Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у оквиру
свог веб сајта покренуло је и подсајт Инспекторта за рад на адреси:

inspektoratrada.minrzs.gov.rs

Подсећамо, да Инспекторат за рад обавља послове испекцијског надзора у области рада, радних односа и
безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и
колективних повреда на раду.

Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно,
смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата
зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система
инспекције рада.