Odredbama člana 4. Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 44/21 i 129/21 – u daljem tekstu: ZEF) uređena je posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost.

Početak primene obaveza propisanih ZEF, uključujući i posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost, uređen je odredbama člana 24. ZEF.

Naime, odredbom člana 24. stav 4. ZEF propisana je obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost počev od 1. maja 2022. godine.

Saglasno odredbi člana 24. stav 6. ZEF, obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.

Prema stavu 8. istog člana ZEF, obaveza elektronskog evidentiranja u vezi sa transakcijama iz člana 4. ovog zakona, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora, primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost iz člana 4. ZEF imaju:

– subjekti javnog sektora – počev od 1. maja 2022. godine;

– subjekti privatnog sektora – počev od 1. januara 2023. godine.

 

Izvor: https://www.efaktura.gov.rs/