U „Službenom glasniku RS“, broj 2/2019 od 16. januara 2019. godine objavljene su sledeće uredbe:

Na osnovu Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, … i 47/18) doneta je:

  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade – stupila na snagu 24. januara 2019. godine

Na osnovu Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, … i 95/18), donete su:

  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika – stupila na snagu 24. januara 2019. godine
  • Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima – stupila na snagu 24. januara 2019. godine, izuzev člana 3. ove uredbe u delu koji se odnosi na učestvovanje na internom konkursu državnih službenika koji su u radni odnos na određeno vreme primljeni nakon sprovedenog javnog konkursa zbog privremeno povećanog obima posla, koji se primenjuje od 1. januara 2021. godine.
  • Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika – stupila na snagu 24. januara 2019. godine

Na osnovu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, … i 113/17 – dr. zakon i 95/18), doneta je:

  • Uredba o ocenjivanju službenika – stupila na snagu 24. januara 2019. godine

Sve izvorne kao i prečišćene tekstove pomenutih propisa, sa vezama ka primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, modelima ugovora i obrazaca, kao i komentarima, možete koristiti kao pretplatnik elektronskog pravnog izdanja Propisi.net