Prema članu 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001… i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), dinarski iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Usklađene dinarske iznose objavljuje Vlada, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca posle objavljivanja.

Takođe, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004… i 112/2015), Vlada objavljuje usklađene neoporezive iznose koji predstavljaju zbir premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Republici u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Na osnovu ovih zakonskih odredaba, Vlada Republike Srbije je donela:

1) usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, i

2) Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. st. 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015.

Usklađeni iznosi navedenih primanja objavljeni su u „Službenom glasniku RS“,br. 5/2016, a primenjuju se od 1. februara 2016. godine.

U nastavku ćemo predstaviti ova primanja i njihove nove neoporezovane iznose, uz napomenu da je stopa rasta cena na malo u 2015. godini iznosila 1,5%, i za taj procenat su povećani iznosi ranije važećih poreskih oslobađanja.

 

Pregled usklađenih neoporezivih iznosa pojedinih primanja prema Zakonu o porezu na dohodak građana za period od 1. 2. 2016. do 31. 1. 2017. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

– Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

64.162

 

– Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.000

 

– Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.166

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

– Neoporezivi iznos zarade

11.604

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

 

– Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

3.666

 

– Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.201

 

– Naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 4)

6.417

 

– Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 5)

36.665

 

– Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

9.166

 

– Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 7)

18.331

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 

 

– Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.501

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

– Pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.165

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 

 

– Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 10)

12.180

 

Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3.

Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Shodno članu 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je i iznos koji predstavlja zbir premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Republici u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, umanjen za iznos od 5.501dinar mesečno, od 1. februara 2016. godine.