Ministar zaštite životne sredine doneo je novi PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 45/2018 od 13. juna 2018. godine – u daljem tekstu: Pravilnik), koji je stupio na snagu 21. juna 2018. godine. Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS”, broj 43/2017).

Pravilnik se donosi radi sprovođenje odredbi Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS”, br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 i 91/2012 – u daljem tekstu: Uredba), kojom se bliže određuju vrste zagađivanja, kriterijumi za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznici, visina i način obračunavanja i plaćanja naknade (u daljem tekstu: naknada).

Prema članu 5. Uredbe, obveznici plaćanja naknade (u daljem tekstu: obveznici) jesu sva pravna i fizička lica koja uzrokuju zagađenje životne sredine, i to:

1) zagađivači za emisije SO2 i/ili NO2 i/ili praškastih materija iz postrojenja, za koje se izdaje integrisana dozvola;

2) zagađivači praškastih materija iz asfaltnih baza;

3) proizvođač odnosno odlagač neopasnog industrijskog otpada i opasnog otpada za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola;

4) uvoznici supstanci koje oštećuju ozonski omotač;

5) proizvođači odnosno uvoznici plastičnih kesa, osim biorazgradivih kesa.

Pravilnik se donosi svake godine jer se, na osnovu člana 21. stav 2. Uredbe, iznosi naknada po navedenim osnovama usklađuju godišnje sa indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike. Pravilnikom se propisuju usklađeni iznosi naknade za zagađivanje životne sredine, i to: naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja, za proizvedeni ili odloženi otpad, za supstance koje oštećuju ozonski omotač i za plastične kese.

Prema konkretnim odredbama Pravilnika:

1. Iznosi naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja jesu za:

1) jednu tonu emisije SO2 – 9.005 dinara;

2) jednu tonu emisije NO2 – 7.204 dinara;

3) jednu tonu emisije praškastih materija – 14.410 dinara;

4) jednu tonu emisije praškastih materija iz asfaltnih baza – 139.450 dinara.

2. Iznosi naknade za proizvedeni ili odloženi otpad jesu za:

1) jednu tonu odloženog neopasnog industrijskog otpada – 306 dinara;

2) jednu tonu proizvedenog opasnog otpada – 1.532 dinara.

3. Iznos naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač iznosi 52,00 dinara za jedan kilogram uvezene supstance.

4. Iznosi naknade za plastične kese jesu za:

1) plastične kese sa aditivima – 1.296 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije;

2) plastične kese bez aditiva – 25.914 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije.

Navedeni novi iznosi naknada za zagađivanje životne sredine primenjuju se od 21. juna 2018. godine, uz napomenu da iznosi navedenih naknada nisu menjani u odnosu na prethodni pravilnik.