За време плаћања пореског дуга на рате, обрачунава се камата по стопи која је једнака годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Према последњим подацима, од 11.02.2016. године важи и примењује се до следеће измене, референтна каматна стопа која износи 4,25%.

У случају промене референтне каматне стопе порески обвезник је дужан да примени новелирану стопу референтне каматне стопе.

Пореска управа ће и у наредном периоду благовремено обавештавати пореске обвезнике о измени висине референтне каматне стопе, као и о периоду примене. 

Извор: сајт Пореске управе РС