Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (objavljenim u „Sl. glasniku RSˮ br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona) unete su značajne novine u propisivanju mera za otklanjanje utvrđenih povreda Zakona i nepravilnosti u primeni propisa, a u okviru toga posebno u regulativu „mera u toku poreske kontroleˮ. Ove odredbe sadržane su u članovima 60, 61. i nekoliko drugih članova Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RSˮ, br. 80/2002… i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon), a u primeni su od dana stupanja na snagu Izmena Zakona, dakle od 28. 4. 2018. godine.

Mere u toku poreske kontrole

Saglasno članu 123. Zakona, poreska kontrola je:
– postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, kao i- postupak provere tačnosti, potpunosti i usklađenosti sa Zakonom, odnosno drugim propisima, podataka iskazanih u poreskoj prijavi, poreskom bilansu, računovodstvenim izveštajima i drugim evidencijama poreskog obveznika.

Poresku kontrolu vrši Poreska uprava, odnosno poreski inspektor kao službeno lice koje je ovlašćeno da vrši poresku kontrolu u skladu sa Zakonom. Cilj poreske kontrole je da se poreskom obvezniku kome su utvrđene nepravilnosti ili propusti u izvršavanju obaveza iz poreskopravnog odnosa, naloži njihovo otklanjanje, odnosno preduzmu druge mere predviđene Zakonom.

Mere koje su sada u primeni u toku poreske kontrole jesu:
1) oduzimanje robe i
2) privremena zabrane obavljanja delatnosti.

Dakle, radi se o merama koje sprovodi poreski inspektor u toku poreske kontrole, a o njima će u nastavku biti reči…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.