Према члану 12.а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001… и 68/2014 – др. закон, у даљем тексту: Закон), динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и члана 21а Закона, усклађују се годишње стопом раста потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се врши усклађивање, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Такође, на основу члана 65а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004… и 68/2014 – др. закон), Влада објављује усклађене неопорезиве износе који представљају збир премије за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно здравствено осигурање у Републици у складу са прописима који уређују добровољно здравствено осигурање и пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене – чланове добровољног пензијског фонда у складу са прописима који уређују добровољне пензијске фондове и пензијске планове.

Износе свих наведених динарских усклађених износа објављује Влада, а примењују се од првог дана наредног месеца после објављивања

На основу ових законских одредби, Влада Републике Србије је донела:

1) Усклађене динарске неопорезиве износе пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а став 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и члана 21а Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години, и

2) Усклађени динарски износ из члана 13. ст. 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години.

Усклађени износи наведених примања објављени су у „Сл. гласнику РС“, бр. 5/2015, а примењују се од 1. фебруара 2015. године.

У наставку ћемо представити ова примања и њихове нове неопорезоване износе, уз напомену да је стопа раста цена на мало у 2014. години износила 1,7%, и за тај проценат су повећани износи раније важећих пореских ослобађања.

 

Изузимање из дохотка за опорезивање према члану 9. Закона

Чланом 9. Закона предвиђен је већи број примања на која се не плаћа порез на доходак грађана. Одлуком Владе утврђене су нове неопорезиве границе за следећа примања из овог члана Закона:

Чл. 9.

Врста исплате

Неопорезовано од 1. фебруара 2015.

Неопорезовано до 31. јануара 2015.

т. 9.

Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – према случају

до 63.214

до 62.157

т. 12.

Стипендије и кредити ученика и студената – месечно

до 10.837

до 10.656

т. 13.

Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – месечно

до 9.031

до 8.880

Изузимање из дохотка за опорезивање према члану 18. Закона

Чланом 18. Закона утврђен је један број примања запослених који су до одређеног износа ослобођена плаћања пореза на зараде. Од 1. фебруара 2015. године не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по следећем основу:

Чл. 18.

Врста исплате

Неопорезовано од 1. фебруара 2015.

Неопорезовано до 31. јануара 2015.

т. 1.

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају ради одласка на рад и повратка са рада

до 3.612

до 3.552

т. 2.

Дневница за службено путовање у земљи

до 2.168

до 2.132

т. 4.

Накнада за коришћење сопственог аутомобила за службена путовања или друге службене сврхе – до 30% цене литра супер бензина према пређеном километру, а највише

до 6.322 месечно

до 6.216 месечно

т. 5.

Солидарна помоћ за болест, рехабилитацију и инвалидност запосленог или члана његове породице

до 36.123

до 35.519

т. 6.

Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића

до 9.031 по детету годишње

до 8.880 по детету годишње

т. 7.

Јубиларне награде запосленима

до 18.060 годишње

до 17.758 годишње

Изузимање из дохотка за опорезивање према члану 21а Закона о порезу на доходак грађана и члану 13. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Према члану 21а Закона и члану 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, не плаћа се порез на зараде на:

1) премију за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог – осигураника укљученог у добровољно здравствено осигурање у земљи, у складу са законима који уређују добровољно здравствено осигурање и актима донетим за спровођење закона;

2) пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог – члана добровољног пензијског фонда, по закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове.

Укупан износ који може бити предмет ослобођења по наведеним основама збирно не може бити већи од 5.420 динара месечно, од 1. фебруара 2015. године.

 

Остала изузимања из дохотка за опорезивање

Према члану 15а. Закона, основицу пореза на зараде за запослене, у смислу закона који уређује рад, чини зарада из члана 13. став 1. и чл. 14. до 14б Закона о порезу на доходак грађана, за запосленог који ради са пуним радним временом, умањена за износ од:

– 11.242 динара месечно до 31. јануара 2015. године;

– 11.433 динара месечно од 1. фебруара 2015. године.

Сва наведена пореска изузимања примењују се од 1. фебруара 2015. године, без обзира на који период се односе исплате према којима се ова изузимања примењују.