Prema odredbama člana 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016, u daljem tekstu: Zakon), Agencija za privredne registre dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi kada obavlja pojedine vrste upisa u Registar u vezi konkretnih privrednih subjekata. Ti upisi odnose se na:

1) osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta,

2) statusne promene i promene oblika organizovanja privrednih subjekata,

3) podatke o privrednom subjektu od značaja za pravni promet,

4) podatke u vezi sa stečajnim postupkom, i

5) druge podatke određeni zakonom.

Agencija za privredne registre dostavlja Poreskoj upravi obaveštenje i o svakom drugom rešenju kojim se vrše promene osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta, ili kojim se vrši bilo koja druga promena od značaja za utvrđivanje poreza.

Sva ova obaveštenja bitna su Poreskoj upravi u njenom radu, dakle da bi znala kako da postupa sa konkretnim privrednim subjektima po pitanju njihovih poreskih obaveza. Konkretna posledica ovih zakonskih odredbi, na primer, jeste da Agencija za privredne registre ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena.

Praktično, ako je nameravala da izvrši neku od navedenih radnji, Agencija za privredne registre mora da sačeka sa tom promenom, dok od Poreske uprave ne dobije obaveštenje da je kod tog subjekta izvršena i završena poreska kontrola.

Prema stavu 10. člana 29. Zakona, akt kojim se uređuju način i postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja Poreske uprave Agenciji za privredne registre o poreskoj kontroli donosi ministar za poslove finansija, na predlog direktora Poreske uprave.

Na osnovu ove zakonske obaveze, Ministar finansija, na predlog direktora Poreske uprave, doneo je PRAVILNIK o načinu i postupku dostavljanja i sadržini

obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole („Službeni glasnik RS“ broj 80/2016 od 30.09.2016. godine, u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik stupa na 8.10.2016. godine.

Pravilnikom se bliže uređuju:

– način i postupak dostavljanja, i

– sadržina

obaveštenja Poreske uprave da će se kod poreskog obveznika vršiti poreska kontrola i obaveštenja o okončanju poreske kontrole (u daljem tekstu: obaveštenje).

Da podsetimo, prema članu 116. -117. Zakona, poreska kontrola je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, koji vrši Poreska uprava, u skladu sa Zakonom. U postupku poreske kontrole Poreska uprava, u skladu sa zakonom, obavlja:

1) kancelarijsku kontrolu;

2) terensku kontrolu;

3) radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Upravo imajući u vidu ovaj značaj poreske kontrole, Prvilnik treba da formalizuje obaveze Agencija za privredne registre da sačeka sa svojim upisima ili drugim promena u registrima koje vodi, dok sve ne bude „čisto“ sa poreskog aspekta poslovanja tog privrednog subjekta.

U konkretnom postupanju, prema članu 2. Pravilnika, Centrala Poreske uprave u elektronskom obliku Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), jednom dnevno, dostavlja obaveštenje o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole. Datum prijema obaveštenja o otpočinjanju poreske kontrole predstavlja datum od koga teku obaveze Agencije da:

– ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra,

– ne može registrovati statusne promene i

– ne može vršiti promene podataka koje se odnose na osnivače, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja,

do datuma prijema obaveštenja o okončanju poreske kontrole.

Praktično, ako je Agencija prema konkretnom privrednom subjektu započela neki od navedenih postupaka, danom prijema obaveštenja Poreske uprave ona zastaje sa tom aktivnošću, sve do dana kada od Poreske uprave primi obaveštenje da je poreske kontrola završena. 


mr Željko Albaneze