Imajući u vidu da je 1. juna počela puna primena Zakona o opštem upravnom postupku, Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za usklađivanje posebnih propisa sa ZUP-om je zauzelo stav da će se u periodu od 1. juna 2017. godine do 1. juna 2018. godine primenjivati odredbe posebnih zakona, čak i ako nisu usklađene sa ZUP-om. Nakon 1. juna 2018. godine, ako posebni zakon nije usklađen sa ZUP-om, primenjivaće se ZUP.

Šta to konkretno znači?

Prvopostupci koji nisu okončani do početka primene novog ZUP (1. juna 2017. godine), okončaće se prema odredbama zakona koji se primenjivao do početka primene ovog zakona. Ako posle početka primene novog  ZUP-a rešenje prvostepenog organa bude poništeno ili ukinuto, dalji postupak sprovodi se prema odredbama ovog zakona, pri čemu će se u periodu usklađivanja posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama novog ZUP (tj. u periodu od 1. juna 2017. godine do 1. juna 2018. godine), primenjivati odredbe posebnih zakona.

Drugoodredbe ZUP kojima se uređuju novi pravni instituti (prigovor, odgovor prvostepenog organa na žalbu, odricanje prava na žalbu…) počinju da se primenjuju od 1. juna 2017. godine, izuzev ako su instituti koji su u pogledu sadržine identični (bez obzira na eventualno njihov drugačiji naziv), na drugačiji način uređeni odredbama posebnog zakona ili ako je njihovo uvođenje predviđeno posebnim zakonima (poput garantnog akta, upravnog ugovora i dr.).

Treće, kada je određena odredba posebnog zakona podrazumevala dopunsku primenu odredaba ZUP koji važi do 1. juna 2017, a novim ZUP-om se uvodi drugačiji način uređenja istog pitanja, do 1. juna 2018. godine kao roka koji je previđen za usklađivanje posebnih zakona primenjuje se pravno pravilo iz odredbe starog ZUP koji je prestao da važi 1. juna 2017. godine (npr. ukoliko je po odredbama nekog posebnog zakona u vezi sa zaključkom kojim se obustavlja određeni postupak, bilo dopušteno izjavljivanje žalbe tako što se podrazumevala primena tada važećih normi ZUP-a iz 1997. godine bez prepisivanja tih odredaba u odredbe tog posebnog zakona, smatraće se da je i dalje dozvoljena žalba).

Izvor:  www.skgo.org