Obrazac PP OAPravilnikom
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja
akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i
podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“ broj 86/17), određen je
način podnošenja i sadržina poreske prijave na Obrascu PP OA – u daljem
tekstu Obrazac PP OA.

Poreske prijava za akcize koje se
podnose za obračunske periode zaključno sa decembrom 2017. godine podnose
se na dosadašnjim obrascima i na dosadašnji način.

Izbor poreskih prijava za akcize, za
poreske periode zaključno sa decembrom 2017. godine, se kao i do sada
nalazi na portalu Poreske uprave u delu „izbor prijave“:

image1

Poreska prijava o obračunu akcize
(Obrazac PP OA) podnosi se u elektronskom obliku za obaveze po osnovu
akcize za obračunske periode počev od januara 2018. godine.

Izbor poreske prijave za akcize koja se
podnosi na Obrascu PP OA, a početni poreski period je januar 2018.
godine, se nalazi na portalu Poreske uprave u delu „izbor prijave“:

image2

Od 01.01.2018. godine na portalu Poreske
uprave moguće je koristiti testno okruženje na kome se mogu podnositi
Obrasci PP OA radi upoznavanja sa formom za unos navedenog obrasca.
Obrasci PP OA podneti na testnom okruženju se ne evidentiraju u
računovodstvu Poreske uprave i ne stvaraju poresku obavezu.

Produkciono okruženje za podnošenje
ispravnih prijava je moguće koristiti od 01.02.2018. godine, a prvi
obračunski period za koji se mogu podneti Obrasci PP OA je januar 2018.
godine. Obrasci PP OA podneti na produkcionom okruženju se evidentiraju u
Poreskom računovodstvu i stvaraju poresku obavezu.

 

Obrazac PP OAEL – Pravilnikom
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i
plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik
RS“ broj 86/17) određen je način podnošenja i sadržina Poreske prijave o
obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju na Obrascu PP
OAEL – u daljem tekstu Obrazac PP OAEL.

U članu 5. Pravilnika o izmenama i
dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na
električnu energiju za krajnju potrošnju određeno je da se Obrazac PP
OAEL podnosi za potrošnju električne energije čije očitavanje se vrši
počev od 1. februara 2018. godine, odnosno za obračunski period počev od
1. februara 2018. godine, uključujući i procenjenu ili sporazumno
utvrđenu potrošnju električne energije, odnosno konačno obračunatu akcizu
na električnu energiju za januar 2018. godine.

Prvi obračunski period za koji se
podnosi Obrazac PP OAEL je februar 2018. godine i podnosi se u
elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Izbor poreske prijave za akcizu na
električnu energiju koja se podnosi na Obrascu PP OAEL, počevši od
obračunskog perioda februar 2018. godine, se od 01.01.2018. godine
nalazi na portalu Poreske uprave u delu „izbor prijave“ pod nazivom PP
OAEL – nova (Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za
krajnju potrošnju):

image3

Za obračunatu akcizu na električnu
energiju za krajnju potrošnju čije očitavanje potrošnje električne energije
se vrši do 31. januara 2018. godine, uključujući i procenjenu ili
sporazumno utvrđenu potrošnju električne energije, odnosno konačno
obračunatu akcizu na električnu energiju za decembar 2017. godine,
poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju
potrošnju podnosi se na Obrascu PP OAEL na dosadašnjem obrascu i na
dosadašnji način, a izbor poreske prijave se nalazi na portalu Poreske
uprave u delu „izbor prijave“:

image4

Od 01.01.2018. godine na portalu Poreske uprave je moguće koristiti
testno okruženje na kome se mogu podnositi Obrasci PP OAEL radi
upoznavanja sa formom za unos navedenog obrasca. Obrasci PP OAEL podneti
na testnom okruženju se ne evidentiraju u računovodstvu Poreske uprave i
ne stvaraju poresku obavezu.

Produkciono okruženje je moguće koristiti od 01.03.2018. godine, a
prvi obračunski period za koji se mogu podneti Obrasci PP OAEL je
februar 2018. godine. Obrasci PP OAEL podneti na produkcionom okruženju
se evidentiraju u Poreskom računovodstvu i stvaraju poresku obavezu.

Izvor: sajt Poreske uprave