– Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti

Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) je dana 4. oktobra 2016. godine primila zahtev podnosioca zahteva za davanje mišljenja.

U zahtevu se navodi:
– da su Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava („Sl. glasnik“, br. 46/06, 107/09 i 99/11) (u daljem tekstu: Zakon o preuzimanju) uređeni uslovi i postupak za preuzimanje akcionarskih društava; da je odredbom člana 6. stav 5. tog zakona, propisana obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje kada lice koje je na osnovu ponude za preuzimanje steklo 75% ili više akcija s pravom glasa, kada:
– nakon ponude za preuzimanje stekne najmanje dodatnih 5% akcija sa pravom glasa ciljnog društva;
– u toku 18 uzastopnih meseci stekne najmanje 3% dodatnih akcija sa pravom glasa istog ciljnog društva.
Imajući u vidu navedeno, podnosilac zahteva moli za mišljenje Komisije o obaveznosti objavljivanja ponude za svako naredno sticanje akcija sa pravom glasa ciljanog akcionarskog društva, odnosno o tome da li ova obaveza postoji prilikom svakog narednog, a ne samo prvog sledećeg sticanja akcija pod uslovima iz člana 6. stav 5. Zakona o preuzimanju.
Povodom navedenog zahteva, Komisija za hartije od vrednosti, na osnovu člana 243. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/11 i 112/15) (u daljem tekstu: Zakon), na 365. sednici VIII saziva, održanoj 21. oktobra 2016. godine, donela

M I Š LJ E NJ E

Komisija za hartije od vrednosti, mišljenja je da je u slučaju nastupanja uslova predviđenih odredbama člana 6. stav 5. Zakona o preuzimanju, sticalac akcija u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje prvi i svaki naredni put kada se navedeni uslovi steknu, pa sve do sticanja maksimalnog broja akcija ciljnog društva.
Dakle, nakon što je neko lice ponudom za preuzimanje steklo 75% ili više akcija sa pravom glasa ciljnog društva, to lice je obavezno da, ukoliko nakon toga stekne 5% ili više akcija sa pravom glasa ciljnog društva, ili u toku 18 uzastopnih meseci stekne najmanje 3% dodatnih akcija sa pravom glasa ciljnog društva, obavezno je da objavi ponudu za preuzimanje ne samo prvi put kada na opisani način stekne akcije, već i svaki naredni put kada pod navedenim uslovima stekne novih 5% odnosno 3% akcija sa pravom glasa istog društva. Ovo znači da se obaveza upućivanja ponude za preuzimanje sticaoca ne iscrpljuje upućivanjem samo prve ponude za preuzimanje nakon što je to lice steklo 75% akcija sa pravom glasa, već ona postoji i nadalje u svakoj narednoj situaciji sticanja akcija ciljnog društva kada sticalac stiče 5% ili više, odnosno 3% ili više akcija ciljnog društva pod uslovima iz člana 6. stav 5. Zakona o preuzimanju. Ova obaveza lica koje stiče akcije ciljnog društva postoji sve do momenta kada on stekne maksimalan mogući broj akcija sa pravom glasa tog društva.
U prilog ovakvom mišljenju Komisije govori i činjenica da iz odredaba člana 6. stav 1. i 4., kao i člana 9. Zakona o preuzimanju, proizlazi da obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje postoji uvek i svaki put kada neko lice stekne više od 25% akcija sa pravom glasa ciljnog društva. Naime, svako sticanje akcija sa pravom glasa, makar to bila i jedna akcija, ukoliko sticalac već ima više od 25%, a manje od 75% akcija sa pravom glasa obavezuje ga na javnu ponudu, dok u slučaju da ima 75% ili više akcija sa pravom glasa ta obaveza nastaje svaki put kada poveća svoj procenat učešća za 5% (ili za 3% u uzastopnih 18 meseci) u odnosu na procenat akcija sa pravom glasa koje su posedovali nakon poslednje ponude za preuzimanje.
Drugi argument u prilog ovakvog mišljenja Komisije je i činjenica da odredbama člana 8. Zakona o preuzimanju, u kojem su propisani izuzeci od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, nije propisana situacija sticanja akcija sa pravom glasa kada se one stiču od strane većinskog akcionara koji ima 75% ili više akcija u slučaju drugog ili nekog narednog sticanja 5%, odnosno 3% akcija sa pravom glasa pod uslovima iz člana 6. stav 5. Zakona o preuzimanju.
Komisija ovom prilikom, takođe, podseća na svoj stav broj 2/0-03-501/1-15 od 11. decembra 2015. godine prema kome „za sticaoca i lica koja sa njim zajednički deluju obaveza objavljivanja nove ponude za preuzimanje nastaje uvek kada dodatnim sticanjem akcija sa pravom glasa povećaju svoj procenat učešća za 5% (ili za 3% u uzastopnih 18 meseci) u odnosu na procenat akcija sa pravom glasa koje su posedovali nakon poslednje ponude za preuzimanje kojom su stekli 75% ili više akcija sa pravom glasa ciljnog društva“.

Mišljenje broj: 2/0-03-473/4-16
                                                                                                                                     Predsednik Komisije