Министар пољопривреде и заштите животне средине донео је нови Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл. гласник РС“, број 25/2015 од 13. 4. 2015. године, у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу 14. 4. 2015. године. Правилник се доноси ради спровођење одредби члана 85. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/2004… и 43/2011 – Одлука УС) којима је прописана обавеза плаћања накнаде за загађивање животне средине за свако лице које узрокује загађење животне средине емисијама, односно отпадом или производи, користи или ставља у промет сировине, полупроизводе или производе који садрже материје штетне по животну средину.
Правилником се прописују усклађени износи накнаде за загађивање животне средине, и то накнаде:
– за емисије из појединачних извора загађивања, 
– за произведени или одложени отпад, 
– за супстанце које оштећују озонски омотач, и 
– за пластичне кесе. 
Правилник се иновира сваке године, јер на основу члана 21. став 2. Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), износи накнада по наведеним основама се усклађују годишње са Индексом потрошачких цена према подацима републичке организације надлежне за послове статистике. 
Према иновираним одредбама Правилника:
1. Износи накнаде за емисије из појединачних извора загађивања су за: 
1) једну тону емисије СО2 – 9.005 динара; 
2) једну тону емисије НО2 – 7.204 динара;
3) једну тону емисије прашкастих материја – 14.410 динара;
4) једну тону емисије прашкастих материја из асфалтних база – 139.450 динара.
2. Износи накнаде за произведени или одложени отпад су за: 
1) једну тону одложеног неопасног индустријског отпада – 306 динара; 
2) једну тону произведеног опасног отпада – 1.532 динара. 
3. Износ накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач износи 52,00 динара за један килограм увезене супстанце.
4. Износи накнаде за пластичне кесе су за: 
1) пластичне кесе са адитивима – 1.296 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије; 
2) пластичне кесе без адитива – 25.914 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије. 
Као што смо рекли, наведени нови износи накнада за загађивање животне средине примењују се од 14. марта 2015. године, од када престаје да важи претходни Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл. гласник РС“, број 37/2014).