Na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19),
Ministar finansija donosi

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2020. godinu

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 21/2020 od 6.3.2020. godine, a stupio je na snagu 14.3.2020.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2020. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Član 2.

Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:
1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 1,92% na kratkoročne kredite u RSD;
(2) 2,71% na dugoročne kredite u RSD;
(3) 3,11% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(4) 3,87% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
(5) 2,54% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
(6) 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
(8) 3,23% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:
(1) 4,71% na kratkoročne kredite u RSD;
(2) 5,55% na dugoročne kredite u RSD;
(3) 2,64% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(4) 2,87% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(5) 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
(6) 7,52% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
(7) 4,83% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
(8) 4,05% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.
Kamatne stope iz stava 1. ovog člana primenjuju se i na zajmove.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-87/2020-04
U Beogradu, 28. februara 2020. godine

Ministar,
Siniša Mali, s.r.