U “Službenom glasniku RS“, br. 87/2018 od 13.11.2018. godine objavljeni su tekstovi sledećih zakona:

Izvorne tekstove zakona možete preuzeti klikom na sledeći link: Zakoni

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju
Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od požara
Zakon o kritičnoj infrastrukturi
Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije
Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
Zakon o lobiranju
Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa