Према члану 12а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001… и 112/2015, у даљем тексту: Закон), динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) овог закона усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Усклађене динарске износе објављује Влада, а примењују се од првог дана наредног месеца после објављивања.

Такође, на основу члана 65а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004… и 112/2015), Влада објављује усклађене неопорезиве износе који представљају збир премије за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно здравствено осигурање у Републици у складу с прописима који уређују добровољно здравствено осигурање и пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – чланове добровољног пензијског фонда у складу са прописима који уређују добровољне пензијске фондове и пензијске планове.

На основу ових законских одредаба, Влада Републике Србије је донела:

1) усклађене динарске неопорезиве износе пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, и

2) Усклађени динарски износ из члана 13. ст. 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2015.

Усклађени износи наведених примања објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 5/2016, а примењују се од 1. фебруара 2016. године.

У наставку ћемо представити ова примања и њихове нове неопорезоване износе, уз напомену да је стопа раста цена на мало у 2015. години износила 1,5%, и за тај проценат су повећани износи раније важећих пореских ослобађања.

 

Преглед усклађених неопорезивих износа појединих примања према Закону о порезу на доходак грађана за период од 1. 2. 2016. до 31. 1. 2017. године

Р.
бр.

ОПИС

Усклађени динарски
неопорезиви износи

1)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 9. став 1:

 

– Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

64.162

 

– Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.000

 

– Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.166

2)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

 

– Неопорезиви износ зараде

11.604

3)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 18. став 1:

 

 

– Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.666

 

– Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.201

 

– Накнада превоза на службеном путовању – тачка 4)

6.417

 

– Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 5)

36.665

 

– Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 6)

9.166

 

– Јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 7)

18.331

4)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 21а став 2:

 

 

– Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.501

5)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 83. став 4:

 

– Појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.165

6)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 85. став 1:

 

 

– Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 10)

12.180

 

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3.

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Сходно члану 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, основица доприноса за запослене и за послодавце је и износ који представља збир премије за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно здравствено осигурање у Републици у складу с прописима који уређују добровољно здравствено осигурање и пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – чланове добровољног пензијског фонда у складу са прописима који уређују добровољне пензијске фондове и пензијске планове, умањен за износ од 5.501 динар месечно, од 1. фебруара 2016. године.