Почев од 1. априла 2015. године пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана подноси се искључиво у електронском облику, употребом електронских сервиса Пореске управе, на Обрасцу ППДГ-2Р. У вези обрачуна и подношења пријаве за годишњи порез на доходак грађана, Министарство финансија је дало Објашњење бр. 110-00-104/2015-04 од 1. 4. 2015. године, које наводимо у наставку.

„1. Годишњи порез на доходак грађана

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, у складу са одредбом члана 87. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон и 5/2015 – усклађени дин. изн. – даље: Закон).

 

2. Порески обвезници

Сагласно одредби члана 87. став 1. Закона, обвезници годишњег пореза на доходак грађана су физичка лица која су у календарској години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, и то:

1) резиденти за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави;

2) нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.

 

3. Неопорезиви износ

Неопорезиви износ дохотка за 2014. годину је 2.211.336 динара и једнак је висини троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у 2014. години, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Према податку Републичког завода за статистику, објављеном у „Сл. гласнику РС“, бр. 8/2015, просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2014. години износи 737.112 динара.

 

4. Приходи који се опорезују

Према одредби члана 87. став 2. Закона, предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана су приходи који су исплаћени (остварени) у периоду од 1. јануара закључно са 31. децембром 2014. године, независно од тога за који су период исплаћени, и то:

1) зарада из чл. 13. до 14б Закона;

2) опорезиви приход од самосталне делатности из чл. 33. и 40. Закона;

3) опорезиви приход од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине из чл. 55. и 60. Закона;

4) опорезиви приход од издавања непокретности из члана 63. став 3. Закона;

5) опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари из члана 82. ст. 3. и 4. Закона;

6) опорезиви приход спортиста и спортских стручњака из члана 84а Закона;

7) опорезиви други приходи из члана 85. Закона;

8) приходи по основима из тач. 1) до 7) овог става, остварени и опорезовани у другој држави за обвезнике из става 1. тачка 1) члана 87. Закона.

 

5. Приходи који се умањују за плаћени порез и доприносе за обавезно социјално осигурање

Према одредби члана 87. став 3. Закона, зарада, опорезиви приход од самосталне делатности, опорезиви приход од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, опорезиви приход спортиста и спортских стручњака и опорезиви други приходи из члана 85. Закона, умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене у Републици Србији на терет лица које је остварило зараду, односно опорезиве приходе, а остали опорезиви приходи који су предмет опорезивања годишњим порезом – опорезиви приход од издавања непокретности и опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари – умањују се за порез плаћен на те приходе у Републици Србији.

Дакле, за порез на доходак грађана и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене у Републици Србији на терет лица које је остварило приход умањују се:

– зарада,

– опорезиви приход од самосталне делатности,

– опорезиви приход од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине,

– опорезиви приход спортиста и спортских стручњака, и

– опорезиви други приходи из члана 85. Закона.

За порез на доходак грађана који је плаћен у Републици Србији умањују се следећи приходи:

– опорезиви приход од издавања непокретности и

– опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2014. годину износи 3.685.560 динара („Сл. гласник РС“, бр. 11/2015).

У случају да су доприноси за обавезно социјално осигурање у току 2014. године плаћени из основице која прелази износ највише годишње основице доприноса од 3.685.560 динара, обвезник има право на повраћај више плаћеног износа доприноса сагласно Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – усклађени дин. изн., 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон и 5/2015 – усклађени дин. изн.).

Одредбом члана 87. став 4. Закона прописано је да се доходак за опорезивање увећава за износ који се, у календарској години за коју се утврђује годишњи порез, обвезнику исплати по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање. Сагласно томе, износ који је у 2014. години обвезнику исплаћен по основу повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање, урачунава се у доходак за опорезивање годишњим порезом за 2014. годину. Доходак за опорезивање не увећава се за износ који је у 2014. години обвезник остварио по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање закључно за 2012. годину, сходно одредби члана 71. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 47/2013). Примера ради, ако је обвезник у 2014. години остварио повраћај доприноса за обавезно социјално осигурање за 2011, 2012. и 2013. годину, доходак за опорезивање увећава се само за износ повраћаја који је остварио за 2013. годину.

Приходи остварени и опорезовани у другој држави умањују се за порез плаћен у тој другој држави (члан 87. став 5. Закона).

 

6. Доходак за опорезивање

Сагласно одредби члана 87. став 6. Закона, доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у складу са ст. 2. до 5. овог члана и неопорезивог износа из става 1. истог члана Закона.

То значи, да се доходак за опорезивање утврђује као разлика између годишњег збира прихода (који су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана, увећаног за износ који се обвезнику исплати по основу повраћаја доприноса) остварених у 2014. години умањеног за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање (плаћене на остварени приход у тој календарској години) и неопорезивог износа од 2.211.336 динара.

Изузетно, обвезнику коме је у 2014. години вршено умањење нето прихода према одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 108/2013), доходак за опорезивање умањује се за износ за који је у 2014. години извршено умањење нето прихода.

 

7. Пореска основица

Пореску основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана представља опорезиви доходак, сагласно одредбама члана 88. Закона. Опорезиви доходак чини разлика између дохотка за опорезивање и личних одбитака из члана 88. став 1. Закона.

Према члану 88. став 1. Закона, обвезник годишњег пореза на доходак грађана има право на личне одбитке који износе:

– за обвезника – 40% од просечне годишње зараде по запосленом, што износи 294.845 динара;

– за издржаваног члана породице – 15% од просечне годишње зараде по запосленом, по члану, што износи 110.567 динара.

Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање.

Ако су два или више чланова породице обвезници годишњег пореза на доходак грађана, одбитак за издржаване чланове породице може остварити само један обвезник.

 

8. Пореска стопа

Према одредби члана 89. Закона, годишњи порез на доходак грађана обрачунава се и плаћа по прописаној пореској стопи.

Наиме, за пореског обвезника који је у календарској години остварио опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде, стопа годишњег пореза је 10%.

Уколико је порески обвезник остварио опорезиви доходак који је виши од шестоструке просечне годишње зараде, на износ који је виши од шестоструке просечне годишње зараде примењује се стопа годишњег пореза од 15%.

Према томе, ако је порески обвезник остварио опорезиви доходак у износу:

– који није виши од 4.422.672 динара – примењује се пореска стопа од 10%;

– који је виши од 4.422.672 динара – примењује се пореска стопа од 10% на износ који није виши од 4.422.672 динара, а пореска стопа од 15% на износ преко 4.422.672 динара.

 

9. Пореска пријава

Закључно са 31. мартом 2015. године пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину подносила се на Обрасцу ППДГ-2Р – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за годину, који је био прописан Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС“, бр. 49/2014 и 28/2015).

Почев од 1. априла 2015. године пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана подноси се искључиво у електронском облику, употребом електронских сервиса Пореске управе, на начин прописан правилником којим се уређује подношење пореске пријаве електронским путем, на Обрасцу ППДГ-2Р – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за годину, који је прописан

Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС“, бр. 49/2014, 28/2015 и 30/2015).

Обвезник годишњег пореза на доходак грађана који је закључно са 31. мартом 2015. године поднео пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину, непосредно или путем поште, не подноси пореску пријаву у електронском облику.

 

Пореска пријава подноси се најкасније до 15. маја 2015. године.

Пореску пријаву обвезник-резидент подноси пореском органу на чијој територији има пребивалиште, а обвезник-нерезидент пореском органу на чијој територији има боравиште.

Годишњи порез на доходак грађана утврђује решењем надлежни порески орган, на основу података из пореске пријаве, пословних књига и других података који су од значаја за утврђивање пореске обавезе.

 

НАПОМЕНА: Обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину, којима је у тој години вршено умањење нето прихода према одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, износ умањења нето прихода исказују на Обрасцу ППДГ-2Р под ред. бр. 3.13.1. – Износ умањења нето прихода.

За потребе утврђивања годишњег пореза на доходак грађана, под ред. бр. 3.14. – Доходак за опорезивање, исказује се износ који представља разлику између укупног дохотка утврђеног у складу са ст. 2. до 5. члана 87. Закона (под ред. бр. 3.12) и неопорезивог износа (под ред. бр. 3.13), као и износа за који је у 2014. години извршено умањење нето прихода (под ред. бр. 3.13.1).

Пример начина обрачуна годишњег пореза за обвезника који је остварио приход по основу зараде код једног послодавца, уговора о ауторском делу (закључених са исплатиоцима који нису сврстани у јавни сектор, као и са исплатиоцем прихода сврстаним у јавни сектор у ком случају је извршено умањење нето прихода), од давања у закуп непокретности и коме је извршен повраћај доприноса за обавезно социјално осигурање за 2013. годину:

Ред. бр.

Опис

Износ

1.

Бруто зарада

5.000.000

2.

Неопорезиви износ зараде (11.000 + 11.242 x 11)

134.662

3.

Пореска основица (1-2)

4.865.338

4.

Порез (10% x 3)

486.534

5.

Највиша годишња основица доприноса

3.685.560

6.

Доприноси на терет запосленог (19,9% x 5)

733.426

7.

Укупно порез и доприноси (4 + 6)

1.219.960

8.

Приход за опорезивање (3-7)

3.645.378

9.

Бруто ауторски хонорар

4.000.000

10.

Нормирани трошкови (43% x 9)

1.720.000

11.

Опорезиви приход (9-10)

2.280.000

12.

Порез (20% x 11)

456.000

13.

Допринос за ПИО на терет примаоца (26% x 11)*

592.800

14.

Укупно порез и доприноси (12 + 13)

1.048.800

15.

Приход за опорезивање (11-14)

1.231.200

16.

Бруто приход од издавања непокретности

4.000.000

17.

Нормирани трошкови (25% x 16)

1.000.000

18.

Опорезиви приход (16-17)

3.000.000

19.

Порез (20% x 18)

600.000

20.

Приход за опорезивање (18–19)

2.400.000

21.

Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање

100.000

22.

Укупан годишњи приход (8 + 15 + 20 + 21)

7.376.578

23.

Неопорезиви износ

2.211.336

24.

Износ умањења нето прихода**

165.000

25.

Доходак за опорезивање (22-23-24)

5.000.242

26.

Лични одбици (за обвезника и једног члана)

405.412

27.

Опорезиви доходак – пореска основица за годишњи порез (25-26)

4 594.830

28.

Опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде

4.422.672

29.

Опорезиви доходак преко шестоструке просечне годишње зараде (27-28)

172.158

30.

Порез по стопи од 10% (10% x 28)

442.267

31.

Порез по стопи од 15% (15% x 29)

25.824

32.

Годишњи порез (30 + 31)

468.091

* Ради приказа начина обрачуна претпостављено је да је обвезник приходе остварио после 1. августа 2014. године, од када је стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 26%, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 57/2014).

** Уноси се износ за који је у 2014. години извршено умањење нето прихода обвезника, сагласно Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 108/2013).“