– Мишљење Комисије за хартије од вредности

Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) је дана 4. октобра 2016. године примила захтев подносиоца захтева за давање мишљења.

У захтеву се наводи:
– да су Законом о преузимању акционарских друштава („Сл. гласник“, бр. 46/06, 107/09 и 99/11) (у даљем тексту: Закон о преузимању) уређени услови и поступак за преузимање акционарских друштава; да је одредбом члана 6. став 5. тог закона, прописана обавеза објављивања понуде за преузимање када лице које је на основу понуде за преузимање стекло 75% или више акција с правом гласа, када:
– након понуде за преузимање стекне најмање додатних 5% акција са правом гласа циљног друштва;
– у току 18 узастопних месеци стекне најмање 3% додатних акција са правом гласа истог циљног друштва.
Имајући у виду наведено, подносилац захтева моли за мишљење Комисије о обавезности објављивања понуде за свако наредно стицање акција са правом гласа циљаног акционарског друштва, односно о томе да ли ова обавеза постоји приликом сваког наредног, а не само првог следећег стицања акција под условима из члана 6. став 5. Закона о преузимању.
Поводом наведеног захтева, Комисија за хартије од вредности, на основу члана 243. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 и 112/15) (у даљем тексту: Закон), на 365. седници VIII сазива, одржаној 21. октобра 2016. године, донела

М И Ш Љ Е Њ Е

Комисија за хартије од вредности, мишљења је да је у случају наступања услова предвиђених одредбама члана 6. став 5. Закона о преузимању, стицалац акција у обавези да објави понуду за преузимање први и сваки наредни пут када се наведени услови стекну, па све до стицања максималног броја акција циљног друштва.
Дакле, након што је неко лице понудом за преузимање стекло 75% или више акција са правом гласа циљног друштва, то лице је обавезно да, уколико након тога стекне 5% или више акција са правом гласа циљног друштва, или у току 18 узастопних месеци стекне најмање 3% додатних акција са правом гласа циљног друштва, обавезно је да објави понуду за преузимање не само први пут када на описани начин стекне акције, већ и сваки наредни пут када под наведеним условима стекне нових 5% односно 3% акција са правом гласа истог друштва. Ово значи да се обавеза упућивања понуде за преузимање стицаоца не исцрпљује упућивањем само прве понуде за преузимање након што је то лице стекло 75% акција са правом гласа, већ она постоји и надаље у свакој наредној ситуацији стицања акција циљног друштва када стицалац стиче 5% или више, односно 3% или више акција циљног друштва под условима из члана 6. став 5. Закона о преузимању. Ова обавеза лица које стиче акције циљног друштва постоји све до момента када он стекне максималан могући број акција са правом гласа тог друштва.
У прилог оваквом мишљењу Комисије говори и чињеница да из одредаба члана 6. став 1. и 4., као и члана 9. Закона о преузимању, произлази да обавеза објављивања понуде за преузимање постоји увек и сваки пут када неко лице стекне више од 25% акција са правом гласа циљног друштва. Наиме, свако стицање акција са правом гласа, макар то била и једна акција, уколико стицалац већ има више од 25%, а мање од 75% акција са правом гласа обавезује га на јавну понуду, док у случају да има 75% или више акција са правом гласа та обавеза настаје сваки пут када пoвeћa свoj прoцeнaт учeшћa зa 5% (или зa 3% у узaстoпних 18 мeсeци) у oднoсу нa прoцeнaт aкциja сa прaвoм глaсa кoje су пoсeдoвaли нaкoн пoслeдњe пoнудe зa прeузимaњe.
Други аргумент у прилог оваквог мишљења Комисије је и чињеница да одредбама члана 8. Закона о преузимању, у којем су прописани изузеци од обавезе објављивања понуде за преузимање, није прописана ситуација стицања акција са правом гласа када се оне стичу од стране већинског акционара који има 75% или више акција у случају другог или неког наредног стицања 5%, односно 3% акција са правом гласа под условима из члана 6. став 5. Закона о преузимању.
Комисија овом приликом, такође, подсећа на свој став број 2/0-03-501/1-15 од 11. децембра 2015. године према коме „зa стицaoцa и лицa кoja сa њим зajeднички дeлуjу oбaвeзa oбjaвљивaњa нoвe пoнудe зa прeузимaњe нaстaje увeк кaдa дoдaтним стицaњeм aкциja сa прaвoм глaсa пoвeћajу свoj прoцeнaт учeшћa зa 5% (или зa 3% у узaстoпних 18 мeсeци) у oднoсу нa прoцeнaт aкциja сa прaвoм глaсa кoje су пoсeдoвaли нaкoн пoслeдњe пoнудe зa прeузимaњe кojoм су стeкли 75% или вишe aкциja сa прaвoм глaсa циљнoг друштвa“.

Мишљење број: 2/0-03-473/4-16
                                                                                                                                     Председник Комисије