Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon o porezu) Vlada je objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. t. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. t. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2 i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu, godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini.

Saglasno članu 15a Zakona o porezu, neoporeziv iznos zarade od 1. februara 2019. godine iznosi 15.300 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom.

Detaljne informacije su objavljene u februarskom broju časopisa Poslovni savetnik.