– Rok za predaju je 15. avgust 2015. godine

Prema članu 53. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 – u daljem tekstu: Zakon), javno društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta dužno je da:

– sastavi,

– objavi javnosti, i

– Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta

dostavi kvartalni izveštaj. Rok za predaju kvartalnog izveštaja je najkasnije 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja tekuće poslovne godine. Prema tome, kvartalni izveštaj za drugi kvartal april–jun 2015. godine, javna društva treba da izrade i dostave do 15. avgusta 2015. godine. Kvartalni izveštaj za drugo tromesečje javnih društava čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta, sadrži istovremeno i podatke za prvih šest meseci poslovne godine.

Podsećamo, prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 43. Zakona, javno društvo je izdavalac koji ispunjava bar jedan od sledećih uslova:

– uspešno je izvršio javnu ponudu hartija od vrednosti, u skladu sa prospektom čije objavljivanje je odobrila Komisija;

– čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno na multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) u Republici Srbiji.

Sastavljanje i predaja kvartalnog finansijskog izveštaja detaljno je propisano Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012 i 5/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik).

 

Sadržaj kvartalnog izveštaja

Prema članu 53. stav 2. Zakona i članu 4. Pravilnika, kvartalni izveštaji sadrži:

1. Kvartalne finansijske izveštaje u skraćenom obimu i to:

– skraćeni bilans stanja koji sadrži uporedni prikaz podataka s podacima iz bilansa za prethodnu godinu;

– skraćeni bilans uspeha koji sadrži uporedni prikaz podataka za isti period prethodne godine;

– skraćeni izveštaj o promenama na kapitalu sa uporednim podacima za prethodnu godinu;

– skraćeni izveštaj o ostalom rezultatu, sa uporednim podacima za prethodnu godinu;

– skraćeni izveštaj o tokovima gotovine, sa uporednim podacima za isti period prethodne godine;

– napomene uz kvartalne izveštaje, koje sadrže samo značajne poslovne događaje, promene računovodstvenih politika u odnosu na poslednje objavljene godišnje finansijske izveštaje i objašnjenja neophodna za razumevanje značajnih promena u finansijskim izveštajima;

2. Kvartalni izveštaj o poslovanju društva koji sadrži podatke propisane članom 52. stav 3. tačka 6. Zakona, i to:

– opis značajnih događaja koji su se dogodili nakon isteka poslovne godine,

– uticaj značajnih događaja na kvartalne izveštaje,

– opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti koji se mogu javiti do isteka poslovne godine,

– podatke o značajnim transakcijama između povezanih lica i promene u transakcijama između povezanih lica, koje su navedene u poslednjem godišnjem izveštaju, koje bi mogle bitno da utiču na finansijsko stanje ili kvartalne rezultate poslovanja.

3. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izvještaja koja sadrži podatke propisane članom 52. stav 3. tačka 7. Zakona, i to: 

– imena lica odgovornih za sastavljanje izveštaja, njihova radna mesta i dužnosti u javnom društvu,

– da je, prema njihovom najboljem saznanju, kvartalni finansijski izveštaj sastavljen uz primenu međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, i

– da kvartalni izveštaj daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, dobicima i gubicima, finansijskom položaju i poslovanju javnog društva, uključujući i društva koja su uključena u njegove konsolidovane izveštaje.

 

Dostavljanje kvartalnog izveštaja

Način predaje kvartalnog finansijskog izveštaja propisan je Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana s njima dostavljaju informacije Komisiji, koji je objavljen na veb strani Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs. Prema odredbi člana 3. Uputstva, kvartalni finansijski izveštaji se dostavlja Komisiji u papirnom i elektronskom obliku (na CD).

Obrasci kvartalnog finansijskih izveštaja, koji se dostavljaju u XLS formatu,  dostupni su na internet stranici Komisije i to:

– privredna društva – KFI-PD,

– društva za osiguranje odnosno društava za reosiguranje – KFI-OSIG/RE,

– banke PFI-B; Konsolidovani finansijski izveštaj za banke – KKFI-B,

– zatvorene investicione fondove – KFI-ZIF,

–  brokersko- dilerska društva – KFI-BDD,

– davaoce finansijskog lizinga – KFI-DFL.

 

Objavljivanje kvartalnog izveštaja

Javno društvo je dužno da kvartalni izveštaj objavi kao celoviti dokument u PDF formatu. Javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta, dužna su da kvartalne izveštaje sastave, objave na svojoj internet stranici i istovremeno dostave Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, kao organizatoru finansijskog tržišta na adresu Omladinskih brigada broj 1, 11070 Novi Beograd.

Javna društva dužna su da obezbede da kvartalni izveštaji budu dostupni najmanje pet godina od dana objavljivanja.

U skladu sa članom 290. Zakona, novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj javno društvo ako ne dostavi na vreme ili ne objavi kvartalne finansijske izveštaje u skladu sa čl. 52. i 53. Zakona.