Према одредбама члана 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015 и 15/2016, у даљем тексту: Закон), Агенција за привредне регистре доставља обавештење Пореској управи када обавља поједине врсте уписа у Регистар у вези конкретних привредних субјеката. Ти уписи односе се на:

1) оснивање, повезивање и престанак привредног субјекта,

2) статусне промене и промене облика организовања привредних субјеката,

3) податке о привредном субјекту од значаја за правни промет,

4) податке у вези са стечајним поступком, и

5) друге податке одређени законом.

Агенција за привредне регистре доставља Пореској управи обавештење и о сваком другом решењу којим се врше промене оснивача, облика организовања, назива, делатности, висине основног улога и места седишта, или којим се врши било која друга промена од значаја за утврђивање пореза.

Сва ова обавештења битна су Пореској управи у њеном раду, дакле да би знала како да поступа са конкретним привредним субјектима по питању њихових пореских обавеза. Конкретна последица ових законских одредби, на пример, јесте да Агенција за привредне регистре не може извршити брисање привредног субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола до добијања обавештења да је пореска контрола завршена.

Практично, ако је намеравала да изврши неку од наведених радњи, Агенција за привредне регистре мора да сачека са том променом, док од Пореске управе не добије обавештење да је код тог субјекта извршена и завршена пореска контрола.

Према ставу 10. члана 29. Закона, акт којим се уређују начин и поступак достављања и садржина обавештења Пореске управе Агенцији за привредне регистре о пореској контроли доноси министар за послове финансија, на предлог директора Пореске управе.

На основу ове законске обавезе, Министар финансија, на предлог директора Пореске управе, донео је ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања и садржини

обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле („Службени гласник РС“ број 80/2016 од 30.09.2016. године, у даљем тексту: Правилник). Правилник ступа на 8.10.2016. године.

Правилником се ближе уређују:

– начин и поступак достављања, и

– садржина

обавештења Пореске управе да ће се код пореског обвезника вршити пореска контрола и обавештења о окончању пореске контроле (у даљем тексту: обавештење).

Да подсетимо, према члану 116. -117. Закона, пореска контрола је поступак провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе, који врши Пореска управа, у складу са Законом. У поступку пореске контроле Пореска управа, у складу са законом, обавља:

1) канцеларијску контролу;

2) теренску контролу;

3) радње у циљу откривања пореских кривичних дела.

Управо имајући у виду овај значај пореске контроле, Првилник треба да формализује обавезе Агенција за привредне регистре да сачека са својим уписима или другим промена у регистрима које води, док све не буде „чисто“ са пореског аспекта пословања тог привредног субјекта.

У конкретном поступању, према члану 2. Правилника, Централа Пореске управе у електронском облику Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), једном дневно, доставља обавештење о отпочињању, односно окончању пореске контроле. Датум пријема обавештења о отпочињању пореске контроле представља датум од кога теку обавезе Агенције да:

– не може извршити брисање привредног субјекта из прописаног регистра,

– не може регистровати статусне промене и

– не може вршити промене података које се односе на осниваче, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања,

до датума пријема обавештења о окончању пореске контроле.

Практично, ако је Агенција према конкретном привредном субјекту започела неки од наведених поступака, даном пријема обавештења Пореске управе она застаје са том активношћу, све до дана када од Пореске управе прими обавештење да је пореске контрола завршена. 


мр Жељко Албанезе