnosno koncesionar davaocu koncesije u okviru
realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima
koncesije, zaključenog u skladu sa zakonom kojim se uređuju
javno-privatno partnerstvo i koncesije, nije izvršen, ako su davalac
koncesije i koncesionar obveznici PDV-a koji bi, u slučaju kada bi se taj
promet smatrao izvršenim, imali u potpunosti pravo na odbitak prethodnog
poreza u skladu sa ovim zakonom.

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz
tačke 11.2

 

Unosi se iznos naknade za promet dobara i usluga po
osnovu:
– zamene dobara u garantnom roku,
– besplatnog davanja poslovnih uzoraka u uobičajenim
količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno
trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa,
– davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje
vrednosti, ako se daju povremeno različitim licima).

Napomena: Ako je pre izvršenog prometa dobara i usluga,
odnosno prenosa celokupne ili dela imovine iz člana 41. stav 1.
Pravilnika naplaćena naknada, odnosno deo naknade, u polja 11.1 – 11.2
unose se podaci o iznosu naplaćene naknade, odnosno dela naknade (avansne
naplate).

Napomena: Sva objašnjenja su data sa integrisanim poslednjim
izmenama i dopunama Pravilnika.

 

Ljiljana Simić, autor časopisa Poslovni savetnik