Agencija za privredne registre (dalje: Agencija) je na svojoj veb stranici objavila sva neophodna objašnjenja u vezi s predajom finansijskih izveštaja pravnih lica po osnovu godišnjeg obračuna za 2014. godinu. U nastavku prenosimo ova uputstva.

 

1. Vrste i sadržina izveštaja za 2014. godinu

Obavezu sastavljanja i dostavljanja izveštaja na osnovu Zakona o računovodstvu (dalje: Zakon) imaju sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, a u skladu s podzakonskim aktima koji uređuju kontni okvir, sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja za pojedinu grupu obveznika.

Korišćenjem Pretrage evidencije obveznika omogućeno je svim zainteresovanim korisnicima da sagledaju svoju obavezu u pogledu sastavljanja i dostavljanja Agenciji izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Na osnovu članova 33. do 35. Zakona, definisani su svi izveštaji koje pravna lica i preduzetnici dostavljaju Agenciji, a to su:

 

1.1. Izveštaj za statističke potrebe

Obaveza sastavljanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe propisana je za sva pravna lica i preduzetnike, koji u skladu sa Zakonom imaju obavezu da sastave i dostave Agenciji redovne godišnje finansijske izveštaje.

Izveštaj za statističke potrebe koji se odnosi na kalendarsku godinu, dostavljaju svi obveznici sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, do kraja februara 2015. godine (izuzetno u 2015. godini, rok je produžen do 31. marta), uključujući i obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Izveštaj za statističke potrebe svi obveznici dostavljaju jedinstveno na tri obrasca: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj, propisanim podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja, za odgovarajuću grupu obveznika. Mikro pravna lica (osim javnih društava) i preduzetnici u Bilans stanja i Bilans uspeha unose skraćen obim podataka (bez podataka na pozicijama označenim arapskim brojevima).

Podatke iz propisanih obrazaca izveštaja za statističke potrebe, obveznik unosi u Posebni informacioni sistem Agencije, koje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje zakonski zastupnik i dostavlja Agenciji u elektronskom obliku. Izuzetno, mikro pravna lica i preduzetnici, mogu izveštaj za statističke potrebe za 2014. godinu, da dostave i u papirnom obliku.

Uz izveštaj za statističke potrebe obveznici dostavljaju zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe na obrascu propisanom od strane Registratora.

Pojedinačni podaci iz izveštaja za statističke potrebe ne mogu se javno objavljivati, niti ustupati trećim licima, bez izričite saglasnosti obveznika.

Za prijem i obradu izveštaja za statističke potrebe, Agencija ne naplaćuje naknadu.

 – VAŽNO: Istovremeno dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja:

Za obveznika koji ima poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, propisana je mogućnost istovremenog dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu, do 28. februara 2015. godine (izuzetno u 2015. godini, rok je produžen do 31. marta). Ova mogućnost propisana je članom 35. stav 5. Zakona o računovodstvu.

U skladu s napred navedenim, smatra se da je obveznik istovremeno ispunio obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja radi javnog objavljivanja, ako je uz propisane obrasce Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj dostavio i:

– ostale obrasce koji čine redovni godišnji finansijski izveštaj saglasno Zakonu, kao i

– odgovarajuću dokumentaciju iz člana 34. Zakona.

Pored navedenih izveštaja i dokumentacije potrebno je da dostavi zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i dokumentacije, na obrascu propisanom od strane Registratora, i da plati naknadu za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije.

Izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu, kao i propisana dokumentacija iz člana 34. Zakona, dostavlja se Agenciji u elektronskom obliku, uz koje se prilaže zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Obaveza dostavljanja izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu u elektronskom obliku, s kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, propisana je za velika, srednja i mala pravna lica.

Izuzetno, mikro pravna lica i preduzetnici, mogu izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu, kao i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, da dostave i u papirnom obliku.

 

1.2. Izjava o neaktivnosti

Pravno lice, koje u izveštajnoj 2014. godini, nije imalo poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imalo podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara 2015. godine (izuzetno u 2015. godini, rok je produžen do 31. marta), dostavi Agenciji za privredne registre – Registru finansijskih izveštaja izjavu o neaktivnosti, potpisanu od strane zakonskog zastupnika, u skladu s članom 33. stav 5. Zakona i članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja.

Dostavljanjem ove izjave smatra se da je pravno lice ispunilo obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu. Zakonski zastupnik ne može poricati sadržinu izjave koju je dao u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Odnosno, posle dostavljanja izjave i njene obrade i javnog objavljivanja od strane Registra, pravno lice ne može dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj za izveštajnu 2014. godinu.

Takođe, pravno lice za kojeg je zakonski zastupnik dostavio izjavu o neaktivnosti za izveštajnu 2014. godinu, smatra se mikro pravnim licem u narednoj 2015. godini, shodno Zakonu i Pravilniku.

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku Agenciji putem Posebnog informacionog sistema. Izuzetno, mikro pravna lica izjavu o neaktivnosti za izveštajnu 2014. godinu, mogu dostaviti Agenciji i u papirnom obliku, svojeručno potpisanu od strane zakonskog zastupnika.

Naknada za obradu i javno objavljivanje izjave o neaktivnosti propisana je odlukom o naknadama, i iznosi:

 – 300 dinara, za izjave dostavljene u elektronskom obliku, putem Posebnog informacionog sistema Agencije. Uplata naknade vrši se preuzimanjem broja odobrenja, iznosa naknade i broja žiro računa Agencije koji obveznik dobije u Posebnom informacionom sistemu,

 – 800 dinara, za izjave dostavljene u papirnom obliku. Uplata naknade vrši se na račun Agencije 840-29770845-52, s pozivom na broj odobrenja. Izjava o neaktivnosti u papirnoj formi, zajedno s dokazom o uplati naknade dostavlja se Agenciji, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, 11000 Beograd, Pošta 6, navođenjem odgovarajućeg poštanskog faha (za mikro privredna društva, zadruge, ustanove i ogranke – fah 6000; za preduzetnike – fah 7000; za mikro druga pravna lica – fah 8000). Danom dostavljanja izjave o neaktivnosti Agenciji, smatra se dan kada je obveznik predao preporučenu pošiljku pošti.

Primer izjave o neaktivnosti može se preuzeti s veb sajta Agencije.

 

1.3. Redovni godišnji finansijski izveštaj

Redovni godišnji finansijski izveštaj je izveštaj koji treba da pruži istinit i pošten pregled finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, obveznik sastavlja za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine.

Pravno lice koje ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, može, uz odgovarajuću saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije za pravna lica iz njene nadležnosti (osim banaka), odnosno Komisije za hartije od vrednosti za pravna lica iz njene nadležnosti, da sastavlja i objavljuje redovni godišnji finansijski izveštaj sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske.

Set obrazaca koji čine obavezni deo redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja zavisi od veličine i vrste obveznika, zatim primenjene računovodstvene regulative, a određen je na sledeći način:

1) Velika, srednja i mala pravna lica (osim drugih pravnih lica) kao i sva javna društva nezavisno od veličine dostavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj u širem setu obrazaca, s punim obimom podataka, i to:

 – Bilans stanja,

 – Bilans uspeha,

 – Izveštaj o ostalom rezultatu,

 – Izveštaj o tokovima gotovine,

 – Izveštaj o promenama na kapitalu, i

 – Napomene uz redovni godišnji finansijski izveštaj;

Širi set obrazaca redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja propisanih podzakonskim aktom za privredna društva dostavljaju i mikro pravna lica i preduzetnici, kao i druga pravna lica (razvrstana kao velika, srednja, mala ili mikro) koja odluče da primenjuju MSFI za MSP;

2) Mikro pravna lica, mikro druga pravna lica i preduzetnici koji primenjuju Pravilnik Ministarstva, dostavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj u užem setu, na obrascima: Bilans stanja i Bilans uspeha – sa skraćenim obimom podataka (bez podataka na pozicijama označenim arapskim brojevima);

3) Druga pravna lica u smislu Zakona, razvrstana kao velika, srednja ili mala, koja primenjuju Pravilnik Ministarstva, dostavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj u užem setu, s punim obimom podataka na obrascima:

 – Bilans stanja,

 – Bilans uspeha i

 – Napomene uz redovni godišnji finansijski izveštaj.

Obveznici uz obrasce finansijskih izveštaja i priloženu dokumentaciju iz člana 34. Zakona, dostavljaju zahtev za javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije na obrascu propisanom od strane Registratora. Za obradu i javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, obveznik plaća naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama.

Izuzetno, pravna lica (uključujući i druga pravna lica), koja su prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu razvrstana u mala pravna lica, za sastavljanje finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2014. godine, shodno članu 50. stav 2. Zakona o računovodstvu, mogu primenjivati odredbe starog Pravilnika Ministarstva, a redovni godišnji finansijski izveštaj dostavljaju na obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha s punim obimom podataka, propisanim podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja, donetim u skladu s novim Zakonom o računovodstvu.

 

1.4. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj dostavljaju matična pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlji i inostranstvu, u skladu s članom 27. Zakona o računovodstvu.

Izuzetno, matično pravno lice koje je istovremeno zavisno u nekoj drugoj, višoj ekonomskoj celini, nije dužno da dostavi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, pod uslovom da i njegovo matično pravno lice takođe ima sedište u Republici Srbiji.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji koji sadrže konsolidovane podatke o finansijskom položaju ekonomske celine na dan 31. decembra i poslovnim promenama u periodu od 1. januara do 31. decembra poslovne godine, sastavljaju se na obrascima propisanim podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja, koje primenjuje matično pravno lice.

Matična pravna lica dostavljaju konsolidovani godišnji finansijski izveštaj u širem setu obrazaca koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

Matična pravna lica uz obrasce finansijskih izveštaja koji sadrže konsolidovane podatke uključujući i Napomene, istovremeno dostavljaju i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, kao i zahtev za javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije na obrascu propisanom od strane Registratora.

Svi konsolidovani godišnji finansijski izveštaji podležu obavezi revizije, u skladu sa Zakonom o reviziji.

Podatke iz konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja obveznik unosi u Posebni informacioni sistem Agencije. Finansijski izveštaj i zahtev za javno objavljivanje uz koje je priložena odgovarajuća dokumentacija iz člana 34. Zakona, svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje zakonski zastupnik, a zatim sve zajedno dostavlja Agenciji isključivo u elektronskom obliku.

Za obradu i javno objavljivanje konsolidovanog finansijskog izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, obveznik plaća naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama.


1.5. Vanredni finansijski izveštaj

Vanredni finansijski izveštaj dostavljaju obveznici kod kojih je u toku tekuće godine došlo do statusne promene (spajanje, pripajanje, podela i izdvajanje), otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka, pokretanja, odnosno zaključenja (okončanja) postupka likvidacije. Obveznici dostavljanja vanrednog finansijskog izveštaja su i ogranci stranog pravnog lica, kao i preduzetnici u slučaju brisanja iz nadležnog statusnog registra.

Vanredni finansijski izveštaj sastavlja se u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije. Vanredni finansijski izveštaj sastavlja se i u slučajevima brisanja ogranka stranog pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Vanredni finansijski izveštaj dostavlja se u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju.

Svi obveznici vanredne finansijske izveštaje sastavljaju i dostavljaju na obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha propisanim odgovarajućim podzakonskim aktima koji uređuju formu i sadržinu obrazaca finansijskih izveštaja za određenu grupu obveznika, koji su u primeni na dan sastavljanja vanrednih finansijskih izveštaja.

Obveznici uz vanredne finansijske izveštaje dostavljaju zahtev za javno objavljivanje vanrednog finansijskog izveštaja na obrascu propisanom od strane Registratora.

Podatke iz vanrednog finansijskog izveštaja, obveznik unosi u Posebni informacioni sistem Agencije. Finansijski izveštaj i zahtev za javno objavljivanje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje zakonski zastupnik, a zatim sve zajedno dostavlja Agenciji isključivo u elektronskom obliku.

Za obradu i javno objavljivanje vanrednog finansijskog izveštaja, obveznik plaća naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama.

Izuzetno, vanredni finansijski izveštaj sastavljen na dan koji je utvrđen pre 31. 12. 2014. godine, dostavlja se Agenciji u papirnom obliku, na obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha, propisanim starim podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, koji su doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, broj 46/06 i 111/09).

 

2. Dokumentacija uz finansijske izveštaje

Uz propisane obrasce redovnog godišnjeg i konsolidovanog finansijskog izveštaja, obveznici dostavljaju istovremeno i odgovarajuću dokumentaciju u skladu s članom 34. Zakona o računovodstvu i Pravilnikom Agencije, koja se smatra obaveznim delom tih izveštaja.

Uz redovni godišnji finansijski izveštaj:

1) odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja – koji je skupština ili drugi nadležni organ obveznika usvojio – potpisanu i overenu u skladu s propisima ili izjavu zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta) – potpisanu i overenu u skladu s propisima dostavljaju svi obveznici, nezavisno od njihove veličine; izuzetak čine preduzetnici, za koje ova obaveza nije propisana;

2) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja – (ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka), potpisanu i overenu u skladu s propisima ili izjavu zakonskog zastupnika da nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (ako nije doneta takva odluka), potpisanu i overenu u skladu s propisima, dostavljaju svi obveznici, nezavisno od njihove veličine; izuzetak čine preduzetnici, za koje ova obaveza nije propisana;

3) godišnji izveštaj o poslovanju – čiji su sadržina i obaveznost sastavljanja propisani članom 29. Zakona, dostavljaju sva pravna lica koja su prema Zakonu razvrstana u velika, kao i sva javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (u kome je takođe, propisana sadržina ovog izveštaja) nezavisno od njihove veličine;

4) revizorski izveštaj – o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije, potpisan od strane ovlašćenog revizora i overen pečatom preduzeća za reviziju, shodno članu 21. Zakona o reviziji, dostavljaju obveznici revizije.

Sva matična pravna lica, koja shodno članu 27. Zakona sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za ekonomsku celinu za koju je ono matično pravno lice, uz obrasce konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja obavezno dostavljaju:

1) odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja – koji je skupština ili drugi nadležni organ obveznika usvojio – potpisanu i overenu u skladu s propisima ili izjavu zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta) – potpisanu i overenu u skladu s propisima;

2) godišnji izveštaj o poslovanju – čiji su sadržina i obaveznost sastavljanja propisani članom 29. Zakona;

3) revizorski izveštaj – o obavljenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije, potpisan od strane ovlašćenog revizora i overen pečatom preduzeća za reviziju.

Zakonom nije propisano dostavljanje dokumentacije koja se odnosi na usvajanje izveštaja za statističke potrebe.

 

3. Način dostavljanja izveštaja za 2014. godinu

3.1. Dostavljanje izveštaja u elektronskom obliku primenom Posebnog informacionog sistema Agencije

Posebni informacioni sistem Agencije obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja elektronskim putem izveštaja i dokumentacije propisane Zakonom o računovodstvu, u elektronskom obliku.

Postupak unosa izveštaja za statističke potrebe, finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije u Posebni informacioni sistem Agencije i odgovarajuća kontrola unetih podataka, potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika i dostavljanja odgovarajuće dokumentacije uz te izveštaje u elektronskom obliku putem interneta, utvrđen je tehničkim uputstvom za primenu Posebnog informacionog sistema (u daljem tekstu: Tehničko uputstvo).

Zakon obavezuje sva pravna lica i preduzetnike da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2014. godinu, dostavljaju Agenciji putem interneta u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Izuzetak čine mikro pravna lica i preduzetnici, koji mogu izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu, kao i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, da dostave i u papirnom obliku.

 

3.2. Dostavljanje izveštaja u papirnom obliku

Izuzetno u 2015. godini, saglasno propisima koji uređuju računovodstvo, mikro pravna lica i preduzetnici čiji zakonski zastupnici još nisu obezbedili kvalifikovani elektronski potpis, imaju mogućnost da izveštaje za statističke potrebe i redovne godišnje finansijske izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, sastave i dostave Agenciji u papirnom obliku, na dva načina:

a) primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, unosom podataka i slanjem izveštaja elektronskim putem bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, uz obavezno dostavljanje poštom u papirnom obliku prepisa „referentne stranice“ (odštampanog iz tog sistema), koji je potpisan svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika i overen pečatom obveznika u skladu s propisima, a za redovne godišnje finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, koja je potpisana i overena u skladu s propisima, kao i dokaz o uplati naknade za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije;

b) samo u papirnom obliku (bez primene Posebnog informacionog sistema), u kom slučaju svi izveštaji i dokumenta dostavljeni poštom moraju biti overeni i potpisani u skladu s propisima.

Za mikro obveznike koji sastavljaju i dostavljaju navedene izveštaje u papirnom obliku, Agencija je, u okviru Pretrage evidencije obveznika, omogućila svakom konkretnom obvezniku, u zavisnosti od računovodstvene regulative i vrste izveštaja, pristup odgovarajućem setu obrazaca.

Izveštaji u papirnom obliku dostavljaju se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Agencija za privredne registre, 11000 Beograd, Pošta 6, s navođenjem odgovarajućeg poštanskog faha i to:

1) Kada se posebno dostavlja izveštaj za statističke potrebe, odnosno redovni godišnji finansijski izveštaj, navode se sledeći poštanski fahovi:

 – za mikro pravna lica i preduzetnike koji finansijske izveštaje sastavljaju i dostavljaju primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (a uz dostavljanje u papirnom obliku „referentne stranice“ potpisane svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika) – poštanski fah 1000;

 – za mikro privredna društva, zadruge, ustanove i ogranke koji izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 2000;

 – za preduzetnike koji finansijske izveštaje sastave samo u papirnom obliku – poštanski fah 3000

 – za mikro druga pravna lica koja finansijske izveštaje sastave samo u papirnom obliku – poštanski fah 4000.

2) U slučaju istovremenog dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja za statističke potrebe, navode se sledeći poštanski fahovi:

 – za mikro pravna lica i preduzetnike koji finansijske izveštaje sastavljaju i dostavljaju primenom Posebnog informacionog sistema (a uz dostavljanje u papirnom obliku „referentne stranice“ potpisane svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika i dokumentacije overene na propisan način) – poštanski fah 5000;

 – za mikro privredna društva, zadruge, ustanove i ogranke koji izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 6000;

 – za preduzetnike, koji izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 7000;

 – za mikro druga pravna lica koja izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 8000.

Izveštaj za statističke potrebe, finansijski izveštaji kao i propisana dokumentacija, Agenciji se dostavljaju u jednom primerku. Višak dokumentacije se ne vraća obveznicima, ukoliko isti dostave finansijske izveštaje u više primeraka.

Uz propisane obrasce finansijskih izveštaja, obveznici su dužni da dostave i odgovarajuću dokumentaciju u skladu s članom 34. Zakona. Svi propisani obrasci finansijskih izveštaja, uključujući i Napomene uz finansijske izveštaje moraju biti potpisani od strane zakonskog zastupnika, kao i dokumentacija koja mora biti potpisana i overena u skladu s propisima.

 Danom prijema izveštaja za statističke potrebe, finansijskih izveštaja i odgovarajuće dokumentacije u Agenciji, smatra se:

– za izveštaje i dokumentaciju, odnosno izjavu o neaktivnosti, dostavljene primenom Posebnog informacionog sistema u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, vreme prijema je sistemski obeleženo momentom elektronskog potpisa od strane zakonskog zastupnika putem odgovarajućeg sertifikata;

– ako su izveštaji dostavljeni u elektronskom obliku, bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, to je dan kada je obveznik predao „referentnu stranicu“ kao preporučenu pošiljku pošti; i

– ako je izveštaj/izjava sastavljen u papirnom obliku, to je dan kada je obveznik predao izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom ili izjavu o neaktivnosti kao preporučenu pošiljku pošti.

 

4. Rokovi za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji za 2014. godinu dostavljaju se u rokovima propisanim članovima 33. i 35. Zakona o računovodstvu.

 

Pregled rokova za dostavljanje izveštaja za 2014. godinu:

 

Vrsta finansijskog izveštaja

Rok za dostavljanje

Izveštaj za statističke potrebe1

28. 2. 2015. (produžen do 31.03.2015*)

Istovremeno dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (s propisanom dokumentacijom)2

28. 2. 2015.(produžen do 31. 3. 2015*)

Izjava o neaktivnosti3

28. 2. 2015.(produžen do 31. 3. 2015*)

Redovni godišnji finansijski izveštaj, s dokumentacijom iz člana 34. Zakona4

30. 6. 2015.

Konsolidovani finansijski izveštaj, s dokumentacijom iz člana 34. Zakona

31. 7. 2015.

Vanredni finansijski izveštaji5

60 dana od dana sastavljanja

* Rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2014. godinu, produžen je do 31. marta 2015. godine, informacija objavljena 4. februara 2015. godine.

 

1. Obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, tj. sastavljene na dan 31.12.2014. godine.

2. Mogućnost istovremenog dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja propisana je za obveznike koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, u skladu s članom 35. stav 5. Zakona.

3. Obveznici koji nisu imali poslovnih promena, niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama, dužni su da do 28. februara 2015. godine (izuzetno rok produžen do 31. marta), dostave Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu, obavezno potpisanu od strane zakonskog zastupnika.

4. Obveznici, koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske (uz odgovarajuću saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije, ili Komisije za hartije od vrednosti), dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije u roku od šest meseci od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

5. Vanredni finansijski izveštaj se sastavlja na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije.

 Agencija vrši prijem izveštaja za statističke potrebe, redovnih godišnjih odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom iz člana 34. Zakona za poslednju izveštajnu godinu, a vanredne finansijske izveštaje za tekuću godinu.

Agencija ne vrši prijem finansijskih izveštaja za ranije godine.

 

5. Razvrstavanje pravnih lica

Privredna društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, druga pravna lica u smislu Zakona i ogranci stranih pravnih lica razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine, utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za poslednju poslovnu godinu, a u skladu s kriterijumima i graničnim vrednostima iz člana 6. Zakona.

Razvrstavanje u skladu s kriterijumima iz Zakona pravno lice vrši samostalno, a utvrđenu veličinu koristi za narednu poslovnu godinu.

Novoosnovana privredna društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, druga pravna lica u smislu Zakona i ogranci stranih pravnih lica razvrstavaju se na mikro, mala, srednja ili velika pravna lica, na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđene podatke koriste za tekuću i narednu poslovnu godinu.

Na osnovu Zakona, Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, dobrovoljni penzijski fondovi, berze, brokersko-dilerska društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi, kao i faktoring društva razvrstani su u velika pravna lica, a preduzetnici u mikro pravna lica.

 

6. Javno objavljivanje i zamena finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2014.

Agencija, na svojoj internet stranici u okviru Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registar), javno objavljuje podatke iz redovnih godišnjih, konsolidovanih i vanrednih finansijskih izveštaja, kao i propisanu dokumentaciju iz člana 34. Zakona o računovodstvu, na način i u rokovima utvrđenim članom 36. ovog zakona i članovima 31. do 35. Pravilnika Agencije.

1) Agencija u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog redovnog godišnjeg, konsolidovanog i vanrednog finansijskog izveštaja, podatke iz tog izveštaja javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra.

Uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje javno se objavljuje i dokumentacija iz člana 34. Zakona.

U sklopu revizorskog izveštaja Agencija objavljuje i finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije.

U roku od 60 dana Agencija objavljuje i izjavu o neaktivnosti.

Potvrdu o objavljivanju finansijskog izveštaja, Agencija, takođe, objavljuje na internet stranici, a obvezniku istu dostavlja putem elektronske pošte (bez podataka iz finansijskih izveštaja).

2) Finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, koji nisu potpuni i računski tačni, Agencija javno objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije do 31. oktobra naredne godine za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, odnosno u roku od 120 dana od dana dostavljanja nepotpunog i računski netačnog finansijskog izveštaja i dokumentacije za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

3) Na internet stranici Agencije u okviru Registra, javno se objavljuje spisak obveznika čiji finansijski izveštaji ne ispunjavaju uslove za javno objavljivanje, odnosno koji finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju nisu dostavili putem Posebnog informacionog sistema u elektronskom obliku ili nisu platili naknadu za obradu i javno objavljivanje. Rok za objavljivanje ovih spiskova je 31. oktobar 2015.

Agencija, bez naknade, omogućava pristup podacima iz finansijskih izveštaja i propisanoj dokumentaciji, na svojoj internet stranici u okviru Registra, svim zainteresovanim korisnicima za poslednje tri izveštajne godine, počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Obveznik može da zahteva zamenu redovnog godišnjeg, konsolidovanog ili vanrednog finansijskog izveštaja, koji je upisan u Registar i javno objavljen, pod uslovima i na način propisan članom 36. Pravilnika Agencije, odnosno ako:

1) utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj nisu iskazani istinito i objektivno, i

2) skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije.

U tom slučaju, obveznik pored zahteva za zamenu javno objavljenog finansijskog izveštaja i dokumentacije, i to na obrascu propisanom od strane Registratora, dostavlja novi finansijski izveštaj i novu dokumentaciju iz člana 34. Zakona.

Obveznik može da zahteva zamenu javno objavljene dokumentacije, samo u slučajevima kada su javno objavljene izjave zakonskog zastupnika umesto odluka, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika naknadno donese odluku o usvajanju finansijskog izveštaja, odnosno odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitaka. U tom slučaju obveznik dostavlja Zahtev za zamenu javno objavljene dokumentacije na obrascu propisanom od strane Registratora, uz koji prilaže navedene odluke.

Zamenu finansijskih izveštaja za 2014. godinu i dokumentacije uz te izveštaje, obveznik može da zahteva najkasnije do isteka 2015. godine.

Za obradu i javno objavljivanje zamene finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama.

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije, pored tog izveštaja i dokumentacije na internet stranici Agencije u okviru Registra ostaju objavljeni i finansijski izveštaj, odnosno dokumentacija koji su bili predmet zamene.

 

7. Obrasci zahteva

Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, broj 127/2014), Agencija je objavila na svojoj veb strani obrasce zahteva za obradu izveštaja za statističke potrebe i javno objavljivanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu, koji su propisani od strane Registratora Registra finansijskih izveštaja, a koji se mogu preuzeti. Ti obrasci su:

 – Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe

 – Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije

 – Zahtev za javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije

 – Zahtev za javno objavljivanje vanrednog finansijskog izveštaja

 – Zahtev za javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije.

Mikro pravna lica i preduzetnici koji dostavljaju izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje samo u papirnom obliku, uz te izveštaje dužni su da dostave i odgovarajući popunjeni zahtev koji je preuzet sa ove stranice.

Velika, srednja i mala pravna lica koja su dužna da dostave izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje putem Posebnog informacionog sistema Agencije, kao i mikro pravna lica i preduzetnici koji se za to odluče, ove zahteve imaju ugrađene u tom sistemu.