Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник
РС“, бр.18/16, 108/16 и 113/17) који je ступио на снагу 8. марта 2016.
године и Закон о запосленима у јавним службама који је ступио на снагу
25. децембра 2017. године, почињу са применом од 1. јануара 2019.
године.

Закон о запосленима у јавним службама односи се на:

 • јавне службе основане у складу са Законом о јавним службама –
  установе у области образовања, науке, културе, физичке културе,
  ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне
  заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене
  заштите животиња;
 • организације обавезног социјалног осигурања;
 • правна лица која се оснивају или делују у складу са прописима о
  јавним службама – установе у области туризма и све друге установе које
  се по посебном закону оснивају и делују као јавне службе (Фонд
  солидарности, Завод за заштиту природе, Правосудна академија, Академска
  мрежа Републике Србије, Акредитационо тело, Институт за стандардизацију,
  Републички завод за социјалну заштиту и др).

Закон о запосленима у јавним службама не примењује се на јавна
предузећа и установе које у скаду са законом имају обавезу
приватизације.

У складу са усвојеним законима, у 2018. години произилазе следеће
обавезе за правна лица на чије запослене се примењују одредбе ових
закона:

 1. У року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона о запосленима у јавним службама
  (до 24. марта 2018. године) послодавци имају обавезу да донесу
  Правилник о организацији и систематизацији послова усклађен са одредбама
  закона којим се уређује систем плата у јавном сектору и овог закона

  • Правилник доноси директор уз претходно прибављену сагласност
   органа управљања (осим ако законом којим се уређује рад јавне службе
   није другачије одређено у ком случају се примењују одредбе посебног
   закона) и након затраженог мишљења репрезентативног синдиката код
   послодавца у складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним
   службама;
  • обавезни елементи Правилника утврђени су чланом 30. Закона о запосленима у јавним службама;
  • при доношењу Правилника, јавне службе су дужне да се придржавају
   начела за његову израду прописаних чланом 31. Закона о запосленима у
   јавним службама;
  • јавне службе које су директни и индиректни корисници буџета РС,
   АП или ЈЛС или корисници средстава организација обавезног социјалног
   осигурања дужне су да називе радних места ускладе са називима радних
   места из Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим
   организацијама у јавном сектору (у даљем тексту: Каталог радних места);
  • остале јавне службе које нису дирекни или индиректни корисници
   буџета или корисници средстава организација обавезног социјалног
   осигурања називе радних места утврђују својим Правилником при чему воде
   рачуна да називи упоредивих радних места, односно радних места на којима
   се обављају исти или слични послови као на радним местима која се
   утврђују актом Владе, одговарају у што већој мери називима из Каталога
   радних места (ради се о помоћним и техничким пословима, пословима
   подршке делатности јавне службе који су утврђени у Каталогу радних места
   као заједнички послови).
 2. Јавне службе дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу Правилника донесу решења којим се утврђују називи радних места чије послове запослени обављају у складу са називима из Правилника
  • ова решења достављају се запосленима и она мењају се по сили
   закона одредбе уговора о раду које се односе на називе послова које
   запослени обављају;
  • наведеним решењима не може да се врши премештај запослених на друге послове код послодавца.
 3. У року од 30 дана од дана доношења решења јавне
  службе су дужне да пријаве податак о радним местима из решења у
  Регистар запослених, изабраних, именованих и постављених лица у јавном
  сектору.
 4. Јавне службе дужне су да до почетка примене закона донесу решења о коефицијентима за запослене у складу са одредбама Закона о запосленима у јавним службама 
  • коефицијенти за радна места која се утврђују Каталогом радних
   места биће утврђена актом Владе који ће бити донет у току 2018. године,
   након чијег ступања на снагу ће јавне службе донети одговарајућа решења о
   кефицијентима;
  • oкоефицијенти за радна места у јавним службама које радна места
   утврђују својим Правилницима (јавне службе које нису директни или
   индиректни корисници буџета или корисници средстава организација за
   обавезно социјално осигурање) утврђују се општим актом те јавне службе
   (колективни уговор или Правилник о раду) који се доноси уз претходно
   прибављену сагласност оснивача (члан 110. ст. 4. и 5. Закона о
   запосленима у јавним службама).
 5. Јавне службе су дужне да до почетка примене закона,
  ускладе своје Правилнике о раду са одредбама овог закона, ако се права,
  обавезе и одговорности запослених утврђују Правилником о раду.

 

Извор: сајт Министарства државне управе и локалне самоуправе