Агенција за привредне регистре (даље: Агенција) је на својој веб страници објавила сва неопходна објашњења у вези с предајом финансијских извештаја правних лица по основу годишњег обрачуна за 2014. годину. У наставку преносимо ова упутства.

 

1. Врсте и садржина извештаја за 2014. годину

Обавезу састављања и достављања извештаја на основу Закона о рачуноводству (даље: Закон) имају сва правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство, а у складу с подзаконским актима који уређују контни оквир, садржину и форму образаца финансијских извештаја и статистичког извештаја за поједину групу обвезника.

Коришћењем Претраге евиденције обвезника омогућено је свим заинтересованим корисницима да сагледају своју обавезу у погледу састављања и достављања Агенцији извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја за 2014. годину.

На основу чланова 33. до 35. Закона, дефинисани су сви извештаји које правна лица и предузетници достављају Агенцији, а то су:

 

1.1. Извештај за статистичке потребе

Обавеза састављања и достављања извештаја за статистичке потребе прописана је за сва правна лица и предузетнике, који у складу са Законом имају обавезу да саставе и доставе Агенцији редовне годишње финансијске извештаје.

Извештај за статистичке потребе који се односи на календарску годину, достављају сви обвезници са стањем на дан 31. децембра 2014. године, до краја фебруара 2015. године (изузетно у 2015. години, рок је продужен до 31. марта), укључујући и обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске.

Извештај за статистичке потребе сви обвезници достављају јединствено на три обрасца: Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај, прописаним подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја и статистичког извештаја, за одговарајућу групу обвезника. Микро правна лица (осим јавних друштава) и предузетници у Биланс стања и Биланс успеха уносе скраћен обим података (без података на позицијама означеним арапским бројевима).

Податке из прописаних образаца извештаја за статистичке потребе, обвезник уноси у Посебни информациони систем Агенције, које својим квалификованим електронским потписом потписује законски заступник и доставља Агенцији у електронском облику. Изузетно, микро правна лица и предузетници, могу извештај за статистичке потребе за 2014. годину, да доставе и у папирном облику.

Уз извештај за статистичке потребе обвезници достављају захтев за обраду извештаја за статистичке потребе на обрасцу прописаном од стране Регистратора.

Појединачни подаци из извештаја за статистичке потребе не могу се јавно објављивати, нити уступати трећим лицима, без изричите сагласности обвезника.

За пријем и обраду извештаја за статистичке потребе, Агенција не наплаћује накнаду.

 – ВАЖНО: Истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја:

За обвезника који има пословну годину једнаку календарској, прописана је могућност истовременог достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, до 28. фебруара 2015. године (изузетно у 2015. години, рок је продужен до 31. марта). Ова могућност прописана је чланом 35. став 5. Закона о рачуноводству.

У складу с напред наведеним, сматра се да је обвезник истовремено испунио обавезу достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја ради јавног објављивања, ако је уз прописане обрасце Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај доставио и:

– остале обрасце који чине редовни годишњи финансијски извештај сагласно Закону, као и

– одговарајућу документацију из члана 34. Закона.

Поред наведених извештаја и документације потребно је да достави захтев за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање финансијског извештаја и документације, на обрасцу прописаном од стране Регистратора, и да плати накнаду за јавно објављивање финансијских извештаја и документације.

Извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину, као и прописана документација из члана 34. Закона, доставља се Агенцији у електронском облику, уз које се прилаже захтев за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације, који су потписани квалификованим електронским потписом законског заступника. Обавеза достављања извештаја и документације за 2014. годину у електронском облику, с квалификованим електронским потписом законског заступника, прописана је за велика, средња и мала правна лица.

Изузетно, микро правна лица и предузетници, могу извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину, као и документацију из члана 34. Закона, да доставе и у папирном облику.

 

1.2. Изјава о неактивности

Правно лице, које у извештајној 2014. години, није имало пословних догађаја, нити је у пословним књигама за ту годину имало податке о имовини и обавезама, дужно је да до краја фебруара 2015. године (изузетно у 2015. години, рок је продужен до 31. марта), достави Агенцији за привредне регистре – Регистру финансијских извештаја изјаву о неактивности, потписану од стране законског заступника, у складу с чланом 33. став 5. Закона и чланом 15. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја.

Достављањем ове изјаве сматра се да је правно лице испунило обавезу достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину. Законски заступник не може порицати садржину изјаве коју је дао у складу са Законом и Правилником. Односно, после достављања изјаве и њене обраде и јавног објављивања од стране Регистра, правно лице не може доставити редовни годишњи финансијски извештај за извештајну 2014. годину.

Такође, правно лице за којег је законски заступник доставио изјаву о неактивности за извештајну 2014. годину, сматра се микро правним лицем у наредној 2015. години, сходно Закону и Правилнику.

Изјава о неактивности која је потписана квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника, доставља се у електронском облику Агенцији путем Посебног информационог система. Изузетно, микро правна лица изјаву о неактивности за извештајну 2014. годину, могу доставити Агенцији и у папирном облику, својеручно потписану од стране законског заступника.

Накнада за обраду и јавно објављивање изјаве о неактивности прописана је одлуком о накнадама, и износи:

 – 300 динара, за изјаве достављене у електронском облику, путем Посебног информационог система Агенције. Уплата накнаде врши се преузимањем броја одобрења, износа накнаде и броја жиро рачуна Агенције који обвезник добије у Посебном информационом систему,

 – 800 динара, за изјаве достављене у папирном облику. Уплата накнаде врши се на рачун Агенције 840-29770845-52, с позивом на број одобрења. Изјава о неактивности у папирној форми, заједно с доказом о уплати накнаде доставља се Агенцији, препорученом поштанском пошиљком на адресу: Агенција за привредне регистре, 11000 Београд, Пошта 6, навођењем одговарајућег поштанског фаха (за микро привредна друштва, задруге, установе и огранке – фах 6000; за предузетнике – фах 7000; за микро друга правна лица – фах 8000). Даном достављања изјаве о неактивности Агенцији, сматра се дан када је обвезник предао препоручену пошиљку пошти.

Пример изјаве о неактивности може се преузети с веб сајта Агенције.

 

1.3. Редовни годишњи финансијски извештај

Редовни годишњи финансијски извештај је извештај који треба да пружи истинит и поштен преглед финансијског положаја и успешности пословања правног лица, обвезник саставља за пословну годину која је једнака календарској, са стањем на дан 31. децембра 2014. године.

Правно лице које има пословну годину различиту од календарске године, може, уз одговарајућу сагласност министра надлежног за послове финансија, односно Народне банке Србије за правна лица из њене надлежности (осим банака), односно Комисије за хартије од вредности за правна лица из њене надлежности, да саставља и објављује редовни годишњи финансијски извештај са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске.

Сет образаца који чине обавезни део редовног годишњег финансијског извештаја зависи од величине и врсте обвезника, затим примењене рачуноводствене регулативе, а одређен је на следећи начин:

1) Велика, средња и мала правна лица (осим других правних лица) као и сва јавна друштва независно од величине достављају редовни годишњи финансијски извештај у ширем сету образаца, с пуним обимом података, и то:

 – Биланс стања,

 – Биланс успеха,

 – Извештај о осталом резултату,

 – Извештај о токовима готовине,

 – Извештај о променама на капиталу, и

 – Напомене уз редовни годишњи финансијски извештај;

Шири сет образаца редовног годишњег финансијског извештаја прописаних подзаконским актом за привредна друштва достављају и микро правна лица и предузетници, као и друга правна лица (разврстана као велика, средња, мала или микро) која одлуче да примењују МСФИ за МСП;

2) Микро правна лица, микро друга правна лица и предузетници који примењују Правилник Министарства, достављају редовни годишњи финансијски извештај у ужем сету, на обрасцима: Биланс стања и Биланс успеха – са скраћеним обимом података (без података на позицијама означеним арапским бројевима);

3) Друга правна лица у смислу Закона, разврстана као велика, средња или мала, која примењују Правилник Министарства, достављају редовни годишњи финансијски извештај у ужем сету, с пуним обимом података на обрасцима:

 – Биланс стања,

 – Биланс успеха и

 – Напомене уз редовни годишњи финансијски извештај.

Обвезници уз обрасце финансијских извештаја и приложену документацију из члана 34. Закона, достављају захтев за јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације на обрасцу прописаном од стране Регистратора. За обраду и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације из члана 34. Закона, обвезник плаћа накнаду у складу са Одлуком о накнадама.

Изузетно, правна лица (укључујући и друга правна лица), која су према подацима из финансијских извештаја за 2013. годину разврстана у мала правна лица, за састављање финансијских извештаја на дан 31. децембра 2014. године, сходно члану 50. став 2. Закона о рачуноводству, могу примењивати одредбе старог Правилника Министарства, а редовни годишњи финансијски извештај достављају на обрасцима Биланс стања и Биланс успеха с пуним обимом података, прописаним подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја, донетим у складу с новим Законом о рачуноводству.

 

1.4. Консолидовани годишњи финансијски извештај

Консолидовани годишњи финансијски извештај достављају матична правна лица која имају контролу над једним или више зависних правних лица у земљи и иностранству, у складу с чланом 27. Закона о рачуноводству.

Изузетно, матично правно лице које је истовремено зависно у некој другој, вишој економској целини, није дужно да достави консолидовани годишњи финансијски извештај, под условом да и његово матично правно лице такође има седиште у Републици Србији.

Консолидовани годишњи финансијски извештаји који садрже консолидоване податке о финансијском положају економске целине на дан 31. децембра и пословним променама у периоду од 1. јануара до 31. децембра пословне године, састављају се на обрасцима прописаним подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја, које примењује матично правно лице.

Матична правна лица достављају консолидовани годишњи финансијски извештај у ширем сету образаца који обухватају: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај.

Матична правна лица уз обрасце финансијских извештаја који садрже консолидоване податке укључујући и Напомене, истовремено достављају и документацију из члана 34. Закона, као и захтев за јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације на обрасцу прописаном од стране Регистратора.

Сви консолидовани годишњи финансијски извештаји подлежу обавези ревизије, у складу са Законом о ревизији.

Податке из консолидованог годишњег финансијског извештаја обвезник уноси у Посебни информациони систем Агенције. Финансијски извештај и захтев за јавно објављивање уз које је приложена одговарајућа документација из члана 34. Закона, својим квалификованим електронским потписом потписује законски заступник, а затим све заједно доставља Агенцији искључиво у електронском облику.

За обраду и јавно објављивање консолидованог финансијског извештаја и документације из члана 34. Закона, обвезник плаћа накнаду у складу са Одлуком о накнадама.


1.5. Ванредни финансијски извештај

Ванредни финансијски извештај достављају обвезници код којих је у току текуће године дошло до статусне промене (спајање, припајање, подела и издвајање), отварања, односно закључења стечајног поступка, покретања, односно закључења (окончања) поступка ликвидације. Обвезници достављања ванредног финансијског извештаја су и огранци страног правног лица, као и предузетници у случају брисања из надлежног статусног регистра.

Ванредни финансијски извештај саставља се у случајевима статусних промена, отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације над правним лицем, и то са стањем на дан који претходи дану уписа статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације. Ванредни финансијски извештај саставља се и у случајевима брисања огранка страног правног лица, односно предузетника.

Ванредни финансијски извештај доставља се у року од 60 дана од дана на који се ти извештаји састављају.

Сви обвезници ванредне финансијске извештаје састављају и достављају на обрасцима Биланс стања и Биланс успеха прописаним одговарајућим подзаконским актима који уређују форму и садржину образаца финансијских извештаја за одређену групу обвезника, који су у примени на дан састављања ванредних финансијских извештаја.

Обвезници уз ванредне финансијске извештаје достављају захтев за јавно објављивање ванредног финансијског извештаја на обрасцу прописаном од стране Регистратора.

Податке из ванредног финансијског извештаја, обвезник уноси у Посебни информациони систем Агенције. Финансијски извештај и захтев за јавно објављивање својим квалификованим електронским потписом потписује законски заступник, а затим све заједно доставља Агенцији искључиво у електронском облику.

За обраду и јавно објављивање ванредног финансијског извештаја, обвезник плаћа накнаду у складу са Одлуком о накнадама.

Изузетно, ванредни финансијски извештај састављен на дан који је утврђен пре 31. 12. 2014. године, доставља се Агенцији у папирном облику, на обрасцима Биланс стања и Биланс успеха, прописаним старим подзаконским актима о садржини и форми образаца финансијских извештаја, који су донети на основу Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“, број 46/06 и 111/09).

 

2. Документација уз финансијске извештаје

Уз прописане обрасце редовног годишњег и консолидованог финансијског извештаја, обвезници достављају истовремено и одговарајућу документацију у складу с чланом 34. Закона о рачуноводству и Правилником Агенције, која се сматра обавезним делом тих извештаја.

Уз редовни годишњи финансијски извештај:

1) одлуку о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја – који је скупштина или други надлежни орган обвезника усвојио – потписану и оверену у складу с прописима или изјаву законског заступника да од стране надлежног органа обвезника није донета одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја (уз навођење разлога због којих та одлука није донета) – потписану и оверену у складу с прописима достављају сви обвезници, независно од њихове величине; изузетак чине предузетници, за које ова обавеза није прописана;

2) одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја – (ако је одлучено да се добит распоређује, односно да се врши покриће губитка), потписану и оверену у складу с прописима или изјаву законског заступника да није донета одлука о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају (ако није донета таква одлука), потписану и оверену у складу с прописима, достављају сви обвезници, независно од њихове величине; изузетак чине предузетници, за које ова обавеза није прописана;

3) годишњи извештај о пословању – чији су садржина и обавезност састављања прописани чланом 29. Закона, достављају сва правна лица која су према Закону разврстана у велика, као и сва јавна друштва, односно друштва која се припремају да постану јавна у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (у коме је такође, прописана садржина овог извештаја) независно од њихове величине;

4) ревизорски извештај – о обављеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја, који је састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије, уз који се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије, потписан од стране овлашћеног ревизора и оверен печатом предузећа за ревизију, сходно члану 21. Закона о ревизији, достављају обвезници ревизије.

Сва матична правна лица, која сходно члану 27. Закона састављају консолидоване годишње финансијске извештаје за економску целину за коју је оно матично правно лице, уз обрасце консолидованог годишњег финансијског извештаја обавезно достављају:

1) одлуку о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја – који је скупштина или други надлежни орган обвезника усвојио – потписану и оверену у складу с прописима или изјаву законског заступника да од стране надлежног органа обвезника није донета одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја (уз навођење разлога због којих та одлука није донета) – потписану и оверену у складу с прописима;

2) годишњи извештај о пословању – чији су садржина и обавезност састављања прописани чланом 29. Закона;

3) ревизорски извештај – о обављеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја, који је састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије, уз који се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије, потписан од стране овлашћеног ревизора и оверен печатом предузећа за ревизију.

Законом није прописано достављање документације која се односи на усвајање извештаја за статистичке потребе.

 

3. Начин достављања извештаја за 2014. годину

3.1. Достављање извештаја у електронском облику применом Посебног информационог система Агенције

Посебни информациони систем Агенције обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања електронским путем извештаја и документације прописане Законом о рачуноводству, у електронском облику.

Поступак уноса извештаја за статистичке потребе, финансијских извештаја и прописане документације у Посебни информациони систем Агенције и одговарајућа контрола унетих података, потписивање квалификованим електронским потписом законског заступника и достављања одговарајуће документације уз те извештаје у електронском облику путем интернета, утврђен је техничким упутством за примену Посебног информационог система (у даљем тексту: Техничко упутство).

Закон обавезује сва правна лица и предузетнике да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2014. годину, достављају Агенцији путем интернета у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Изузетак чине микро правна лица и предузетници, који могу извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину, као и документацију из члана 34. Закона, да доставе и у папирном облику.

 

3.2. Достављање извештаја у папирном облику

Изузетно у 2015. години, сагласно прописима који уређују рачуноводство, микро правна лица и предузетници чији законски заступници још нису обезбедили квалификовани електронски потпис, имају могућност да извештаје за статистичке потребе и редовне годишње финансијске извештаје са стањем на дан 31. децембра 2014. године, саставе и доставе Агенцији у папирном облику, на два начина:

а) применом Посебног информационог система Агенције, уносом података и слањем извештаја електронским путем без квалификованог електронског потписа законског заступника, уз обавезно достављање поштом у папирном облику преписа „референтне странице“ (одштампаног из тог система), који је потписан својеручним потписом законског заступника и оверен печатом обвезника у складу с прописима, а за редовне годишње финансијске извештаје и документацију из члана 34. Закона, која је потписана и оверена у складу с прописима, као и доказ о уплати накнаде за јавно објављивање финансијских извештаја и документације;

б) само у папирном облику (без примене Посебног информационог система), у ком случају сви извештаји и документа достављени поштом морају бити оверени и потписани у складу с прописима.

За микро обвезнике који састављају и достављају наведене извештаје у папирном облику, Агенција је, у оквиру Претраге евиденције обвезника, омогућила сваком конкретном обвезнику, у зависности од рачуноводствене регулативе и врсте извештаја, приступ одговарајућем сету образаца.

Извештаји у папирном облику достављају се препорученом поштанском пошиљком на адресу:

Агенција за привредне регистре, 11000 Београд, Пошта 6, с навођењем одговарајућег поштанског фаха и то:

1) Када се посебно доставља извештај за статистичке потребе, односно редовни годишњи финансијски извештај, наводе се следећи поштански фахови:

 – за микро правна лица и предузетнике који финансијске извештаје састављају и достављају применом Посебног информационог система Агенције (а уз достављање у папирном облику „референтне странице“ потписане својеручним потписом законског заступника) – поштански фах 1000;

 – за микро привредна друштва, задруге, установе и огранке који извештаје достављају само у папирном облику – поштански фах 2000;

 – за предузетнике који финансијске извештаје саставе само у папирном облику – поштански фах 3000

 – за микро друга правна лица која финансијске извештаје саставе само у папирном облику – поштански фах 4000.

2) У случају истовременог достављања редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја за статистичке потребе, наводе се следећи поштански фахови:

 – за микро правна лица и предузетнике који финансијске извештаје састављају и достављају применом Посебног информационог система (а уз достављање у папирном облику „референтне странице“ потписане својеручним потписом законског заступника и документације оверене на прописан начин) – поштански фах 5000;

 – за микро привредна друштва, задруге, установе и огранке који извештаје достављају само у папирном облику – поштански фах 6000;

 – за предузетнике, који извештаје достављају само у папирном облику – поштански фах 7000;

 – за микро друга правна лица која извештаје достављају само у папирном облику – поштански фах 8000.

Извештај за статистичке потребе, финансијски извештаји као и прописана документација, Агенцији се достављају у једном примерку. Вишак документације се не враћа обвезницима, уколико исти доставе финансијске извештаје у више примерака.

Уз прописане обрасце финансијских извештаја, обвезници су дужни да доставе и одговарајућу документацију у складу с чланом 34. Закона. Сви прописани обрасци финансијских извештаја, укључујући и Напомене уз финансијске извештаје морају бити потписани од стране законског заступника, као и документација која мора бити потписана и оверена у складу с прописима.

 Даном пријема извештаја за статистичке потребе, финансијских извештаја и одговарајуће документације у Агенцији, сматра се:

– за извештаје и документацију, односно изјаву о неактивности, достављене применом Посебног информационог система у електронском облику, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника, време пријема је системски обележено моментом електронског потписа од стране законског заступника путем одговарајућег сертификата;

– ако су извештаји достављени у електронском облику, без квалификованог електронског потписа законског заступника, то је дан када је обвезник предао „референтну страницу“ као препоручену пошиљку пошти; и

– ако је извештај/изјава састављен у папирном облику, то је дан када је обвезник предао извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје са одговарајућом документацијом или изјаву о неактивности као препоручену пошиљку пошти.

 

4. Рокови за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја

Извештаји за статистичке потребе и финансијски извештаји за 2014. годину достављају се у роковима прописаним члановима 33. и 35. Закона о рачуноводству.

 

Преглед рокова за достављање извештаја за 2014. годину:

 

Врста финансијског извештаја

Рок за достављање

Извештај за статистичке потребе1

28. 2. 2015. (продужен до 31.03.2015*)

Истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја (с прописаном документацијом)2

28. 2. 2015.(продужен до 31. 3. 2015*)

Изјава о неактивности3

28. 2. 2015.(продужен до 31. 3. 2015*)

Редовни годишњи финансијски извештај, с документацијом из члана 34. Закона4

30. 6. 2015.

Консолидовани финансијски извештај, с документацијом из члана 34. Закона

31. 7. 2015.

Ванредни финансијски извештаји5

60 дана од дана састављања

* Рок за достављање извештаја за статистичке потребе за 2014. годину, продужен је до 31. марта 2015. године, информација објављена 4. фебруара 2015. године.

 

1. Обвезници који имају пословну годину различиту од календарске достављају Агенцији извештаје за статистичке потребе за пословну годину која је једнака календарској, тј. састављене на дан 31.12.2014. године.

2. Могућност истовременог достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја прописана је за обвезнике који имају пословну годину једнаку календарској, у складу с чланом 35. став 5. Закона.

3. Обвезници који нису имали пословних промена, нити у пословним књигама имају податке о имовини и обавезама, дужни су да до 28. фебруара 2015. године (изузетно рок продужен до 31. марта), доставе Агенцији изјаву о неактивности која се односи на извештајну годину, обавезно потписану од стране законског заступника.

4. Обвезници, који имају пословну годину различиту од календарске (уз одговарајућу сагласност министра надлежног за послове финансија, односно Народне банке Србије, или Комисије за хартије од вредности), дужни су да редовне годишње финансијске извештаје за извештајну годину доставе Агенцији, ради јавног објављивања, најкасније у року од шест месеци од дана када су ти извештаји састављени.

5. Ванредни финансијски извештај се саставља на дан који претходи дану уписа статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације.

 Агенција врши пријем извештаја за статистичке потребе, редовних годишњих односно консолидованих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом из члана 34. Закона за последњу извештајну годину, а ванредне финансијске извештаје за текућу годину.

Агенција не врши пријем финансијских извештаја за раније године.

 

5. Разврставање правних лица

Привредна друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, друга правна лица у смислу Закона и огранци страних правних лица разврставају се на микро, мала, средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и просечне вредности пословне имовине, утврђених на дан састављања редовног годишњег финансијског извештаја за последњу пословну годину, а у складу с критеријумима и граничним вредностима из члана 6. Закона.

Разврставање у складу с критеријумима из Закона правно лице врши самостално, а утврђену величину користи за наредну пословну годину.

Новооснована привредна друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, друга правна лица у смислу Закона и огранци страних правних лица разврставају се на микро, мала, средња или велика правна лица, на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђене податке користе за текућу и наредну пословну годину.

На основу Закона, Народна банка Србије, банке и друге финансијске институције над којима, сагласно закону, надзор врши Народна банка Србије, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, добровољни пензијски фондови, берзе, брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, отворени и затворени инвестициони фондови, као и факторинг друштва разврстани су у велика правна лица, а предузетници у микро правна лица.

 

6. Јавно објављивање и замена финансијских извештаја и документације за 2014.

Агенција, на својој интернет страници у оквиру Регистра финансијских извештаја (у даљем тексту: Регистар), јавно објављује податке из редовних годишњих, консолидованих и ванредних финансијских извештаја, као и прописану документацију из члана 34. Закона о рачуноводству, на начин и у роковима утврђеним чланом 36. овог закона и члановима 31. до 35. Правилника Агенције.

1) Агенција у року од 60 дана од дана пријема потпуног и рачунски тачног редовног годишњег, консолидованог и ванредног финансијског извештаја, податке из тог извештаја јавно објављује на својој интернет страници у оквиру Регистра.

Уз редовне и консолидоване годишње финансијске извештаје јавно се објављује и документација из члана 34. Закона.

У склопу ревизорског извештаја Агенција објављује и финансијске извештаје који су били предмет ревизије.

У року од 60 дана Агенција објављује и изјаву о неактивности.

Потврду о објављивању финансијског извештаја, Агенција, такође, објављује на интернет страници, а обвезнику исту доставља путем електронске поште (без података из финансијских извештаја).

2) Финансијске извештаје и документацију из члана 34. Закона, који нису потпуни и рачунски тачни, Агенција јавно објављује на својој интернет страници, најкасније до 31. октобра наредне године за пословну годину која је једнака календарској, односно у року од 120 дана од дана достављања непотпуног и рачунски нетачног финансијског извештаја и документације за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске.

3) На интернет страници Агенције у оквиру Регистра, јавно се објављује списак обвезника чији финансијски извештаји не испуњавају услове за јавно објављивање, односно који финансијске извештаје и прописану документацију нису доставили путем Посебног информационог система у електронском облику или нису платили накнаду за обраду и јавно објављивање. Рок за објављивање ових спискова је 31. октобар 2015.

Агенција, без накнаде, омогућава приступ подацима из финансијских извештаја и прописаној документацији, на својој интернет страници у оквиру Регистра, свим заинтересованим корисницима за последње три извештајне године, почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године.

Обвезник може да захтева замену редовног годишњег, консолидованог или ванредног финансијског извештаја, који је уписан у Регистар и јавно објављен, под условима и на начин прописан чланом 36. Правилника Агенције, односно ако:

1) утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај нису исказани истинито и објективно, и

2) скупштина односно други надлежни орган обвезника донесе одлуку о усвајању финансијског извештаја измењене садржине у односу на извештај који је јавно објављен на интернет страници Агенције.

У том случају, обвезник поред захтева за замену јавно објављеног финансијског извештаја и документације, и то на обрасцу прописаном од стране Регистратора, доставља нови финансијски извештај и нову документацију из члана 34. Закона.

Обвезник може да захтева замену јавно објављене документације, само у случајевима када су јавно објављене изјаве законског заступника уместо одлука, а скупштина односно други надлежни орган обвезника накнадно донесе одлуку о усвајању финансијског извештаја, односно одлуку о расподели добити или покрићу губитака. У том случају обвезник доставља Захтев за замену јавно објављене документације на обрасцу прописаном од стране Регистратора, уз који прилаже наведене одлуке.

Замену финансијских извештаја за 2014. годину и документације уз те извештаје, обвезник може да захтева најкасније до истека 2015. године.

За обраду и јавно објављивање замене финансијског извештаја, односно документације плаћа се посебна накнада у складу са Одлуком о накнадама.

Када су испуњени услови за јавно објављивање замене финансијског извештаја, односно документације, поред тог извештаја и документације на интернет страници Агенције у оквиру Регистра остају објављени и финансијски извештај, односно документација који су били предмет замене.

 

7. Обрасци захтева

На основу Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС“, број 127/2014), Агенција је објавила на својој веб страни обрасце захтева за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање финансијског извештаја за 2014. годину, који су прописани од стране Регистратора Регистра финансијских извештаја, а који се могу преузети. Ти обрасци су:

 – Захтев за обраду извештаја за статистичке потребе

 – Захтев за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације

 – Захтев за јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације

 – Захтев за јавно објављивање ванредног финансијског извештаја

 – Захтев за јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације.

Микро правна лица и предузетници који достављају извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје само у папирном облику, уз те извештаје дужни су да доставе и одговарајући попуњени захтев који је преузет са ове странице.

Велика, средња и мала правна лица која су дужна да доставе извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје путем Посебног информационог система Агенције, као и микро правна лица и предузетници који се за то одлуче, ове захтеве имају уграђене у том систему.