Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine doneo je novi Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 25/2015 od 13. 4. 2015. godine, u daljem tekstu: Pravilnik), koji je stupio na snagu 14. 4. 2015. godine. Pravilnik se donosi radi sprovođenje odredbi člana 85. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004… i 43/2011 – Odluka US) kojima je propisana obaveza plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine za svako lice koje uzrokuje zagađenje životne sredine emisijama, odnosno otpadom ili proizvodi, koristi ili stavlja u promet sirovine, poluproizvode ili proizvode koji sadrže materije štetne po životnu sredinu.
Pravilnikom se propisuju usklađeni iznosi naknade za zagađivanje životne sredine, i to naknade:
– za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja, 
– za proizvedeni ili odloženi otpad, 
– za supstance koje oštećuju ozonski omotač, i 
– za plastične kese. 
Pravilnik se inovira svake godine, jer na osnovu člana 21. stav 2. Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 i 91/2012), iznosi naknada po navedenim osnovama se usklađuju godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike. 
Prema inoviranim odredbama Pravilnika:
1. Iznosi naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja su za: 
1) jednu tonu emisije SO2 – 9.005 dinara; 
2) jednu tonu emisije NO2 – 7.204 dinara;
3) jednu tonu emisije praškastih materija – 14.410 dinara;
4) jednu tonu emisije praškastih materija iz asfaltnih baza – 139.450 dinara.
2. Iznosi naknade za proizvedeni ili odloženi otpad su za: 
1) jednu tonu odloženog neopasnog industrijskog otpada – 306 dinara; 
2) jednu tonu proizvedenog opasnog otpada – 1.532 dinara. 
3. Iznos naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač iznosi 52,00 dinara za jedan kilogram uvezene supstance.
4. Iznosi naknade za plastične kese su za: 
1) plastične kese sa aditivima – 1.296 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije; 
2) plastične kese bez aditiva – 25.914 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije. 
Kao što smo rekli, navedeni novi iznosi naknada za zagađivanje životne sredine primenjuju se od 14. marta 2015. godine, od kada prestaje da važi prethodni Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 37/2014).