Министар заштите животне средине донео је нови ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 45/2018 од 13. јуна 2018. године – у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу 21. јуна 2018. године. Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл. гласник РС”, број 43/2017).

Правилник се доноси ради спровођење одредби Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС”, бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012 – у даљем тексту: Уредба), којом се ближе одређују врсте загађивања, критеријуми за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезници, висина и начин обрачунавања и плаћања накнаде (у даљем тексту: накнада).

Према члану 5. Уредбе, обвезници плаћања накнаде (у даљем тексту: обвезници) јесу сва правна и физичка лица која узрокују загађење животне средине, и то:

1) загађивачи за емисије СО2 и/или НО2 и/или прашкастих материја из постројења, за које се издаје интегрисана дозвола;

2) загађивачи прашкастих материја из асфалтних база;

3) произвођач односно одлагач неопасног индустријског отпада и опасног отпада за постројења за која се издаје интегрисана дозвола;

4) увозници супстанци које оштећују озонски омотач;

5) произвођачи односно увозници пластичних кеса, осим биоразградивих кеса.

Правилник се доноси сваке године јер се, на основу члана 21. став 2. Уредбе, износи накнада по наведеним основама усклађују годишње са индексом потрошачких цена према подацима републичке организације надлежне за послове статистике. Правилником се прописују усклађени износи накнаде за загађивање животне средине, и то: накнаде за емисије из појединачних извора загађивања, за произведени или одложени отпад, за супстанце које оштећују озонски омотач и за пластичне кесе.

Према конкретним одредбама Правилника:

1. Износи накнаде за емисије из појединачних извора загађивања јесу за:

1) једну тону емисије СО2 – 9.005 динара;

2) једну тону емисије НО2 – 7.204 динара;

3) једну тону емисије прашкастих материја – 14.410 динара;

4) једну тону емисије прашкастих материја из асфалтних база – 139.450 динара.

2. Износи накнаде за произведени или одложени отпад јесу за:

1) једну тону одложеног неопасног индустријског отпада – 306 динара;

2) једну тону произведеног опасног отпада – 1.532 динара.

3. Износ накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач износи 52,00 динара за један килограм увезене супстанце.

4. Износи накнаде за пластичне кесе јесу за:

1) пластичне кесе са адитивима – 1.296 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије;

2) пластичне кесе без адитива – 25.914 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије.

Наведени нови износи накнада за загађивање животне средине примењују се од 21. јуна 2018. године, уз напомену да износи наведених накнада нису мењани у односу на претходни правилник.