Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru
svog veb sajta pokrenulo je i podsajt Inspektorta za rad na adresi:

inspektoratrada.minrzs.gov.rs

Podsećamo, da Inspektorat za rad obavlja poslove ispekcijskog nadzora u oblasti rada, radnih odnosa i
bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i
kolektivnih povreda na radu.

Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno,
smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata
zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema
inspekcije rada.