Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonski propisi posebnu pažnju posvećuju obavezama poslodavaca po osnovu nastanka povreda na radu ili profesionalnih oboljenja.

Članom 50. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon) utvrđena je obaveza poslodavca da:

1) odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu na radu i povredu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih;

2) najkasnije u roku od tri uzastopna radna dana od dana saznanja prijavi nadležnoj inspekciji rada profesionalno oboljenje.

Iz navedenog nedvosmisleno proizlazi obaveza poslodavca da, kada dođe do povrede na radu njegovog zaposlenog, to odmah prijavi nadležnoj inspekciji rada radi vršenja uviđaja.

Prijavljivanje se vrši najbržim putem (telefon, faks, elektronski), ali o prijavljivanju mora da postoji i pisani trag. Uz to, poslodavac je na isti način dužan da povredu na radu svog zaposlenog prijavi i nadležnom organu unutrašnjih poslova, zato što uzrok nastanka povrede na radu može biti iz nadležnosti tog organa (tuča, utvrđivanje nastanka povreda bez očevidaca i sl.)…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.