Имајући у виду да је 1. јуна почела пуна примена Закона о општем управном поступку, Координационо тело Владе Републике Србије за усклађивање посебних прописа са ЗУП-ом је заузело став да ће се у периоду од 1. јуна 2017. године до 1. јуна 2018. године примењивати одредбе посебних закона, чак и ако нису усклађене са ЗУП-ом. Након 1. јуна 2018. године, ако посебни закон није усклађен са ЗУП-ом, примењиваће се ЗУП.

Шта то конкретно значи?

Првопоступци који нису окончани до почетка примене новог ЗУП (1. јуна 2017. године), окончаће се према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог закона. Ако после почетка примене новог  ЗУП-а решење првостепеног органа буде поништено или укинуто, даљи поступак спроводи се према одредбама овог закона, при чему ће се у периоду усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама новог ЗУП (тј. у периоду од 1. јуна 2017. године до 1. јуна 2018. године), примењивати одредбе посебних закона.

Другоодредбе ЗУП којима се уређују нови правни институти (приговор, одговор првостепеног органа на жалбу, одрицање права на жалбу…) почињу да се примењују од 1. јуна 2017. године, изузев ако су институти који су у погледу садржине идентични (без обзира на евентуално њихов другачији назив), на другачији начин уређени одредбама посебног закона или ако је њихово увођење предвиђено посебним законима (попут гарантног акта, управног уговора и др.).

Треће, када је одређена одредба посебног закона подразумевала допунску примену одредаба ЗУП који важи до 1. јуна 2017, а новим ЗУП-ом се уводи другачији начин уређења истог питања, до 1. јуна 2018. године као рока који је превиђен за усклађивање посебних закона примењује се правно правило из одредбе старог ЗУП који је престао да важи 1. јуна 2017. године (нпр. уколико је по одредбама неког посебног закона у вези са закључком којим се обуставља одређени поступак, било допуштено изјављивање жалбе тако што се подразумевала примена тада важећих норми ЗУП-а из 1997. године без преписивања тих одредаба у одредбе тог посебног закона, сматраће се да је и даље дозвољена жалба).

Извор:  www.skgo.org