Prema članu 12.a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001… i 68/2014 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), dinarski iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona, usklađuju se godišnje stopom rasta potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se vrši usklađivanje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Takođe, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004… i 68/2014 – dr. zakon), Vlada objavljuje usklađene neoporezive iznose koji predstavljaju zbir premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Republici u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Iznose svih navedenih dinarskih usklađenih iznosa objavljuje Vlada, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca posle objavljivanja

Na osnovu ovih zakonskih odredbi, Vlada Republike Srbije je donela:

1) Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini, i

2) Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. st. 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini.

Usklađeni iznosi navedenih primanja objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, br. 5/2015, a primenjuju se od 1. februara 2015. godine.

U nastavku ćemo predstaviti ova primanja i njihove nove neoporezovane iznose, uz napomenu da je stopa rasta cena na malo u 2014. godini iznosila 1,7%, i za taj procenat su povećani iznosi ranije važećih poreskih oslobađanja.

 

Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje prema članu 9. Zakona

Članom 9. Zakona predviđen je veći broj primanja na koja se ne plaća porez na dohodak građana. Odlukom Vlade utvrđene su nove neoporezive granice za sledeća primanja iz ovog člana Zakona:

Čl. 9.

Vrsta isplate

Neoporezovano od 1. februara 2015.

Neoporezovano do 31. januara 2015.

t. 9.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – prema slučaju

do 63.214

do 62.157

t. 12.

Stipendije i krediti učenika i studenata – mesečno

do 10.837

do 10.656

t. 13.

Naknada za ishranu – hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – mesečno

do 9.031

do 8.880

Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje prema članu 18. Zakona

Članom 18. Zakona utvrđen je jedan broj primanja zaposlenih koji su do određenog iznosa oslobođena plaćanja poreza na zarade. Od 1. februara 2015. godine ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po sledećem osnovu:

Čl. 18.

Vrsta isplate

Neoporezovano od 1. februara 2015.

Neoporezovano do 31. januara 2015.

t. 1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju radi odlaska na rad i povratka sa rada

do 3.612

do 3.552

t. 2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji

do 2.168

do 2.132

t. 4.

Naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službena putovanja ili druge službene svrhe – do 30% cene litra super benzina prema pređenom kilometru, a najviše

do 6.322 mesečno

do 6.216 mesečno

t. 5.

Solidarna pomoć za bolest, rehabilitaciju i invalidnost zaposlenog ili člana njegove porodice

do 36.123

do 35.519

t. 6.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića

do 9.031 po detetu godišnje

do 8.880 po detetu godišnje

t. 7.

Jubilarne nagrade zaposlenima

do 18.060 godišnje

do 17.758 godišnje

Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje prema članu 21a Zakona o porezu na dohodak građana i članu 13. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Prema članu 21a Zakona i članu 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ne plaća se porez na zarade na:

1) premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji, u skladu sa zakonima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i aktima donetim za sprovođenje zakona;

2) penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda, po zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja po navedenim osnovama zbirno ne može biti veći od 5.420 dinara mesečno, od 1. februara 2015. godine.

 

Ostala izuzimanja iz dohotka za oporezivanje

Prema članu 15a. Zakona, osnovicu poreza na zarade za zaposlene, u smislu zakona koji uređuje rad, čini zarada iz člana 13. stav 1. i čl. 14. do 14b Zakona o porezu na dohodak građana, za zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom, umanjena za iznos od:

– 11.242 dinara mesečno do 31. januara 2015. godine;

– 11.433 dinara mesečno od 1. februara 2015. godine.

Sva navedena poreska izuzimanja primenjuju se od 1. februara 2015. godine, bez obzira na koji period se odnose isplate prema kojima se ova izuzimanja primenjuju.