Kada će svi registrovani preduzetnici
dobiti rešenja o paušalnom oporezivanju?

Vlada Republike Srbije usvojila je 25. 8.
2017. Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i
elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne
delatnosti. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se za utvrđivanje poreza za 2015.
godinu, osim pojedinih članova koji će se primenjivati za utvrđivanje poreza za
2018. godinu.

Poreska uprava će do kraja oktobra,
nakon sprovođenja odgovarajućih aktivnosti neophodnih za implementaciju Uredbe,
utvrditi poreske obaveze i doneti rešenja obveznicima.

 

Zašto rešenja za određene grupe obveznika
nisu bila do sada izdata?

Rešenja do sada nisu mogla biti izdata jer
su rešenjem poreskog organa aktivnosti na utvrđivanju obaveza za obveznike koji
pripadaju petoj grupi delatnosti i koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni
prihod, morale da sačekaju izmenu navedene uredbe.

 

Da li su šifre delatnosti iz oblasti
informacionih tehnologija donošenjem navedene uredbe prebačene iz jedne grupe
obveznika u drugu?

Ne. Jedan broj šifara pretežne
delatnosti vezanih za informacione tehnologije, nalazi se u grupi tri (2611, 2612, 2620,
2630, 2640, 2680, 2711, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190, 6209, 9511,
9512), dok su određene šifre (5829, 6201, 6202, 6203, 6311, 6312) bile i ostale
u grupi pet, zbog čega je utvrđivanje obaveza rešenjem poreskog organa za
obveznike iz ove grupe moralo da sačeka izmenu navedene uredbe.

 

Da li će se nakon usvajanja Uredbe
povećati poreske obaveze paušalnim obveznicima?

Izmenama Uredbe je propisano da se
paušalni prihod preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za
utvrđivanje visine paušalnog prihoda, može uvećati u odnosu na prethodnu godinu najviše
do 10% ukoliko su elementi iz člana 6. Uredbe (kojima se vrši korekcija polazne
osnovice) ostali isti i ukoliko su vrednovani na isti način kao za godinu koja
prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

To znači da se za obveznike iz pete
grupe delatnosti, kojima do sada Poreska uprava nije izvršila utvrđivanje
poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu, procenat povećanja polazne
osnovice može uvećati maksimalno do 10% u odnosu na prethodnu godinu, a na taj način će poreski
obveznici biti zaštićeni od nagle promene visine poreske obaveze koja bi im
mogla ugroziti poslovanje.

 

Da li će se izaći u susret poreskim
obveznicima koji do sada nisu plaćali porez i koji u kratkom roku od 15 dana
moraju da uplate ukupan iznos poreske obaveze?

Na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog
obveznika Poreska uprava može da,
u celosti ili delimično, odloži plaćanje dugovanog poreza,
pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja
neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom
obvezniku.

Odlukom ministra ili lica koje on
ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice
Poreske uprave – može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate,
ali najduže do 60 meseci.

 

Da li će ubuduće rešenja za paušalno
oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti stizati
redovno?

Da. Usvajanjem Uredbe o izmenama i
dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno
oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti stekli su se
uslovi da se ubuduće rešenja izdaju redovno svake godine.

Aktivnosti na utvrđivanju obaveza
paušalno oporezovanim poreskim obveznicima mogu otpočeti nakon objavljivanja
prosečnih zarada u gradu odnosno opštini od strane Republičkog zavoda za
statistiku, a to je krajem januara tekuće godine za prethodnu godinu. Poreska
uprava nastoji da u optimalnom roku sprovede sve aktivnosti vezane za
utvrđivanje obaveze i iste otpočne u prvom kvartalu tekuće godine.

 

Zbog čega nije moguće da svi
preduzetnici unapred znaju koliki će im biti iznos poreskih obaveza?

Poreska osnovica (paušalni prihod)
određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom, ostvarenu u Republici u
godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez i koju objavljuje
Republički zavod za statistiku, a prema grupi u koju je razvrstan poreski obveznik (prema
obimu prometa i vrsti delatnosti za koju je registrovan) i u skladu sa
korektivnim elementima iz člana 6. Uredbe kojim se poreska osnovica koriguje
(polazna poreska osnovica se uvećava odnosno umanjuje primenom sedam korektivnih
elemenata).

Nadležni poreski organ vodi računa da
utvrđena visina paušalnog prihoda odgovara visini prihoda obveznika koji pod
istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost i uzima u obzir i
sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi
način.

Preduzetnici mogu da se opredele da
porez plaćaju na stvarno utvrđeni prihod, odnosno da vode poslovne knjige po
sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva i da u njima iskazuju svoje poslovanje.
Osnovica za obračun poreza u tom slučaju je oporeziva dobit.

 

Šta će se dešavati sa paušalcima koji su
platili porez za 2015. i 2016. godinu,
tj. da li oni dobijaju nova rešenja?
Da li će plaćati razliku? Da li će im biti nadoknađen iznos ukoliko su platili
više nego što je bilo potrebno?

Poreska uprava je u prvom kvartalu 2017.
godine za vlasnike samostalne delatnosti, osim za petu grupu obveznika,
utvrdila poresku obavezu poreskim rešenjima. Tim poreskim obveznicima se neće
ponovo donositi rešenja.

Ukoliko je poreski obveznik uplatio veći
iznos poreza i doprinosa po osnovu akontacija od onog koji je utvrđen novim
rešenjem, isti može da koristi kao poreski kredit ili da traži da se izvrši
povraćaj sredstava.

Ukoliko je poreski obveznik uplatio manji
iznos poreza i doprinosa po osnovu akontacija od onog koji je utvrđen novim
rešenjem, moraće da uplati razliku.

 

Dodatno pojašnjenje kako će porez biti
obračunavan

Poreska osnovica (paušalno utvrđeni
prihod) određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu u odnosu na paušalnu
grupu u koju je prema obimu prometa i vrsti delatnosti za koju je registrovan, razvrstan poreski
obveznik. Tako dobijena polazna osnovica koriguje se korektivnim elementima. Za svakog poreskog
obveznika inspektor u postupku utvrđivanja paušalnog prihoda sagledava elemente
koji su od uticaja na istu – mesto na kojem se radnja nalazi, broj zaposlenih
radnika, tržišne uslove u kojima se delatnost obavlja, površinu lokala, starost obveznika i
njegovu radnu sposobnost, visinu prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim
uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost i ostale okolnosti koje utiču na
ostvarivanje dobiti, a to su elementi koje je potrebno utvrditi u svakom
pojedičnom slučaju.

 

Kontakt za dodatna pitanja:

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja
poreski obveznici se mogu obratiti Kontakt centru Poreske uprave na telefon
0700-700-007, za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici
Srbiji, kao i na telefon 011/33-10111, za pozive sa
mobilnog telefona ili iz inostranstva.

Radno vreme Kontakt centra je svakog
radnog dana od 8 do 18 sati.

<<