Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RSˮ, br. 125/2014, 104/2009 i 50/2018 – u daljem tekstu: Zakon) uređuje način i postupak mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rešavanje radnih sporova. Poslednjim izmenama Zakona (objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 50/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona) proširena je nadležnost individualnih i kolektivnih radnih sporova, uvedena je mogućnost zaključenja sporazuma u individualnim sporovima, produženi su rokovi za praćenje rezultata primene Zakona kroz statističku obradu podataka o vrsti i načinu okončanja spora itd. Ovo unapređenje zakonodavnog okvira treba da doprinese podsticanju poslodavaca i zaposlenih da međusobne sporove rešavaju mirnim putem, posredstvom miritelja i arbitara pred Republičkom agencijom, kako bi se što više rasteretili sudovi i stranama u sporu smanjili troškovi. U tom cilju, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je izmenu jednog pravilnika i dva nova podzakonska akta kojima se potpomaže ovakva zakonska orijentacija u mirnom rešavanju radnih sporova. Ova akta obavljena su u „Službenom glasniku RSˮ broj 1/2019 od 11. 1. 2019. godine, a u nastavku sledi njihov prikaz.

Izmena u postupku mirnog rešavanja radnog spora

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o postupku mirnog rešavanja radnog spora inoviran je član 11, koji reguliše održavanje rasprave pred Odborom za mirenje (u daljem tekstu: Odbor).

Prema nepromenjenom stavu 1. ovog člana, o vremenu, mestu i načinu održavanja rasprave pred Odborom odlučuje miritelj, imajući u vidu predloge strana u sporu, okolnosti spornog odnosa, interese koje strane žele da ostvare, uz poštovanje načela hitnosti. Prema izmenjenom stavu 2. u članu 11 (novine su boldirane), ako se postupak pred Odborom ne okonča u roku od 30 dana od dana otvaranja rasprave, miritelj može da nastavi postupak u skladu sa odlukom Odbora ili prema zahtevu jedne od strana u sporu – saglasno Zakonu…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.