Zakon o agencijskom zapošljavanju koji se primenjuje se od 1. marta 2020. godine, uspostavlja nove posrednike na tržištu rada, a to će biti agencije za privremeno zapošljavanje (dalje: Agencija).

Ukratko, Agencija je privredno društvo ili preduzetnik registrovan kod nadležnog organa na teritoriji Republike Srbije, koji zasniva radni odnos sa zaposlenim, da bi ga zatim privremeno ustupio poslodavcu korisniku na teritoriji Republike Srbije radi obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem.

„Ustupanje” je, u smislu Zakona, period u kom zaposleni privremeno obavlja poslove kod poslodavca korisnika pod njegovim nadzorom i rukovođenjem.

Uslovi za rad

Zakon striktno reguliše uslove osnivanja i rada Agencije (čl. 3–8) tako što pre svega propisuje da ministarstvo nadležno za poslove rada (dalje: Ministarstvo), na zahtev privrednog društva ili preduzetnika registrovanog u Registru privrednih subjekata, izdaje dozvolu za rad Agencije (dalje: dozvola) pod sledećim uslovima:

1) da zakonski zastupnik privrednog društva ili preduzetnik, odnosno zaposleni koji je ovlašćen da zaključuje ugovore o radu i ugovore o ustupanju zaposlenih ima:

a) stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,

b) položen stručni ispit za rad agencija za privremeno zapošljavanje;

2) da privredno društvo ili preduzetnik ispunjava prostorne i tehničke uslove za rad.

U vezi sa navedenim zahtevima treba imati u vidu da je ministar nadležan za poslove rada doneo Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za rad Agencije za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije („Sl. glasnik RS”, br. 96/2019), kojim su propisani:

– prostorni i tehnički uslovi za rad Agencije,

– bliži uslovi i način izdavanja, oduzimanja i prestanka važenja dozvole za rad Agencije,

– uslovi u pogledu stručne osposobljenosti zakonskog zastupnika privrednog društva ili preduzetnika, odnosno zaposlenog koji je ovlašćen za zaključivanje ugovora u skladu sa zakonom kojim se uređuje agencijsko zapošljavanje i

– program, sadržina i način polaganja stručnog ispita za rad Agencije.

Privredno društvo, odnosno preduzetnik dužni su da u roku od osam dana od dana prijema dozvole podnesu prijavu za upis delatnosti (78.20 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje) ili ostalog ustupanja ljudskih resursa (78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa), kao i poslovnog imena, u kojoj će kao predmet poslovanja biti navedeno: „Agencija za privremeno zapošljavanje”, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata. Dozvola za rad Agenciji izdaje se na period od pet godina.

Treba imati u vidu da, shodno članu 4. Zakona, ne može osnovati Agenciju niti biti član ni zakonski zastupnik Agencije fizičko lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela iz oblasti rada, za krivična dela primanja i davanja mita ili za krivična dela pronevere, za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Više o ovoj temi pisali smo u februarskom broju časopisa Lege Artis Propisi u praksi u okviru teksta Novine koje od 1. marta 2020. na tržište rada donosi Zakon o agencijskom zapošljavanju.

Redakcija