Према члану 12а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 112/2015 – у даљем тексту: Закон), динарски износи из

члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) овог закона усклађују се са годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Износе ових усклађених динарских износа објављује Влада, а примењују се од првог дана наредног месеца после објављивања.

Такође, на основу члана 65а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004…. и 112/2015), Влада објављује усклађене неопорезиве износе који представљају збир премије за добровољно здравствено осигурање (коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно здравствено осигурање у Републици у складу са прописима који уређују добровољно здравствено осигурање) и пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд (који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – чланове добровољног пензијског фонда у складу са прописима који уређују добровољне пензијске фондове и пензијске планове).

На основу ових законских одредби Влада Републике Србије је донела:

  1. усклађене динарске неопорезиве износе пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана, са годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години; и
  2. усклађени динарски износ из члана 13. ст. 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, са годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години.

Усклађени износи наведених примања објављени су у „Службеном гласнику РС”, бр. 7/2017, а примењују се од 1. фебруара 2017. године.

У наставку ћемо представити ова примања и њихове нове неопорезоване износе, уз напомену да је стопа раста цена на мало у 2016. години износила 1,6% и да су за тај проценат повећани износи раније важећих пореских ослобађања.

 

Пре­глед ускла­ђе­них нео­по­ре­зи­вих из­но­са по­је­ди­них при­ма­ња пре­ма За­ко­ну о по­ре­зу на до­хо­дак гра­ђа­на за пе­ри­од од 1. 2. 2017. до 31. 1. 2018. го­ди­не

 

Ред.
бр.

ОПИС

Усклађени динарски
неопорезиви износи

1)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 9. став 1:

 

 

– Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

65.189

 

– Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.176

 

– Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.313

2)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

 

 

– Неопорезиви износ зараде

11.790

3)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 18. став 1:

 

 

– Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.725

 

– Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.236

 

– Накнада превоза на службеном путовању – тачка 4)

6.520

 

– Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 5)

37.252

 

– Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 6)

9.313

 

– Јубиларна награда запосленима у складу са законом који уређује рад – тачка 7)

18.624

4)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 21а став 2:

 

 

– Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.589

5)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 83. став 4:

 

 

– Појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.344

6)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 85. став 1:

 

 

– Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 10)

12.357

 

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС

из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Сходно члану 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, основица доприноса за запослене и за послодавце је и износ који представља збир премије за добровољно здравствено осигурање (коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно здравствено осигурање у Републици у складу са прописима који уређују добровољно здравствено осигурање) и пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд (који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – чланове добровољног пензијског фонда у складу са прописима који уређују добровољне пензијске фондове и пензијске планове), умањен за износ од 5.589 динара месечно од 1. фебруара 2017. године.